Två runda pallar. Ben i bakgrunden.

Undersök språkets funktion för samhället och individen

Kurs

Svenska A

30 hp

HT2019 / VT2020

100%

Campus

Är du intresserad av kommunikation och språk? Vill du förstå hur vi använder svenska i olika situationer och för olika syften? Svenska A ger dig kunskap om hur språket fungerar som verktyg för mänsklig kommunikation, i vardagen såväl som i yrkessammanhang. Kursen är i huvudsak teoretisk men innehåller praktiska moment, i form av muntliga och skriftliga uppgifter av olika slag

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete med språk och kommunikation inom flera olika branscher Efter studier i svenska har du utvecklade kunskaper i det svenska språket och en spetskompetens i att skriva och granska texter i olika sammanhang, för olika syften. Du har bland annat tränats i att skriva pressmeddelanden, webbtexter och texter för sociala medier. I kurserna Kreativt skrivande A-B ingår också essäer. Samtidigt har du utvecklat en förståelse för olika språkliga formers funktion och samverkan, som exempelvis hur bild, text och symboler samspelar. Genom studierna har du därtill utvecklat förmågan att analysera och värdera texter. Studier i svenska förbereder dig för yrken som lärare, forskare, journalist, förlagsredaktör eller språkrådgivare. Din framtida arbetsplats kan vara på en kommunikationsavdelning inom privat eller offentlig sektor, en PR-byrå eller ett förlag. Kreativt skrivande A-B förbereder dig särskilt väl för att bli skribent eller författare. Genom studierna har du utvecklat en förståelse för språket i samhället och språket som kommunikationsmedel. Samtidigt har du fått insikt i den språkliga variationen och hur språk fungerar som identitetsmarkör både på individ- och gruppnivå. Du har utvecklat ett kritiskt och analytiskt tänkande, förmågan att sammanfatta och sammanställa texter, skriva texter för olika målgrupper och syften, samt hålla muntliga presentationer. Egenskaper du har stor nytta av senare i livet, oavsett yrke. Efter Svenska A har du utvecklat din förmåga att identifiera olika typer av texter och samtal. Genom praktiska moment har du tränats i att skriva texter för olika situationer och syften samt ge och ta emot respons. Du har genom de teoretiska momenten fått kunskap om texters struktur, skrivprocessen och språkets roll i samhället. Läs om ämnets forskning
Förstå språket - från detaljnivå till samhällsnivå Svenska A består av fyra delkurser som behandlar svenska språket ur olika perspektiv: Språk och samhälle, Språkets form, funktion och betydelse, Texter och samtal och Skriva: praktik och teori. Den första delkursen handlar om hur språk samspelar med sociala faktorer, till exempel kön och etnicitet. Den behandlar också hur språkets används av olika individer och grupper. Den andra och tredje delkursen fokuserar på språkets uppbyggnad, både i tal och skrift, och hur det kan analyseras. Under den fjärde och sista delkursen undersöker du skrivandets teori genom olika praktiska skrivuppgifter. Svenska A handlar om språkets roll i olika samhälleliga och mediala sammanhang, exempelvis yrkesliv och utbildning. Kursen har ett fokus på modern svenska och olika teorier om språkvetenskap. Kursen berör frågor som: Hur kommunicerar vi med varandra genom tal och skrift? Hur använder vi som talar och skriver svenska språket i olika situationer? Hur kan vi förklara språket som system? Kursen är främst teoretisk men innehåller även praktiska moment där du får tillfälle att utveckla ditt egna skrivande och öva på att ge och få respons. Arbetssätt Du har under kursen cirka sex till tio timmar lärarledd undervisning per vecka. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Utöver den schemalagda undervisningen förekommer grupparbeten och studier på egen hand. Du examineras genom både muntliga och skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande på seminarier. Kursen ges varje termin i form av två grupper. En grupp som läser kursen fristående som består av cirka 20 studenter. Den andra gruppen är studenter som läser på Kommunikatörsprogrammet och består av cirka 30 studenter. Föreläsningar ges vanligtvis i helgrupp och seminarier i två grupper.
Kunskap om språkets roll i samhället och utvecklade språkfärdigheter Bra att veta innan du söker kursen Observera att detta inte är en färdighetskurs i svenska språket. Den som i första hand vill utveckla sitt akademiska skrivande på svenska rekommenderas att söka Skrivande för högskolestudier. Är du osäker på om kursen passar dig kan du kontakta ämnet svenska via e-postadressen svenska@sh.se .