Stenblock på stenplattor i olika storlek.

Spetskompetens inom valfritt sociologiskt område

Program

Magisterprogram i sociologi

60 hp

Vår

100%

Campus

Intresserar du dig för samhället i stort? Vill du fördjupa dig i frågor som sociala problem, etniska konflikter, makt- och genusrelationer, utbildning eller massmedier? Magisterprogrammet är för dig som vill utveckla dina kunskaper i sociologi. Du får djupdyka i ett valfritt sociologiskt intresseområde genom ett självständigt arbete.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bred samhällskompetens och förmågan att utföra avancerade samhällsanalyser Utbildningen ger dig goda förutsättningar för handläggnings-, utrednings-, utvärderings- och analysarbete. Du kan välja mellan att arbeta inom offentlig förvaltning eller inom privat sektor. Du har god förmåga till självständig samhällsanalys vilket är en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Med en magisterexamen i sociologi är du rustad för kvalificerat arbete med datainsamling och analysmetod. Med de färdigheter du har efter studierna kan du till exempel utföra analysarbete inom kommuner, näringslivsorganisationer eller SCB. Du har stor kunskap om kvantitativa metoder vilket efterfrågas på arbetsmarknaden. Du har avancerade kunskaper i ämnet sociologi. Du kan redogöra för sociologins teoribildning utifrån ett svenskt, skandinaviskt och även ett internationellt perspektiv. Du kan även utföra samhällsanalyser och har förståelse för samhällsproblem och ett samhälle i förändring. Efter studier i sociologi behärskar du informationssamling och analys. Du har vässat dina kunskaper och kan självständigt komma fram till beslut om material, teorier och metod. Efter en magisterexamen i sociologi har du både kompetensen som krävs för arbetsmarknaden och goda möjligheter att forska vidare inom sociologi. Läs om ämnets forskning
Utveckla dina färdigheter i sociologiskt analysarbete Genom Magisterprogrammet i sociologi vidareutvecklar du dina kunskaper från grundnivån. Skillnaden mot att studera sociologi på grundnivå är att du arbetar mer självständigt. Det finns också större utrymme för forskning och teoribildning. Programmet utgörs av två terminer. Den första terminen innehåller fyra delkurser: Sociologisk teori och aktuell forskning Quantitative Research Methods Sociologiska analysinriktningar Kvalitativ metod I den första delkursen presenteras en översikt över aktuell teoribildning och forskning i kontrast till tidigare historiska teoribildningar. Den andra delkursen är på engelska och handlar om avancerade kvantitativa undersökningsmetoder. Under den tredje delkursen kommer du att lära dig vad du i sociologiskt analysarbete faktiskt gör; ställs inför ett socialt fenomen eller problem, och studerar det närmare. I den fjärde och sista delkursen får du fokusera på det kvalitativa arbetssättet. Du lär dig hur du analyserar ditt insamlade material med moderna sociologiska metoder. Under den andra terminen på programmet får du chansen att fördjupa dig i ett sociologiskt ämne av ditt intresse. Du genomför ett självständigt examensarbete i form av en uppsats med handledning av kunniga lärare. Sociologisk teori och aktuell forskning, Quantitative Research Methods, Sociologiska analysinriktningar, Kvalitativa metoder Magisteruppsats Arbetssätt Under dina studier förväntas du ta ett stort självständigt ansvar. Undervisningen sker främst i form av seminarier. Gästföreläsningar förekommer även. Du examineras genom hemtentamen och ditt självständiga examensarbete. Du studerar om en grupp av cirka tio studenter.
Fördjupa dina kunskaper i sociologi och samhället i stort Detta är programmet för dig som fascineras av samhället och vill ha möjlighet att fördjupa dig i de sociologiska fenomen som du vill arbeta med. Du utvecklar dina kunskaper om samhället i stort. Du får studera frågor som sociala problem, etniska konflikter, makt- och genusrelationer, utbildning och massmedier. På avancerad nivå arbetar du mer självständigt och utvecklar dina kunskaper i samhällsvetenskap. Programmet är även forskningsförberedande. Arbetet för fredliga och hållbara samhällen kräver välutbildade sociologer. Genom att studera Magisterprogrammet i sociologi vässar du dina kunskaper inom informationsinsamling och analys; hur insamlingen av empiriska material går till, hur det kan analyseras utifrån flera olika teorier, och hur det kan förklara sociala skeenden. Du får goda kunskaper inom metodologi och teoribildning. Du får fördjupa dig i de sociologiska frågeställningar som intresserar dig mest. De delkurser du läser är knutna till aktuell forskning, ofta det forskningsområde som dina kursansvariga lärare verkar inom. Du lär dig arbeta självständigt och i linje med aktuell forskning utifrån ett eget valt område, med handledning från aktuella forskare.