Glasväggar och en vattenkran.

Djupdyk i arkeologins vetenskap eller specialisera dig inom marinarkeologi

Program

Masterprogram i arkeologi

120 hp

Höst

100%

Campus

Vill du fortsätta forska inom arkeologi eller få möjlighet att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter som arkeolog? Genom att läsa masterprogrammet i arkeologi får du både en grund för fortsatta forskarstudier och för ditt fortsatta arbetsliv. På Södertörns högskola har du också en unik möjlighet att specialisera dig i marinarkeologi.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Gedigen arkeologisk kunskap för arbete och forskning Masterprogrammet i arkeologi är forskningsförberedande och du har efter studier behörighet för forskarutbildning. Genom praktik och projektarbeten får du dessutom goda förutsättningar för ett framtida yrkesliv utanför högskolevärlden. Masterprogrammet gör dig väl förberedd för arbete inom bland annat kulturarvssektorn, på muséer, offentlig sektor, utbildning och turistnäringen. Du har kompetensen att utföra kvalificerade arbetsuppgifter där fördjupade kunskaper och färdigheter i arkeologi utgör en värdefull grund. Arkeologisk kompetens är även användbart i andra yrkesområden som behandlar kultur- och samhällsfrågor, till exempel inom journalistik, utbildning och turism. Du har tränat dina akademiska förmågor. Bland annat förmågan att muntligt och skriftligt kan presentera vetenskapligt grundade resultat på ett populärvetenskapligt sätt. Detta i såväl nationella som internationella sammanhang. Du kan nu självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kan kreativt genomföra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen. Utöver detta kan du även delta i vetenskapliga diskussioner och bidra med kvalificerade och kreativa synpunkter. Sammantaget får du genom programmet en solid grund för både forskning och arbetsmarknaden. Läs om ämnets forskning
Valbara kurser, praktik och breddade kunskaper inom flera vetenskapliga fält Programmet utgörs av fyra terminer. Under första terminen läser du två delkurser inom Historiska studier, och två kurser inom arkeologi. Målet är att kurserna ska förbereda dig inför det självständiga arbetet samt ge dig breddade kunskaper inom det kulturvetenskapliga och historiska fältet. Redan under första terminen kommer du att avgränsa och formulera ditt självständiga arbete. Under termin två får väljer du själv delkurser att läsa i samråd med handledare. Du kan välja att studera avancerade kurser inom Historiska studier på Södertörns högskola eller läsa kurser vid ett annat lärosäte såväl som internationellt. Under den tredje terminen har du bland annat möjlighet att välja praktik. Du läser även akademisk engelska samt hur du kommunicerar vetenskap. Under den fjärde och sista terminen genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en masteruppsats. Masteruppsatsen sträcker sig hela terminen och du har själv möjlighet att rikta in dig på ett arkeologiskt tema av eget intresse. Termin 1 Introduktion till området Historiska studier (7,5 hp), Tematisk fördjupning (7,5 hp), Aktuell forskning inom arkeologi (7,5 hp), Vetenskapsteori (7,5 hp) Termin 2 Valbara kurser Termin 3 Praktik inom masterprogrammet i arkeologi (15hp) eller valbar kurs/er om 15 hp, Academic English, Advanced Level (7,5 hp), Att kommunicera vetenskap (7,5 hp) Termin 4 Masteruppsats (30 hp) Arbetssätt Studier på avancerad nivå innebär bland annat att du själv förväntas ta mer ansvar för din kunskapsinhämtning. Studierna innebär också att du måste ha en högre grad av självständighet. Programmet innefattar heltidsstudier och undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och studiebesök. Examinationsformerna varierar mellan kurserna. Studier i arkeologi samverkar med det omgivande samhället genom studiebesök, föreläsningar och seminarier med yrkesverksamma arkeologer och kulturinstitutioner. Det innebär att mycket kontakt med arbetslivet ingår i din utbildning.
Vidga dina vetenskapliga perspektiv och fördjupa dig i arkeologisk forskning Masterprogrammet i arkeologi är för dig som vill specialisera dina kunskaper om människan och samhället. Du utvecklar dina färdigheter inom arkeologi och får ta del av avancerad forskning. Programmet lämnar stor plats åt dina egna intressen inom ämnet. Både under termin två, tre och fyra har du möjlighet att välja inriktningar. Under den tredje terminen kan du antingen välja mellan valfri kurs eller praktik. Masterprogrammet i arkeologi är för dig som vill vidga dina perspektiv mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Utbildningen ger dig gedigen kunskap om arkeologins mål, metoder och forskningstraditioner. Programmet samarbetar med flera andra ämnen för att du ska få en så gedigen utbildning som möjligt. Bland annat samarbetar arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap med varandra och anordnar gemensamma kurser och seminarier. Programmet är såväl forskningsförberedande som användbart för ett framtida yrkesliv. Genom breddade kunskaper inom arkeologi och kulturstudier kan du arbeta inom exempelvis kulturmiljövård eller på muséer. På Södertörns högskola har du också genom programmet möjligheten att specialisera dig i marinarkeologi. Som marinarkeolog är din uppgift att undersöka människan och samhället genom arkeologiska fynd i närheten av, eller i, vatten.