Arbeta med förändring och innovation oavsett bransch

Program

Magisterprogram i företagsekonomi

60 hp

Höst

100%

Campus

Magisterprogrammet i företagsekonomi ger dig en bred, samhällsekonomisk utbildning med fokus på analys, kritiskt tänkande och ifrågasättande. Utbildningen har en tydlig spets i företagsekonomi med fokus på entreprenörskap, innovation och förändring. Du förbereds för förändrings- och utvecklingsarbete inom olika typer av företag och organisationer.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bred kunskap och kompetens för arbete inom flera branscher Magisterprogrammet ger dig en bred utbildning med spetskompetens inom entreprenörskap och innovationsområdet. Dagens globala konkurrens gör att många företag och organisationer riktar in sig på just entreprenörskap och innovation. Utbildningen möter denna utveckling och ger dig verktyg för arbete med förändrings- och utvecklingsarbete inom olika områden. Du kan arbeta på företag och organisationer av olika storlek, i olika typer av branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer. Många befattningar förutsätter att du har goda ekonomikunskaper och du kan som företagsekonom arbeta med konsultverksamhet, organisationsfrågor, personalutveckling och rekrytering, redovisning, revision, utredningsarbete, finansiering och investering, inköp, marknadsföring, PR och kommunikation. Tidigare studenter arbetar inom bland annat bank- och finanssektorn. Andra arbetar som utredare eller analytiker på privata företag eller i offentlig sektor. Vissa har startat egen verksamhet. Du har efter studier en fördjupad kunskap och förståelse om företagsekonomins teoribildning, särskilt om teorier och aktuell forskning kring förändring, innovation och entreprenörskap. Du har även kunskap om ledarskapets förutsättningar och dess roll i förändrings- och innovationsprocesser. Samtidigt har du utvecklat färdigheter i vetenskapliga metoder och utvecklat din förmåga att söka och använda olika relevanta källor för företagsekonomiska analyser. Efter magisterprogrammet har du även möjlighet att söka till forskarutbildningen i företagsekonomi. Läs om ämnets forskning
Tillämpa dina utvecklade teoretiska och metodologiska kunskaper i en magisteruppsats Magisterprogrammet omfattar två terminers heltidsstudier. Under första terminen läser du ämneskurser på avancerad nivå och fördjupar dina metodkunskaper. Under andra terminen genomför du en vetenskaplig undersökning i form av en magisteruppsats, som omfattar 30 högskolepoäng. Du lär dig att planera och genomföra en kvalificerad vetenskaplig undersökning. Magisterprogrammet skiljer sig från studier på grundnivå då kraven på självständighet ökar. Utbildningen har även ett tydligt fokus på fördjupad analys och problematisering av kunskap. Du lär dig att använda dina teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att kunna identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Magisterprogrammet ger dig relevanta och fördjupade metodkunskaper som du får erfarenhet av att tillämpa. Utbildningen ger dig även insikter och fördjupade kunskaper i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovationsförmåga i den globala konkurrensen. Termin 1 Innovation, Entreprenörskap och företagande, Förändringens dynamik i teori och praktik, Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser, Forskningsmetod Termin 2 Magisteruppsats i företagsekonomi Arbetssätt Du förväntas studera heltid under programmets gång. Både föreläsningar och seminarier förekommer och du examineras genom skriftliga tentamen, inlämningsuppgifter, muntlig redovisning och genomförande av en magisteruppsats. Utbildningen innebär till stor del självständig studier och under uppsatsskrivningen har du väldigt få lärarledda moment. Delar av utbildningen läses med studenter på masterprogrammet i företagsekonomi.
Efterfrågad spetskompetens inom innovations- och förändringsarbete Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar in sig mot entreprenörskap, innovation och förändring. Genom fördjupade kunskaper får du en spetskompetens inom innovations- och förändringsarbete, en spetskompetens som efterfrågas allt mer på arbetsmarknaden. Programmet fokuserar på innovation och entreprenörskap ur ett samhällsvetenskapligt förändringsperspektiv där ekonomiska, kulturella och sociala faktorer står i fokus. Det omfattar frågor, perspektiv och synsätt på innovation och entreprenörskap som handlar om till exempel företagandets utveckling och samband mellan entreprenörskap, innovation och ekonomisk tillväxt. Du studerar dessa samband och förändringar både utifrån företags- och organisationsperspektiv, branschperspektiv samt ett nationellt och globalt perspektiv. Entreprenörskap och innovation är ett starkt forskningsområde inom ämnet företagsekonomi. Lärarna på Södertörns högskola är aktiva forskare inom fälten, vilket bidrar till att programmets undervisning har en tydlig forskningsanknytning. Samtidigt som du får ta del av aktuell forskning får du diskutera frågor om branschutveckling, genus och företagande, socialt företagande, innovation och ledarskap. Du vidareutvecklar även dina färdigheter i vetenskapliga metoder och förmågan att söka och använda olika relevanta källor för företagsekonomiska analyser.