Vad ingår?

Fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper i genusvetenskap

Under den första terminen i programmet läser du fyra delkurser:

  • Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa
  • Praktiska förändringsmetoder med feministiska perspektiv
  • Organisationer, makt och motstånd
  • Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring.

Den första kursen ger dig kunskap om politikens styrningsmekanismer och hur dessa kan användas för att motverka olika former av ojämlikhet och verka för jämställdhet och social rättvisa. Kursen ger en förståelse för förutsättningarna för att bedriva förändringsarbete i ett globalt och europeiskt sammanhang, samt förmedlar en fördjupad kunskap om den nordiska välfärdsmodellen och begreppet jämställdhet.

Den andra kursen ger dig fördjupad kunskap om olika praktiska förändringsmetoder som är grundade i feministiska perspektiv. Vi diskuterar fördelar och nackdelar hos olika förändringsmetoder samt deras teoretiska grund. I kursen ingår att analysera rättviseproblem och föreslå förändringsinsatser samt utveckla existerande metoder för att hantera dessa problem.

Under den tredje kursen lär du dig om maktrelationer i organisationer. Kursen behandlar förändringsarbete inom olika samhällsinstitutioner, till exempel sociala rörelser, politiska organisationer och arbetsorganisationer, med fokus på feministisk organisering och intersektionella former för motstånd.

Den fjärde kursen behandlar olika genusvetenskapliga forskningsmetoder och feministisk aktionsforskning. Den ger kunskap om hur olika forskningsmetoder kan användas i genusvetenskapliga studier av samhällsförändrande processer, samt i utvärderings- och utvecklingsarbete.

Under den andra terminen genomför du en vetenskaplig undersökning i samarbete med en extern organisation, till exempel en förening, politisk organisation, myndighet eller ett företag. Undersökningen presenteras i en vetenskaplig uppsats och återkopplas till samarbetsorganisationen i form av en muntlig och skriftlig populärvetenskaplig presentation.

Termin 1

Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa (7,5 hp)
Praktiska förändringsmetoder med feministiska perspektiv (7,5 hp)
Organisationer, makt och motstånd (7,5 hp)
Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring (7,5 hp)Termin 2

Självständigt vetenskapligt arbete, avancerad nivå (30 hp)

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i seminarieform, där du själv tar ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Det är cirka två seminarier per vecka där du genomför olika skriftliga och muntliga uppgifter. I programmet ingår många praktiska inslag där du får arbeta med olika former av förändringsarbete.

Du läser tillsammans med cirka tio andra magisterstudenter. Programmets kurser kan även läsas som fristående kurser.

I de fall någon av programmets obligatoriska kurser läses tillsammans med internationella studenter genomförs seminarierna på engelska. Du får då välja att lämna in de skriftliga inlämningsuppgifterna och hemtentamen på svenska eller engelska.