Bänk i trä med trädstam i bakgrunden.

Lär dig sammanställa, testa och tolka statistik

Kurs

Statistik för miljövetare

7.5 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du få grundläggande kunskap i hur man omvandlar data till statistik? I kursen Statistik för miljövetare introduceras du för statistik, med exempel hämtade ur miljövetenskap. Du får lära dig om statistiska metoder inom natur- och miljöområdet. Du lär dig utföra egna undersökningar, analysera resultat och dra korrekta slutsatser från insamlad data.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Undersök och visa på fakta i viktiga frågor Med kunskaper i statistik har du förmågan att undersöka och samla in data, rapportera och redogöra statistik samt kritiskt tolka och analysera egna och andras rapporter. Med kunskap om statistiska metoder förstår du hur och varför man bör redovisa data på olika sätt. Dina nya kunskaper kan du applicera inom natur- och miljöområdet, i undersökning av viktiga ämnen. Du har efter kursen bland annat kunskaper i GIS (geografiska informationssystem) och kan visualisera miljödata. Läs om ämnets forskning
Lär dig använda statistiska metoder för att undersöka, analysera och tolka insamlad information I kursen Statistik för miljövetare introduceras du för grundläggande statistik. Kursen tar upp olika typer av experiment och undersökningsmetoder som är lämpliga inom miljövetenskapens olika delar. Du får bland annat räkna från egna kurvor över temperaturförändringar under de senaste 200 åren. Som du sedan får jämföra med globala koldioxidutsläpp under samma period. Kursen tar upp metoder som: Linjär regression, korrelation, t-test, ANOVA, Chi2-test, logistisk regression samt principal komponent analys och mycket mer. Du tränas även på att använda och utforma Mark-down dokument för att kunna generera rapporter. Kursen ger dig kunskaper i beskrivande statistik med grafisk presentation av data, visualisering av miljödata med GIS (geografiskt informationssystem), enkel sannolikhetslära och hypotestestande statistik. Kursen fokuserar på användande av statistiska metoder, för design och analys av undersökningar och experiment. Du får bland annat lära dig att använda och utforma dokument för att sedan kunna generera rapporter baserat på statistik. Arbetssätt Kursen ges på heltid och innehåller många övningstillfällen i datasal. Annan form av undervisning är föreläsningar och seminarier. Du examineras genom skriftlig salstentamen och muntlig redovisning i grupp. Kursen använder sig av statistikprogrammet R. Du studerar tillsammans med cirka 40 andra studenter.
För dig inom natur- och miljöområdet som vill lära dig praktiska statistiska metoder Inom miljövetenskap är statistik ett mycket viktigt verktyg för att hantera en mängd olika typer av data. Datan används för dra slutsatser kring konsekvenser för samhälle och natur. I kursen Statistik för miljövetare lär du dig statistiska metoder för att kunna sammanställa, testa och tolka statistik. Kursen vänder sig till alla inom natur- och miljöområdet med ett intresse för denna mångvetenskapliga disciplin som kombinerar naturvetenskap och samhällsvetenskap. Den grundläggande statistiken inom dessa vetenskapsområden är densamma. Genom kunskap i statistik kan du undersöka och visa på fakta i viktiga frågor. Bland annat får du räkna från egna kurvor över temperaturförändringar under de senaste 200 åren, och jämföra det med globala koldioxidutsläpp under samma period. Syftet med kursen är att du ska kunna utföra egna undersökningar, analysera resultat och dra korrekta slutsatser från din data. Du lär dig även att värdera tolkningar och slutsatser som rapporteras från andra undersökningar.