Två runda pallar. Ben i bakgrunden.

Utveckla din analytiska och språkvetenskapliga kunskap genom ett självständigt arbete

Kurs

Svenska C

30 hp

Vår

100%

Campus

Svenska C ger dig fördjupade kunskaper i språkvetenskaplig teori och metod. I ett självständigt arbete får du möjlighet att identifiera och undersöka en språkvetenskaplig frågeställning och utveckla din vetenskapliga förmåga.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete med språk och kommunikation inom flera olika branscher Du kan efter dina studier identifiera och formulera frågeställningar som handlar om tal och skrift i samhället. Du har erfarenhet att samla in, strukturera och problematisera språkligt källmaterial. Samtidigt har du utvecklat din förmåga att skriva vetenskapliga texter. Efter studier i svenska har du utvecklade kunskaper i det svenska språket och en spetskompetens i att skriva och granska texter i olika sammanhang, för olika syften. Du har bland annat tränats i att skriva pressmeddelanden, webbtexter och texter för sociala medier. I kurserna Kreativt skrivande A-B ingår också essäer. Samtidigt har du utvecklat en förståelse för olika språkliga formers funktion och samverkan, som exempelvis hur bild, text och symboler samspelar. Genom studierna har du därtill utvecklat förmågan att analysera och värdera texter. Studier i svenska förbereder dig för yrken som lärare, forskare, journalist, förlagsredaktör eller språkrådgivare. Din framtida arbetsplats kan vara på en kommunikationsavdelning inom privat eller offentlig sektor, en PR-byrå eller ett förlag. Kreativt skrivande A-B förbereder dig särskilt väl för att bli skribent eller författare. Genom studierna har du utvecklat en förståelse för språket i samhället och språket som kommunikationsmedel. Samtidigt har du fått insikt i den språkliga variationen och hur språk fungerar som identitetsmarkör både på individ- och gruppnivå. Du har utvecklat ett kritiskt och analytiskt tänkande, förmågan att sammanfatta och sammanställa texter, skriva texter för olika målgrupper och syften, samt hålla muntliga presentationer. Egenskaper du har stor nytta av senare i livet, oavsett yrke. Efter Svenska C kan du fördjupa och bredda dina kunskaper genom Masterprogrammet i Svenska. Förutsatt att du har en kandidatexamen. Läs om ämnets forskning
Fördjupad språkvetenskaplig kunskap som förankras i en C-uppsats Svenska C inleds med en delkurs i teori och metod. Delkursen ger dig en översikt över språkvetenskapliga synsätt. Du studerar teorier och metoder samt hur dessa kan tillämpas i språkvetenskapliga undersökningar. Andra delkursen innebär en ämnesfördjupning. Innan terminen börjar fastställs vilka fördjupningskurser som kan väljas. Det kan vara exempelvis språk och kön, kritisk språkteori, samtalsanalys eller marknadskommunikation. Efter de två delkurserna har du möjlighet att använda dina kunskaper i ett fördjupande självständigt arbete. Arbetet är i form av en C-uppsats och omfattar 15 högskolepoäng. Du genomför en språkvetenskaplig undersökning i ett valfritt område. Tidigare studenter har bland annat undersökt: Vilka genredrag och ideologiska avtryck återfinns i sex debattartiklar om #metoo? Hur framställs polisen i sex berättande inlägg i social media? På vilket sätt påverkar komposition och färger budskapet i träningsannonser? Arbetssätt Under kursen har du cirka fyra till sex timmar lärarledd tid i veckan. Undantaget är uppsatsmomentet där du har mindre lärarledd tid. Istället har du handledning, både individuellt och i grupp. De vanligaste undervisningsformerna är seminarier och handledning. De två delkurserna examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter. Uppsatsen examineras dels genom utförandet av C-uppsats, dels genom ventilering och opponering av uppsats. Kursen läses tillsammans med kommunikatörsprogrammet.
Kunskap om språkets roll i samhället och utvecklade språkfärdigheter Genom studier i svenska får du kunskaper om hur språket används och fungerar. Inom svenskämnet finns teorier och metoder för att undersöka och förklara språk – framförallt som verktyg för mänsklig kommunikation men även som språkligt system. Stort fokus ligger på hur svenska språket används, till exempel av olika grupper i samhället samt i yrkesliv och utbildning. Du får bland annat undersöka hur språk och samhälle påverkar varandra och hur bild, text och symboler samspelar i skrift och samtal. Du får studera övergripande teman inom svenskämnet som bland annat samspelet mellan genus och identitet, språk och makt samt språk och inlärning. Du får även studera frågor som behandlar hur språk påverkar vårt tänkande, exempelvis relationen mellan språk och kön samt språk och makt. Svenskämnet går att koppla till flera aktuella samhällsfrågor då det inom ämnet undersöks hur språk används som verktyg i olika sammanhang, samt vilka effekter ett visst språkbruk har. Sammantaget får du kunskap om språk och språkanvändning samtidigt som du övar upp dina språkfärdigheter genom olika uppgifter. Du får kontinuerligt utveckla din förmåga att formulera texter för olika sammanhang och syften såväl som att uttrycka dig muntligt. Genom att analysera både dina egna och andras texter övas du även i att ge och ta konstruktiv kritik. Att kunna skriva och bearbeta texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information.