Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Fyra fördjupande delkurser och en självständig magisteruppsats

Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen består av två terminer. Den första terminen innehåller fyra delkurser:

  • Mänskliga rättigheter och den offentliga verksamheten
  • Äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna
  • Icke-diskriminering
  • Rätten till personlig frihet och rätten till privat- och familjeliv

Den första delkursen syftar till att ge dig kunskaper om mänskliga rättigheter kopplat till den offentliga verksamheten. Det innefattar allt från stiftandet av lagar till rättstillämpning. Den andra delkursen tar upp frågor som berör äganderätten och näringsfriheten. Delkursen berör även frågor kopplat till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Som bland annat rätten till bostad och rätten till god hälsa.

Den tredje kursen belyser olika frågor kopplat till icke-diskrimineringsprincipen. Bland annat dess betydelse för den offentliga verksamheten och icke-diskriminering på grund av genus och etnicitet. Den fjärde delkursen tar upp medborgarnas rätt till personlig frihet samt rätten till respekt för privat- och familjeliv. Frågor som frihetsberövande, integritetsfrågor, asyl- och migrationsfrågor berörs.

Den andra terminen ägnar du åt en magisteruppsats. Du väljer själv en fråga eller ämne att undersöka, med koppling till delkursernas innehåll.

Termin 1

Mänskliga rättigheter och den offentliga verksamheten, Äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, Icke-diskriminering, Rätten till personlig frihet och rätten till privat- och familjeliv

Termin 2

Magisteruppsats

Arbetssätt

Magisterprogrammet innebär till stor del självständiga studier. Du har några föreläsningar och obligatoriska seminarier på högskolans område varje vecka. Under uppsatsskrivandet minskar antalet lärarledda moment. Uppsats-terminen innehåller forskningsseminarier och gästföreläsningar med myndighetspersonal, samt enstaka studiebesök hos myndigheter.

Du studerar tillsammans med ungefär tio till femton andra studenter.