Varför programmet?

Fördjupa dig i litteraturvetenskapliga teorier och aktuell forskning

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap är för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Under magisterprogrammet får du utveckla dina kunskaper i litteraturhistoria och tolkningsteori.

Utöver en teoretisk delkurs i litteraturvetenskaplig tolkningsteori har du möjlighet att välja delkurser under programmets första termin. Du får på så sätt möjlighet att styra över utbildningens innehåll. De valbara delkurserna berör områden som europeisk litteratur, genusteori och litterära djurstudier. Flera av de historiska delkurserna lägger fokus på samtidens politiska problem. Genom teoretiska diskussioner belyser kursinnehållet viktiga frågor som du ges tillfälle att reflektera över ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv.

Precis som grundkurserna i litteraturvetenskap har magisterprogrammet en tydlig inriktning mot kritiska teorier som genus- och queerteori. Flera av delkurserna knyter an till lärarnas egna forskning och du får få så sätt ta del av aktuell och relevant forskning inom litteraturvetenskapen. Under programmets gång får du fördjupade teoretiska perspektiv och möjligheten att skriva en magisteruppsats, där du får välja ett område att fördjupa dig inom.

Att lära sig läsa och förstå texter på det djupgående sätt som vi ofta gör inom litteraturvetenskapen har jag haft stor nytta av, inte bara i mitt nuvarande arbete som doktorand och lärare på Södertörns högskola, utan också vad gäller läsning i allmänhet. Vad jag menar med det är att jag från min utbildning lärt mig att inta en kritisk hållning gentemot texter, det vill säga att jag inte tar för givet att texter såsom tidningsartiklar, romaner, teaterpjäser eller filmer enbart har en betydelse.

Oscar von Seth, doktorand

Oscar von Seth, doktorand

Alumn – Masterprogrammet i litteraturvetenskap