Grå stenplattor i olika former.

Kunskap för att utmana genusstrukturer och maktordningar

Program

Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete

60 hp

Har du en grund i genusvetenskap och vill jobba med aktivt förändringsarbete? Magisterprogrammet i genusvetenskap ger dig möjligheten att förvandla kunskap till handling. Du fördjupar dig i aktuella frågor som jämställdhet, normkritik och hur du kan organisera för förändring. Efter studier kan du arbeta med exempelvis HBTQ-frågor eller intersektionalitet.

Ingen antagning görs höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Utmana och förändra genusstrukturer och andra viktiga samhällsfrågor Magisterprogrammet ger dig en spetskompetens i förändringsarbete. Du har efter studier inte bara användbara kunskap för arbetslivet, utan även en medborgerlig bildning som hjälper dig delta i och agera i olika samhällsfrågor. Du har fördjupade perspektiv på, och kunskaper om, genusstrukturer och andra maktordningar. Du vet hur du kan utmana och förändra dessa med hjälp av olika metoder. Efter utbildningen är du väl lämpad för att genomföra utredningar, policyutredningar och andra former av förändringsarbete på avancerad nivå. Eftersom många arbetsgivare arbetar proaktivt med anti-diskrimineringsarbete finns ett stort behov av din kunskap. Du kan exempelvis arbeta inom det genus- och sexualpolitiska området, med jämställdhets- och jämlikhetsarbete, normkritiskt arbete, intersektionalitet och HBTQ-frågor. Magisterprogrammet har stark koppling till aktuell forskning och ger en god grund för dig som vill söka vidare till en forskarutbildning. Efter studier har du en spetskompetens inom förändringsarbete. Vad gör tidigare studenter nu? Många av våra tidigare studenter arbetar idag med genusfrågor på olika sätt. Till exempel har vi alumner som idag är utredare för statliga myndigheter, kommuner och landsting. Andra är projektledare i företag med normkritisk inriktning eller arbetar som tjänstemän och utredare inom den politiska sektorn. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper i genusvetenskap Under den första terminen i programmet läser du fyra delkurser: Jämställdhetsarbete – teoretiska perspektiv och begrepp Normkritiska perspektiv och arbetssätt Organisationer, makt och motstånd Feministiska kunskapsperspektiv och emancipatoriska forskningsmetoder. Den första delkursen ger dig ökad kunskap och förståelse om jämställdhetspolitik. Du lär dig om teoretiska perspektiv och begrepp som är relevanta för att och problematisera jämställdhetspolitik både i Sverige och internationellt och sätta den i ett sammanhang. Den andra delkursen ger dig fördjupad kunskap om bland annat normkritik och arbetsmetoder. Du får under delkursen ta del av erfarenheter från olika normkritiska projekt. Under den tredje delkursen lär du dig om hur maktrelationer samspelar i organisationers inre hierarkier. I den fjärde och sista delkursen läser du om genusvetenskapliga forskningsmetoder med inriktning mot interaktiva och deltagande metoder. Under den andra terminen genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en magisteruppsats. Du genomför en vetenskaplig undersökning i samarbete med en organisation eller myndighet. Du tränar dig då i att kommunicera med samarbetspartners och hantera samarbetsprocesser. Jämställdhetsarbete – teoretiska perspektiv och begrepp (7,5 hp) Normkritiska perspektiv och arbetssätt (7,5 hp) Organisationer, makt och motstånd (7,5 hp) Feministiska kunskapsperspektiv och emancipatoriska forskningsmetoder (7,5 hp) Magisteruppsats Arbetssätt Undervisningen sker främst i seminarieform, där du själv tar ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Det är cirka två seminarier per vecka där du genomför olika skriftliga och muntliga uppgifter. I programmet ingår många praktiska inslag där du får arbeta med olika former av förändringsarbete. Du läser tillsammans med cirka tio andra magisterstudenter.
Fördjupa dina kunskaper och få verktyg för ett aktivt förändringsarbete Det här magisterprogrammet är för dig som inte bara vill förstå världen utan också förändra den. Magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete är för dig som har en grund i genusvetenskap, med ett intresse för organisationsfrågor. Du fördjupar dina kunskaper från grundnivå och lär dig att aktivt använda dessa i förändringsarbete. Under programmet lär du dig om olika typer av förändringsarbete. Det kan exempelvis vara jämställdhetsarbete, normkritiska perspektiv och arbetssätt. Du får förståelse för att varje insats kan kräva olika metoder, och du utvecklar förmågan att se till varje situation när det kommer till utformningen av förändringsinsatser. Programmet ger dig dessutom fördjupade perspektiv på aktuella frågor och lär dig hur du kan organisera för förändring. Ämnet är förankrat i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Du lär dig förstå och utforska själva grunderna i vårt samhälle. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid, men även vilket samhälle du vill se i framtiden. Intersektionalitet är ett centralt begrepp i utbildningen. Du studerar och utforskar teoretiska perspektiv och begrepp som kan användas för att förstå samspelet mellan olika maktordningar såsom genus, sexualitet, könsidentitet, ålder, ras och klass. Tänk på att... Du kan läsa detta program om du har en examen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, och har skrivit en kandidatuppsats med en genusinriktning.