Vad ingår?

Kritisk samhällsanalys genom individuellt forskningsarbete

Under kursen kommer du, både praktiskt och teoretiskt, att få utveckla dina kunskaper inom sociologisk teori och metod. Du kommer få en mer avancerad förmåga att göra analyser av samhällsfunktioner och sociala problem ur ett sociologiskt perspektiv. Genom hela kursen finns ett tydligt fokus på praktiskt forskningsarbete, vilket speglas i att de tre första delkurserna tillsammans ger en grundlig förberedelse inför ett uppsatsarbete.

Första delkursen innehåller en teoretisk fördjupning i klassisk och modern sociologisk teoribildning. Sedan följer två delkurser som fokuserar på två olika sorters sociologiska metoder: kvalitativa och kvantitativa. Båda dessa delkurser ger dig teoretisk kunskap om vanliga sociologiska datainsamlings- och analysmetoder. Du får även praktiska färdigheter då du får chans att både samla in och analysera data, genom exempelvis intervjuer, enkäter, textanalys och bearbetning av enkätsvar i statistikprogram.

Du avslutar kursen genom att skriva en individuell B-uppsats. Du får här möjlighet att fördjupa dig i en valfri sociologisk problemställning med hjälp av dina nyvunna kunskaper inom sociologisk teori och metod.

Arbetssätt

Mellan 40 och 60 studenter antas till kursen varje starttillfälle, vilket sker både på hösten och våren. Inför seminarier delas ni in i mindre grupper om runt 20 personer, och i dessa skapas sedan arbetsgrupper med mellan tre och fem studenter.

Den lärarledda undervisningen varierar under kursens gång men du kan räkna med att vara på plats på högskolan mellan fyra och tolv timmar i veckan. Du kommer att examineras på flera sätt, bland annat genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier. För B-uppsatsen kommer du att delta i en opponering. Där ska du dels presentera och försvara din egen uppsats, dels opponera på en kurskamrats uppsats.