Arbeta med människors lärande och utveckling

Program

Magisterprogram i pedagogik

60 hp

Höst

50%

Campus

Programmet riktar sig till dig som på olika sätt vill arbeta med eller är intresserad av människors och gruppers lärande och utveckling. Utbildningen syftar till såväl vidare studier inom ämnet pedagogik som reflekterande och utvecklande arbete i pedagogisk praktik. Det kan handla om att identifiera, leda och organisera lärandeprocesser i pedagogiska miljöer inom till exempel olika organisationer och företag samt skolor och annan utbildningsverksamhet.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Magisterprogram i pedagogik Efter programmet kan du arbeta som ledare och verksamhetsutvecklare inom pedagogisk verksamhet såsom förskola- och skola, fritids- eller friluftsverksamhet, eller inom annan kommunal och regional verksamhet. Fortsatt forskarutbildning eller vidare administrativ karriär inom den akademiska sektorn kan också vara relevant.  Samverkansperspektivet är tydligt närvarande i utbildningen främst i termer av förändring och utveckling av pedagogisk verksamhet där du som student ska planera och på vetenskaplig grund genomföra ett utvecklingsarbete i en pedagogisk verksamhet. Att genom förebildande undervisning med fokus på jämlikhet, inkludering, solidaritet och välbefinnande får du som student med dig erfarenheter och verktyg, vilka dessa mål bygger på, som du själv kan utgå från i framtida pedagogiska verksamheter. Utbildningen ger också tillfällen till att bygga internationella kontakter och därmed ges du som student möjlighet till att i framtiden etablera hållbara globala partnerskap.
Magisterprogram i pedagogik Inom programmet behandlas pedagogikens historia och klassiska pedagogiska insikter sätts i relation till aktuella samhällsfrågor. Exempel på samtidsfrågor rör migration och mångkulturalitet, demokrati och delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt digitalisering och hållbar utveckling. Genom programmet utvecklar du som student fördjupade kunskaper om pedagogiska vetenskapliga teorier och pedagogisk praktik vilka behandlas ur ett politiskt, etiskt och estetiskt perspektiv. Du utvecklar även teoretiska verktyg för att analysera, organisera och leda pedagogiska verksamheter och förändringsprocesser på vetenskaplig grund i olika typer av organisationer som, exempelvis, förskola och skola, statlig och kommunal förvaltning, kultur- och näringsliv samt högskolesektorn. Du som studerande förväntas att på ett självständigt sätt tillägna dig fördjupade ämneskunskaper och kunskaper i att kritiskt värdera, analysera och genomföra en vetenskaplig utbildning med relevans för pedagogikämnet, med möjligheter till verksamhetsrelaterade inslag på vetenskaplig grund. I studier på avancerad nivå används i högre utsträckning primärlitteratur såsom avhandlingar, vetenskapliga rapporter och artiklar än på grundnivå. Studier på avancerad nivå är, till skillnad på studier på grundnivå, också forskarutbildningsförberedande för en fortsatt karriär som forskare inom ämnet pedagogik.
Magisterprogram i pedagogik Pedagogik som akademiskt ämne handlar om hur kultur, kunskaper och värden bevaras, överförs och förändras inom ramen för uppfostran, undervisning och utbildning. Detta är viktiga frågor för alla former av samhällen. Det handlar om hur människor, i olika åldrar och situationer, skapar mening genom att tillsammans lära sig om och studera världen, men också om hur människor genom utbildning blir delaktiga i och kan påverka sina egna liv och utvecklingen av det gemensamma samhället. Inom programmet behandlas pedagogikens historia och klassiska pedagogiska insikter sätts i relation till aktuella samhällsfrågor. Exempel på samtidsfrågor rör migration och mångkulturalitet, demokrati och delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt digitalisering och hållbar utveckling. Programmet cirkulerar kring tre olika forskningsområden: 1) Pedagogiska relationer och praktiker, som fokuserar på pedagogiska relationer och praktiker inom såväl formella som informella sammanhang. 2) Pedagogisk teori och policy, som studerar frågor om pedagogiska kunskapstraditioner och samhälleliga bildningsideal och deras olika uttryck i tid och rum. 3) Pedagogik, globalisering och social rättvisa, som tar sin utgångspunkt i samtida utmaningar och det faktum att uppfostran, undervisning och utbildning är beroende av nationella och internationella såväl som globala och lokala omständigheter. Programmet vilar på humanistisk grund och erbjuder en nära koppling mellan teori och praktik. Programmet erbjuder lärande som kan användas för utveckling av egen praktik, likväl som en grund för vidare akademiska studier på avancerad och forskarutbildningsnivå. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar med tillhörande seminarier, mindre fältstudier, och självstudier. Examensformerna är hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier, mindre skrivuppgifter, undersökande arbete i praktiken, muntliga presentationer och gestaltningar samt ett avslutande självständigt arbete. Med tanke på att vissa av programmets undervisningsformer handlar om föreläsningar och seminarieverksamhet förväntas du som student att vara på plats ca fyra timmar i veckan. Lärarna i kurserna bedriver egen forskning som studenterna på olika sätt får ta del av.