Bokstäver på vägg och i bakgrunden syns bokhyllor.

Utmana ditt intellekt och få en fördjupad teoretisk kunskap

Program

Magisterprogram i litteraturvetenskap

60 hp

Vår

100%

Campus

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap ger dig en teoretisk fördjupning med särskilt fokus på tolkning. Du får under första terminen diskutera olika litteraturvetenskapliga teorier och fördjupa dig i valfria delkurser. Under andra terminen får du tillämpa dina fördjupade kunskaper i en litteraturvetenskaplig magisteruppsats.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom kultursektorn eller sök vidare till forskarutbildning Magisterprogrammet i litteraturvetenskap ger dig en gedigen estetisk och vetenskaplig kompetens för att arbeta inom kultursektorn. Du har utvecklat din förmåga att skriva, tolka och bearbeta text vilket ger dig goda förutsättningar för att bland annat arbeta som kulturskribent. Tidigare studenter arbetar främst inom kultursektorn. Samtidigt ger studier i litteraturvetenskap dig en bred allmänbildning och en fördjupad läs- och skrivförmåga som är användbar inom flera yrkesområden. Utbildningen förbereder dig även för en forskarutbildning och Södertörns högskola har en egen forskarutbildning inom ämnet litteraturvetenskap. Du kan även söka forskarutbildningar vid andra högskolor. Läs om ämnets forskning
Fördjupad litteraturvetenskaplig kunskap som du förankrar i en magisteruppsats Magisterprogrammet består av två terminer. Under den första terminen läser du en obligatorisk teoretisk kurs i litteraturvetenskaplig tolkningsteori. Resterande del av terminen väljer du bland programmets valbara kurser. Under den andra terminen skriver du en magisteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng. Under programmets gång har du även möjligheten att delta på gästföreläsningar med svenska och internationella forskare. Litteraturvetenskaplig tolkningsteori, 7,5 högskolepoäng; Valbara kurser om 22,5 högskolepoäng Magisteruppsats, 30 högskolepoäng Arbetssätt Undervisningen innebär heltidsstudier och du behöver vara på högskolan cirka en dag i veckan för lärarledd undervisning i form av seminarier. Resterande tid studerar du på egen hand. Under uppsatsskrivningen har du även individuell handledning. Du studerar tillsammans med ungefär sex till tio andra studenter.
Fördjupa dig i litteraturvetenskapliga teorier och aktuell forskning Magisterprogrammet i litteraturvetenskap är för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Under magisterprogrammet får du utveckla dina kunskaper i litteraturhistoria och tolkningsteori. Utöver en teoretisk delkurs i litteraturvetenskaplig tolkningsteori har du möjlighet att välja delkurser under programmets första termin. Du får på så sätt möjlighet att styra över utbildningens innehåll. De valbara delkurserna berör områden som europeisk litteratur, genusteori och litterära djurstudier. Flera av de historiska delkurserna lägger fokus på samtidens politiska problem. Genom teoretiska diskussioner belyser kursinnehållet viktiga frågor som du ges tillfälle att reflektera över ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Precis som grundkurserna i litteraturvetenskap har magisterprogrammet en tydlig inriktning mot kritiska teorier som genus- och queerteori. Flera av delkurserna knyter an till lärarnas egna forskning och du får få så sätt ta del av aktuell och relevant forskning inom litteraturvetenskapen. Under programmets gång får du fördjupade teoretiska perspektiv och möjligheten att skriva en magisteruppsats, där du får välja ett område att fördjupa dig inom. Att lära sig läsa och förstå texter på det djupgående sätt som vi ofta gör inom litteraturvetenskapen har jag haft stor nytta av, inte bara i mitt nuvarande arbete som doktorand och lärare på Södertörns högskola, utan också vad gäller läsning i allmänhet. Vad jag menar med det är att jag från min utbildning lärt mig att inta en kritisk hållning gentemot texter, det vill säga att jag inte tar för givet att texter såsom tidningsartiklar, romaner, teaterpjäser eller filmer enbart har en betydelse. Oscar von Seth, doktorand Alumn – Magisterprogrammet i litteraturvetenskap