Tre stenar på rad liggandes på grus.

Arbeta med människors och gruppers utveckling, genom interkulturella perspektiv

Program

Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning

60 hp

Programmet ger dig fördjupad kunskap i interkulturellt lärande, både som vetenskap och praktik. Kunskap, frihet och frigörelse är tre centrala teman. Samtidigt får du undersöka pedagogikens etiska och politiska dimensioner. Programmet riktar sig till dig som på olika sätt vill arbeta med eller är intresserad av människors och gruppers lärande och utveckling.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete med pedagogiska uppgifter inom olika fält Magisterexamen i pedagogik med interkulturell inriktning är för dig som vill arbeta med, eller är intresserad av, förändring och utveckling av människor och verksamheter. Exempelvis inom skola, vård, omsorg och andra mellanmänskliga yrken. Efter studierna har du gedigen kompetens för att arbeta med pedagogiska uppgifter av olika slag. Uppgifterna kan handla om att identifiera och analysera interkulturella frågeställningar, såväl som att organisera och leda lärandeprocesser. Din framtida arbetsplats kan vara inom olika organisationer, kulturinstitutioner, fritidsverksamheter eller på bildningsförbund. Såväl som på olika företag, inom hälsa och sjukvård, skolor och annan utbildningsverksamhet. Genom programmet utvecklar du särskild kompetens för att arbeta som förstelärare i olika utbildningspraktiker. Alltså arbeta med att utveckla och effektivisera lärande verksamheter. Du har även utvecklad en interkulturell kompetens och förmågan att använda samtal och dialog som utvecklande verktyg. Du har utvecklat en ledarskapskompetens och förmågan att leda, utveckla, analysera och utvärdera förändringsprocesser. Dina pedagogiska kunskaper kan du använda både innanför och utanför utbildnings- och kulturinstitutioner. Med en magisterexamen har du behörighet att söka forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Undersök identitetskonstruktioner och förändringar ur ett socialt, mångkulturellt och globalt perspektiv Programmet är på ett år och utgörs av två terminer. Under den första terminen gör du en kritisk analys av kulturbundna frågeställningar. Dessa kopplar du till lärande och kunskap, samt livsideal och etiska handlingsregler hos individer och grupper. Du får även möjlighet att fördjupa dig i ämnets centrala tanketraditioner och hur de tillämpas i dagens forskning och praktik. Du undersöker hur sociala konstruktioner får konsekvenser för individens utveckling och lärande, samt för samhällets maktrelationer. Under den andra terminen fördjupar du dig i ett område av ditt intresse. Du väljer själv ett område inom ämnet att undersöka. Du breddar dina kunskaper kring forskningsprocessen, samt val av metod och teori utifrån frågeställning. Avslutningsvis genomför du en vetenskaplig undersökning och skriver ett självständigt uppsatsarbete inom ämnesområdet. Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå II Arbetssätt Du har cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan som delas upp i två tillfällen. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Utöver det förväntas du diskutera kursinnehåll med andra studenter, samt förbereda dig för seminarier och examinationsuppgifter på egen hand. Programmet ställer höga krav på dina självständiga studier. I vissa moment får du möjlighet att genomföra empiriska fältarbeten och komma i kontakt med arbetslivet genom bland annat gästföreläsningar. Du studerar tillsammans med ungefär tio andra studenter.
Fördjupa dina kunskaper om interkulturella pedagogiska processer Magisterprogrammet i pedagogik med interkulturell inriktning riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med, eller är intresserad av, människors och gruppers lärande och utveckling. Programmet ger dig fördjupad kunskap om forskning om interkulturellt lärande. Den interkulturella pedagogiken fokuserar på den förändringspotential som finns inom olika pedagogiska relationer och praktiker. Du breddar dina kunskaper om interkulturella frågeställningar i en rad sammanhang. Både inom och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner. Du fördjupar dina teoretiska såväl som praktiska kunskaper om hur förändring- och lärandeprocesser kan realiseras. Du lär dig också hur dessa organiseras i olika grupper ur ett mångfaldsperspektiv. Under programmet ställs pedagogikens etiska och politiska dimensioner i fokus. Du får undersöka frågor kring marginalisering, diskriminering, normalitet och avvikelser. Du får möjligheten att utveckla ett fördjupad och kritiskt tänkande kring vissa frågeställningar. Exempelvis hur frågor kring utbildning, undervisning, fostran och lärande kan förstås ur pedagogiska och interkulturella perspektiv. Programmet lägger särskild vikt vid tillkomsten av identitetskonstruktioner. Du får särskilt undersöka identitetskonstruktioner och förändringar ur ett socialt, mångkulturellt och globalt perspektiv. Du tränas i att kritiskt analysera hur faktorer som genus, klass, religion och etnicitet får konsekvenser inom de pedagogiska ramarna. Programmet är forskningsförberedande och har en nära forskningsförankring. Du får vidga din kunskap om, och förståelse för, skilda forskningsmetoder och deras tillämpning. Med särskilt fokus på postkolonial och feministisk teoribildning, samt narrativ, diskursanalytisk och kritisk metod.