Staplade stolar och pallar.

Få kunskap om hur du kan mäta och analysera sociala skillnader i samhället

Kurs

Sociologi B

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Att studera sociologi innebär att analysera sociala processer, olika livssituationer i samhället och försöka förklara varför och hur det ser ut som det gör. Sociologi B riktar sig till dig som blivit intresserad av sociologiska frågeställningar och analyser under A-kursen. Du får här en möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i kritisk samhällsanalys.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Användbar kunskap för samhällets alla branscher och fält För dig med intresse för sociala frågor som social och ekonomisk ojämlikhet, segregation eller socialt hållbar samhällsutveckling är sociologi ett värdefullt ämne att studera. Sociologer arbetar i många olika branscher och inom en mängd olika yrken. Genom att studera sociologi kan du vidareutvecklas till allt ifrån trend- och omvärldsanalytiker, utredare och opinionsmätare till gymnasielärare, personalchef och journalist. Studier inom sociologi innebär en bred kunskap om det svenska samhället med insyn i processer och strukturer inom ett flertal samhällsområden. Sociologi är med andra ord användbart inom många branscher och är alltid något du kommer ha nytta av. Läs om ämnets forskning
Kritisk samhällsanalys genom individuellt forskningsarbete Under kursen kommer du, både praktiskt och teoretiskt, att få utveckla dina kunskaper inom sociologisk teori och metod. Du kommer få en mer avancerad förmåga att göra analyser av samhällsfunktioner och sociala problem ur ett sociologiskt perspektiv. Genom hela kursen finns ett tydligt fokus på praktiskt forskningsarbete, vilket speglas i att de tre första delkurserna tillsammans ger en grundlig förberedelse inför ett uppsatsarbete. Första delkursen innehåller en teoretisk fördjupning i klassisk och modern sociologisk teoribildning. Sedan följer två delkurser som fokuserar på två olika sorters sociologiska metoder: kvalitativa och kvantitativa. Båda dessa delkurser ger dig teoretisk kunskap om vanliga sociologiska datainsamlings- och analysmetoder. Du får även praktiska färdigheter då du får chans att både samla in och analysera data, genom exempelvis intervjuer, enkäter, textanalys och bearbetning av enkätsvar i statistikprogram. Du avslutar kursen genom att skriva en individuell B-uppsats. Du får här möjlighet att fördjupa dig i en valfri sociologisk problemställning med hjälp av dina nyvunna kunskaper inom sociologisk teori och metod. Arbetssätt Mellan 40 och 60 studenter antas till kursen varje starttillfälle, vilket sker både på hösten och våren. Inför seminarier delas ni in i mindre grupper om runt 20 personer, och i dessa skapas sedan arbetsgrupper med mellan tre och fem studenter. Den lärarledda undervisningen varierar under kursens gång men du kan räkna med att vara på plats på högskolan mellan fyra och tolv timmar i veckan. Du kommer att examineras på flera sätt, bland annat genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier. För B-uppsatsen kommer du att delta i en opponering. Där ska du dels presentera och försvara din egen uppsats, dels opponera på en kurskamrats uppsats.
Samhällsförändring börjar med kunskap Sociologi B har ett tydligt fokus på praktiskt forskningsarbete. Under de tre första delkurserna blir du väl förberedd och rustad med verktyg för att genomföra en B-uppsats inom valfritt sociologiskt ämne. De sociologiska teorierna som lyfts under kursen handlar bland annat om segregation och stratifiering. Dessa är nödvändiga för att förstå hur ojämlikhet eller sociala skillnader kan mätas och analyseras. Sociologi är ämnet för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Som vetenskap behandlar sociologi alla aspekter av samhället. Sociologi försöker förklara sociala skeenden och konsekvenser av människors relationer och handlingar. När du studerar sociologi lär du dig att kritiskt reflektera kring olika företeelser i samhället och se sambanden mellan dem. Politik och ekonomi, arbetsmarknad och arbetsliv, ideologi och religion är exempel på några ämnen som diskuteras. Genom att läsa sociologi blir du rustad med kunskaper om samhällsanalys och du får träna på att göra egna undersökningar om samhällslivets olika aspekter. Detta genom exempelvis att genomföra enkäter, lära dig intervjutekniker och analysera datamaterial med hjälp av olika statistiska metoder. Sociologiämnet har en viktig och kreativ forskningsmiljö med flera forskningscentra knutna till ämnet. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets politisk och sociala organisering, sociala hållbarhet i socio-ekonomiskt utsatta områden, med mera. Forskarna deltar nära i utbildningen vilket gör att du som student får ta del av spännande och aktuell forskning som bedrivs inom ämnet. Du kan läsa sociologi som ett fristående ämne men kan också välja det som huvudämne inom flera olika program. Det finns även möjlighet att läsa vidare efter grundnivå och få en magister-, master- eller doktorsexamen i sociologi på högskolan.