Grå stenplattor i olika former.

Kunskap för att utmana genusstrukturer och maktordningar

Program

Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete

60 hp

Höst

100%

Campus

Har du en grund i genusvetenskap och vill jobba med aktivt förändringsarbete? Magisterprogrammet i genusvetenskap ger dig möjligheten att förvandla kunskap till handling. Du fördjupar dig i aktuella frågor som jämställdhet, normkritik och hur du kan organisera för förändring. Efter studier kan du arbeta med exempelvis HBTQ-frågor eller intersektionalitet.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Utmana och förändra genusstrukturer och andra viktiga samhällsfrågor Magisterprogrammet ger dig en spetskompetens i förändringsarbete. Du har efter studier inte bara användbara kunskap för arbetslivet, utan även en medborgerlig bildning som hjälper dig delta i och agera i olika samhällsfrågor. Du har fördjupade perspektiv på, och kunskaper om, genusstrukturer och andra maktordningar. Du vet hur du kan utmana och förändra dessa med hjälp av olika metoder. Efter utbildningen är du väl lämpad för att genomföra utredningar, policyutredningar och andra former av förändringsarbete på avancerad nivå. Eftersom många arbetsgivare arbetar proaktivt med anti-diskrimineringsarbete finns ett stort behov av din kunskap. Du kan exempelvis arbeta inom det genus- och sexualpolitiska området, med jämställdhets- och jämlikhetsarbete, normkritiskt arbete, intersektionalitet och HBTQ-frågor. Magisterprogrammet har stark koppling till aktuell forskning och ger en god grund för dig som vill söka vidare till en forskarutbildning. Efter studier har du en spetskompetens inom förändringsarbete. Vad gör tidigare studenter nu? Många av våra tidigare studenter arbetar idag med genusfrågor på olika sätt. Till exempel har vi alumner som idag är utredare för statliga myndigheter, kommuner och landsting. Andra är projektledare i företag med normkritisk inriktning eller arbetar som tjänstemän och utredare inom den politiska sektorn. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper i genusvetenskap Under den första terminen i programmet läser du fyra delkurser: Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa Praktiska förändringsmetoder med feministiska perspektiv Organisationer, makt och motstånd Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring. Den första kursen ger dig kunskap om politikens styrningsmekanismer och hur dessa kan användas för att motverka olika former av ojämlikhet och verka för jämställdhet och social rättvisa. Kursen ger en förståelse för förutsättningarna för att bedriva förändringsarbete i ett globalt och europeiskt sammanhang, samt förmedlar en fördjupad kunskap om den nordiska välfärdsmodellen och begreppet jämställdhet. Den andra kursen ger dig fördjupad kunskap om olika praktiska förändringsmetoder som är grundade i feministiska perspektiv. Vi diskuterar fördelar och nackdelar hos olika förändringsmetoder samt deras teoretiska grund. I kursen ingår att analysera rättviseproblem och föreslå förändringsinsatser samt utveckla existerande metoder för att hantera dessa problem. Under den tredje kursen lär du dig om maktrelationer i organisationer. Kursen behandlar förändringsarbete inom olika samhällsinstitutioner, till exempel sociala rörelser, politiska organisationer och arbetsorganisationer, med fokus på feministisk organisering och intersektionella former för motstånd. Den fjärde kursen behandlar olika genusvetenskapliga forskningsmetoder och feministisk aktionsforskning. Den ger kunskap om hur olika forskningsmetoder kan användas i genusvetenskapliga studier av samhällsförändrande processer, samt i utvärderings- och utvecklingsarbete. Under den andra terminen genomför du en vetenskaplig undersökning i samarbete med en extern organisation, till exempel en förening, politisk organisation, myndighet eller ett företag. Undersökningen presenteras i en vetenskaplig uppsats och återkopplas till samarbetsorganisationen i form av en muntlig och skriftlig populärvetenskaplig presentation. Termin 1 Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa (7,5 hp) Praktiska förändringsmetoder med feministiska perspektiv (7,5 hp) Organisationer, makt och motstånd (7,5 hp) Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring (7,5 hp) Termin 2 Självständigt vetenskapligt arbete, avancerad nivå (30 hp) Arbetssätt Undervisningen sker främst i seminarieform, där du själv tar ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Det är cirka två seminarier per vecka där du genomför olika skriftliga och muntliga uppgifter. I programmet ingår många praktiska inslag där du får arbeta med olika former av förändringsarbete. Du läser tillsammans med cirka tio andra magisterstudenter. Programmets kurser kan även läsas som fristående kurser. I de fall någon av programmets obligatoriska kurser läses tillsammans med internationella studenter genomförs seminarierna på engelska. Du får då välja att lämna in de skriftliga inlämningsuppgifterna och hemtentamen på svenska eller engelska.
Fördjupa dina kunskaper och få verktyg för ett aktivt förändringsarbete Det här magisterprogrammet är för dig som inte bara vill förstå världen utan också förändra den. Magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete är för dig som har en grund i genusvetenskap, med ett intresse för organisationsfrågor. Du fördjupar dina kunskaper från grundnivå och lär dig att aktivt använda dessa i förändringsarbete. Under programmet lär du dig om olika typer av förändringsarbete. Det kan exempelvis vara jämställdhetsarbete, normkritiska perspektiv och arbetssätt. Du får förståelse för att varje insats kan kräva olika metoder, och du utvecklar förmågan att se till varje situation när det kommer till utformningen av förändringsinsatser. Programmet ger dig dessutom fördjupade perspektiv på aktuella frågor och lär dig hur du kan organisera för förändring. Ämnet är förankrat i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Du lär dig förstå och utforska själva grunderna i vårt samhälle. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid, men även vilket samhälle du vill se i framtiden. Intersektionalitet är ett centralt begrepp i utbildningen. Du studerar och utforskar teoretiska perspektiv och begrepp som kan användas för att förstå samspelet mellan olika maktordningar såsom genus, sexualitet, könsidentitet, ålder, ras och klass. Tänk på att... Du kan läsa detta program om du har en examen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, och har skrivit en kandidatuppsats med en genusinriktning.