Varför programmet?

Fördjupa dina kunskaper om interkulturella pedagogiska processer

Magisterprogrammet i pedagogik med interkulturell inriktning riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med, eller är intresserad av, människors och gruppers lärande och utveckling. Programmet ger dig fördjupad kunskap om forskning om interkulturellt lärande. Den interkulturella pedagogiken fokuserar på den förändringspotential som finns inom olika pedagogiska relationer och praktiker.

Du breddar dina kunskaper om interkulturella frågeställningar i en rad sammanhang. Både inom och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner. Du fördjupar dina teoretiska såväl som praktiska kunskaper om hur förändring- och lärandeprocesser kan realiseras. Du lär dig också hur dessa organiseras i olika grupper ur ett mångfaldsperspektiv.

Under programmet ställs pedagogikens etiska och politiska dimensioner i fokus. Du får undersöka frågor kring marginalisering, diskriminering, normalitet och avvikelser. Du får möjligheten att utveckla ett fördjupad och kritiskt tänkande kring vissa frågeställningar. Exempelvis hur frågor kring utbildning, undervisning, fostran och lärande kan förstås ur pedagogiska och interkulturella perspektiv. Programmet lägger särskild vikt vid tillkomsten av identitetskonstruktioner. Du får särskilt undersöka identitetskonstruktioner och förändringar ur ett socialt, mångkulturellt och globalt perspektiv. Du tränas i att kritiskt analysera hur faktorer som genus, klass, religion och etnicitet får konsekvenser inom de pedagogiska ramarna.

Programmet är forskningsförberedande och har en nära forskningsförankring. Du får vidga din kunskap om, och förståelse för, skilda forskningsmetoder och deras tillämpning. Med särskilt fokus på postkolonial och feministisk teoribildning, samt narrativ, diskursanalytisk och kritisk metod.