Vad ingår?

Utveckla ditt sociologiska tänkande i tal och skrift

I Sociologi C tar du dina kunskaper och färdigheter inom sociologisk analys ett steg längre. Tyngdpunkten ligger på hur man integrerar teori och empiri, och vikten av metodval och metodtillämpning i kritisk sociologisk analys. Du kommer att resonera kring olika sätt att förhålla dig till sociala verkligheten och kritiskt analysera den.

Kursen består av tre moment. I den första delkursen, Sociologisk analys: Teori och empiri, ligger fokus på sammankopplingen av teori, metod, empiri och analys i kritisk samhällsanalys. Därefter följer en delkurs där du fördjupar din förmåga till att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över centrala kvalitativa och kvantitativa metoder.

Båda delkurserna är förberedelser inför den C-uppsats som sträcker sig över halva terminen, och avslutar kursen. Du väljer själv en väldefinierad sociologisk problemställning att utgå ifrån, samt om du vill genomföra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Uppsatsen skriver du antingen individuellt eller i par, med en handledare som stöd. Till din hjälp har Södertörns högskola tagit fram tydliga checklistor för uppsatsens olika delar. Du kommer även i början av arbetet att sätta upp en tidsplan i samråd med din handledare.

Arbetssätt

Under kursens två första delkurser sker undervisning på högskolan mellan fyra och tolv timmar i veckan. När du skriver din uppsats arbetar du självständigt och träffar din handledare ungefär en timme varannan vecka.

Mellan 40 och 60 studenter antas till kursen varje starttillfälle. Inför seminarier delas ni in i mindre grupper om runt 20 personer, och i dessa skapas sedan arbetsgrupper med mellan tre och fem studenter. Du examineras på flera olika sätt, däribland muntliga presentationer, skriftliga inlämningar och aktivt deltagande på seminarier. För C-uppsatsen kommer du att delta i en opponering. Där ska du dels presentera och försvara din egen uppsats, dels opponera på en kurskamrats uppsats.