Staplade stolar och pallar.

Lär dig förhålla dig till och kritiskt analysera den sociala verkligheten

Kurs

Sociologi C

30 hp

Höst

100%

Campus

I Sociologi C får du chansen att genomföra ett självständigt uppsatsarbete där du undersöker ett sociologiskt fenomen du finner extra intressant. Du får verktygen att genomföra kritiska samhällsanalyser med hjälp av olika sociologiska metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Användbar kunskap för samhällets alla branscher och fält För dig med intresse för sociala frågor som social och ekonomisk ojämlikhet, segregation eller socialt hållbar samhällsutveckling är sociologi ett värdefullt ämne att studera. Sociologer arbetar i många olika branscher och inom en mängd olika yrken. Genom att studera sociologi kan du vidareutvecklas till allt ifrån trend- och omvärldsanalytiker, utredare och opinionsmätare till gymnasielärare, personalchef och journalist. Studier inom sociologi innebär en bred kunskap om det svenska samhället med insyn i processer och strukturer inom ett flertal samhällsområden. Sociologi är med andra ord användbart inom många branscher och är alltid något du kommer ha nytta av. Läs om ämnets forskning
Utveckla ditt sociologiska tänkande i tal och skrift I Sociologi C tar du dina kunskaper och färdigheter inom sociologisk analys ett steg längre. Tyngdpunkten ligger på hur man integrerar teori och empiri, och vikten av metodval och metodtillämpning i kritisk sociologisk analys. Du kommer att resonera kring olika sätt att förhålla dig till sociala verkligheten och kritiskt analysera den. Kursen består av tre moment. I den första delkursen, Sociologisk analys: Teori och empiri, ligger fokus på sammankopplingen av teori, metod, empiri och analys i kritisk samhällsanalys. Därefter följer en delkurs där du fördjupar din förmåga till att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över centrala kvalitativa och kvantitativa metoder. Båda delkurserna är förberedelser inför den C-uppsats som sträcker sig över halva terminen, och avslutar kursen. Du väljer själv en väldefinierad sociologisk problemställning att utgå ifrån, samt om du vill genomföra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Uppsatsen skriver du antingen individuellt eller i par, med en handledare som stöd. Till din hjälp har Södertörns högskola tagit fram tydliga checklistor för uppsatsens olika delar. Du kommer även i början av arbetet att sätta upp en tidsplan i samråd med din handledare. Arbetssätt Under kursens två första delkurser sker undervisning på högskolan mellan fyra och tolv timmar i veckan. När du skriver din uppsats arbetar du självständigt och träffar din handledare ungefär en timme varannan vecka. Mellan 40 och 60 studenter antas till kursen varje starttillfälle. Inför seminarier delas ni in i mindre grupper om runt 20 personer, och i dessa skapas sedan arbetsgrupper med mellan tre och fem studenter. Du examineras på flera olika sätt, däribland muntliga presentationer, skriftliga inlämningar och aktivt deltagande på seminarier. För C-uppsatsen kommer du att delta i en opponering. Där ska du dels presentera och försvara din egen uppsats, dels opponera på en kurskamrats uppsats.
Samhällsförändring börjar med kunskap Sociologi är ämnet för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Som vetenskap behandlar sociologi alla aspekter av samhället. Sociologi försöker förklara sociala skeenden och konsekvenser av människors relationer och handlingar. När du studerar sociologi lär du dig att kritiskt reflektera kring olika företeelser i samhället och se sambanden mellan dem. Politik och ekonomi, arbetsmarknad och arbetsliv, ideologi och religion är exempel på några ämnen som diskuteras. Genom att läsa sociologi blir du rustad med kunskaper om samhällsanalys och du får träna på att göra egna undersökningar om samhällslivets olika aspekter. Detta genom exempelvis att genomföra enkäter, lära dig intervjutekniker och analysera datamaterial med hjälp av olika statistiska metoder. Sociologiämnet har en viktig och kreativ forskningsmiljö med flera forskningscentra knutna till ämnet. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets politisk och sociala organisering, sociala hållbarhet i socio-ekonomiskt utsatta områden, med mera. Forskarna deltar nära i utbildningen vilket gör att du som student får ta del av spännande och aktuell forskning som bedrivs inom ämnet. Du kan läsa sociologi som ett fristående ämne men kan också välja det som huvudämne inom flera olika program. Det finns även möjlighet att läsa vidare efter grundnivå och få en magister-, master- eller doktorsexamen i sociologi på högskolan.