Två runda pallar. Ben i bakgrunden.

Lär dig hur du påverkar samhället genom språk

Kurs

Svenska B

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du fördjupa dina kunskaper om hur språk fungerar som verktyg för kommunikation mellan människor? Vill du förstå hur myndigheter kan använda språk på ett inkluderande sätt? Under Svenska B får du fördjupa dig i olika teman från grundkursen och bredda dina praktiska och teoretiska kunskaper om språkets roll för samhälle och individ.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete med språk och kommunikation inom flera olika branscher Efter studier i svenska har du utvecklade kunskaper i det svenska språket och en spetskompetens i att skriva och granska texter i olika sammanhang, för olika syften. Du har bland annat tränats i att skriva pressmeddelanden, webbtexter och texter för sociala medier. I kurserna Kreativt skrivande A-B ingår också essäer. Samtidigt har du utvecklat en förståelse för olika språkliga formers funktion och samverkan, som exempelvis hur bild, text och symboler samspelar. Genom studierna har du därtill utvecklat förmågan att analysera och värdera texter. Studier i svenska förbereder dig för yrken som lärare, forskare, journalist, förlagsredaktör eller språkrådgivare. Din framtida arbetsplats kan vara på en kommunikationsavdelning inom privat eller offentlig sektor, en PR-byrå eller ett förlag. Kreativt skrivande A-B förbereder dig särskilt väl för att bli skribent eller författare. Genom studierna har du utvecklat en förståelse för språket i samhället och språket som kommunikationsmedel. Samtidigt har du fått insikt i den språkliga variationen och hur språk fungerar som identitetsmarkör både på individ- och gruppnivå. Du har utvecklat ett kritiskt och analytiskt tänkande, förmågan att sammanfatta och sammanställa texter, skriva texter för olika målgrupper och syften, samt hålla muntliga presentationer. Egenskaper du har stor nytta av senare i livet, oavsett yrke. Läs om ämnets forskning
Lär dig syna olika typer av språkbruk på samhälls- och individnivå Svenska B består av fyra delkurser, varav en är valbar: Språkförändring och språkplanering Textanalys Valbar delkurs Vetenskaplig paper. B-kursen ger dig bland annat en översikt av språkförändringar som kan kopplas samman med faktorer som ny teknik, ökad jämställdhet och internationalisering. Du får utforska analysmetoder för att på ett fördjupat sätt tolka och förstå texter, bilder och andra visuella uttryck. Samtidigt får du insikt i vad inkluderande språkbruk är. Under den tredje delkursen läser du en av två valbara delkurser. Under höstterminen 2023 ges kurserna Samtalsanalys och Flerspråkighet hos individer och samhällen. I den sista delkursen skriver du ett vetenskaplig paper. Det innebär att du sammanfattar och refererar vetenskapliga texter och presenterar det i en längre text. Du får själv välja vilket ämne du vill skriva om inom de teman som tagits upp i Svenska A och tidigare i denna kurs. Till exempel andraspråksinlärning, företagskommunikation eller språkförändringar. Exempel på teman som studenter har fördjupat sig i är: Språk och kön i politik – kommunikationsskillnader mellan manliga och kvinnliga politiker, hur Sverigedemokraterna framställs i svensk media och hälsolitteracitet bland Sveriges flyktingar. Arbetssätt Du har cirka fyra timmar lärarledd tid i veckan. Övrig tid har du grupparbeten eller egna studier. Undervisningen sker främst i form av seminarier och föreläsningar. Du examineras genom salstentamen, skriftliga analysuppgifter och rapporter, samt aktivt deltagande på seminarier. Kursen samläses tillsammans med kommunikatörsprogrammet och du studerar tillsammans med en grupp om ungefär 25 studenter.
Kunskap om språkets roll i samhället och utvecklade språkfärdigheter Genom studier i svenska får du kunskaper om hur språket används och fungerar. Inom svenskämnet finns teorier och metoder för att undersöka och förklara språk – framförallt som verktyg för mänsklig kommunikation men även som språkligt system. Stort fokus ligger på hur svenska språket används, till exempel av olika grupper i samhället samt i yrkesliv och utbildning. Du får bland annat undersöka hur språk och samhälle påverkar varandra och hur bild, text och symboler samspelar i skrift och samtal. Du får studera övergripande teman inom svenskämnet som bland annat samspelet mellan genus och identitet, språk och makt samt språk och inlärning. Du får även studera frågor som behandlar hur språk påverkar vårt tänkande, exempelvis relationen mellan språk och kön samt språk och makt. Svenskämnet går att koppla till flera aktuella samhällsfrågor då det inom ämnet undersöks hur språk används som verktyg i olika sammanhang, samt vilka effekter ett visst språkbruk har. Sammantaget får du kunskap om språk och språkanvändning samtidigt som du övar upp dina språkfärdigheter genom olika uppgifter. Du får kontinuerligt utveckla din förmåga att formulera texter för olika sammanhang och syften såväl som att uttrycka dig muntligt. Genom att analysera både dina egna och andras texter övas du även i att ge och ta konstruktiv kritik. Att kunna skriva och bearbeta texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information. Svenska B ger dig djupare förståelse över hur språk fungerar som verktyg för kommunikation mellan människor. Du fördjupar och breddar dina språksociologiska kunskaper och utvecklar din textanalytiska färdighet. Genom att bland annat lära dig analysmetoder som kan användas för att undersöka hur språk används inom politik och myndighetskommunikation. I ett vetenskapligt paper utvecklar du din akademiska självständighet.