Två runda pallar. Ben i bakgrunden.

Undersök språkets funktion för samhället och individen

Kurs

Svenska A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Är du intresserad av kommunikation och språk? Vill du förstå hur vi använder svenska i olika situationer och för olika syften? Svenska A ger dig kunskap om hur språket fungerar som verktyg för mänsklig kommunikation, i vardagen såväl som i yrkessammanhang. Kursen är i huvudsak teoretisk men innehåller praktiska moment, i form av muntliga och skriftliga uppgifter av olika slag

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete med språk och kommunikation inom flera olika branscher Efter studier i svenska har du utvecklade kunskaper i det svenska språket och en spetskompetens i att skriva och granska texter i olika sammanhang, för olika syften. Du har bland annat tränats i att skriva pressmeddelanden, webbtexter och texter för sociala medier. I kurserna Kreativt skrivande A-B ingår också essäer. Samtidigt har du utvecklat en förståelse för olika språkliga formers funktion och samverkan, som exempelvis hur bild, text och symboler samspelar. Genom studierna har du därtill utvecklat förmågan att analysera och värdera texter. Studier i svenska förbereder dig för yrken som lärare, forskare, journalist, förlagsredaktör eller språkrådgivare. Din framtida arbetsplats kan vara på en kommunikationsavdelning inom privat eller offentlig sektor, en PR-byrå eller ett förlag. Kreativt skrivande A-B förbereder dig särskilt väl för att bli skribent eller författare. Genom studierna har du utvecklat en förståelse för språket i samhället och språket som kommunikationsmedel. Samtidigt har du fått insikt i den språkliga variationen och hur språk fungerar som identitetsmarkör både på individ- och gruppnivå. Du har utvecklat ett kritiskt och analytiskt tänkande, förmågan att sammanfatta och sammanställa texter, skriva texter för olika målgrupper och syften, samt hålla muntliga presentationer. Egenskaper du har stor nytta av senare i livet, oavsett yrke. Efter Svenska A har du utvecklat din förmåga att identifiera olika typer av texter och samtal. Genom praktiska moment har du tränats i att skriva texter för olika situationer och syften samt ge och ta emot respons. Du har genom de teoretiska momenten fått kunskap om texters struktur, skrivprocessen och språkets roll i samhället. Läs om ämnets forskning
Förstå språket - från detaljnivå till samhällsnivå Svenska A består av fyra delkurser som behandlar svenska språket ur olika perspektiv. Under första delkursen Skrivande i teori och praktik bekantar du dig med skrivandets teori genom olika praktiska skrivuppgifter och responsarbete. Du tränar på att skriva texter anpassade till olika sammanhang och mottagare med tonvikt på akademiskt skrivande och skrivande för yrkeslivet. Den andra delkursen Grammatik ger en gedigen introduktion till svenska språket struktur. Relationen mellan form, funktion och betydelse på språkets olika nivåer diskuteras och du får fortlöpande träna på grammatisk analys. På den tredje och fjärde delkursen for du pröva på att genomföra grundläggande analyser av både talad och skriven svenska. På delkursen Textanalys 1 läggs fokus på teorier och metoder som används för att analysera såväl sakprosa som litterära texter. Delkursen Sociolingvistik och interaktionsanalys 1 fokuserar på relationen mellan språk, samhälle och individ. Språklig variation behandlas utifrån aktuell sociolingvistisk forskning och praktiska analyser av interaktion. Kursen handlar sammantaget om språkets roll och funktion i olika offentliga och privata sammanhang. Kursen berör frågor som: Hur kommunicerar vi med varandra genom tal och skrift? Hur använder vi språket i olika situationer? Hur kan vi förklara språket som system? Svenska A är främst en teoretisk, språkvetenskaplig kurs men innehåller även praktiska moment där du får tillfälle att utveckla ditt eget skrivande, öva på att ge och få respons och pröva på olika analytiska verktyg. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen innebär heltidsstudier, vilket betyder att du utöver den schemalagda undervisningen förutsätts arbeta på egen hand, både individuellt och i grupp, för att förbereda olika uppgifter mellan seminarierna. Du examineras genom olika skriftliga uppgifter, muntliga presentationer, aktivt deltagande i undervisningen samt salstentamen.
Kunskap om språkets roll i samhället och utvecklade språkfärdigheter Bra att veta innan du söker kursen Observera att detta inte är en färdighetskurs i svenska språket. Den som i första hand vill utveckla sitt akademiska skrivande på svenska rekommenderas att söka Skrivande för högskolestudier. Är du osäker på om kursen passar dig kan du kontakta ämnet svenska via e-postadressen svenska@sh.se .