Mässing, betong och tyg i en böjd linje.

Fördjupa dina kunskaper om estetiken i relation till samhället

Program

Masterprogram i estetik

120 hp

Vår

100%

Campus

Masterprogrammet i estetik riktar sig till dig som vill arbeta inom kulturområdet, och/eller få en forskningsförberedande examen. Du fördjupar dig i frågor om konstens plats i vårt samhälle och studerar relationen mellan estetik och politik. Du får också en inblick i vad det innebär att arbeta med kultur idag och engagerar dig i samtida kulturdebatt.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår alumn Erik

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Fördjupad kompetens för arbete inom kulturområdet eller forskning Du kan efter utbildningen arbeta inom kulturområdet, på konsthallar, gallerier, muséer, förlagshus och andra institutioner. Du har en skärpt analytisk förmåga, teoretisk kompetens, kritiska verktyg och vokabulär samt historiskt medvetande. Du har utvecklat förmågan att självständigt planera och strukturera arbete. Du kan läsa kritiskt och översiktligt. Du har stor vana av att snabbt hitta information och kan hålla i muntliga presentationer. Utbildningen är forskningsförberedande och du har efter studier behörighet att söka forskningsutbildning. Det gäller även om du valt att ta ut en magisterexamen efter programmets första år.
Fördjupa dina kunskaper inom kultur, politik och estetiska frågeställningar Masterprogrammet i estetik utgörs av två års studier. Under det första året studerar du estetikens traditioner ur historiska, filosofiska och kritiska perspektiv. Du fördjupar dina kunskaper om estetiska frågeställningar och estetiska fenomen. Du skriver även en uppsats. Du kan välja att avsluta dina studier efter ett år och ta ut en magisterexamen. Andra året kan du välja mellan att följa en linje inriktad mot arbetsliv och praktik eller en helt teoretisk utbildning. Kurserna behandlar kultur och politik, kritiken och det offentliga samtalet, forskningsmetoder i teorin och praktiken, samt projektledning. Här varvas teoretiska och historiska perspektiv med yrkesorienterade diskussioner. Du ges tillfälle att engagera dig i en forskningsanknuten praktik i arbetslivet. År två genomförs i samarbete med ämnet konstvetenskap på Södertörns högskola. De största skillnaderna mot studier på grundnivå är att masterstudierna har en tydligare riktning mot frågor som rör kultur och politik. Det finns även en starkare relation till den forskning som bedrivs. Genomgående under hela programmet får du insyn i ämnets forskning och utveckling genom forskningsseminarium. Termin 1 Estetik, avancerad nivå/Estetik, examensarbete, 30 hp Termin 2 Estetik, avancerad nivå/Estetik, examensarbete, 30 hp Termin 3 Kultur och politik, 7,5 hp, Konst, estetik och kritik, 7,5 hp, Projektledning på kulturfältet, 7,5 hp och Forskningsmetoder i praktiken, 7,5 hp Termin 4 Praktik och forskningsbaserat praktikarbete, 30 hp, alternativt valbara kurser om 30 hp Arbetssätt Du har cirka två till tre lärarledda tillfällen i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. I utbildningen ingår gästföreläsningar, studiebesök och även praktik, framförallt under det andra läsåret. Cirka tolv studenter antas till utbildningen och du läser andra året tillsammans med masterstudenter i konstvetenskap.
Vidga din förståelse för samtiden genom fördjupad kunskap om den estetiska traditionen Masterprogrammet i estetik riktar sig till dig som vill arbeta inom kulturområdet eller med forskning. Under programmet studerar du det estetiska uttrycket och dess samhälleliga betydelse på djupet. Du diskuterar och reflekterar över relationen mellan konst och politik. Dels utifrån den kritiska teorins tradition, dels utifrån den aktuella konstpolitiska debatten. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att tolka estetiska verk, liksom att läsa och tolka originaltexter. Samt diskuterar hur estetiska begrepp och uttryck utvecklas både historiskt och i samtiden. Du lär dig att se förbindelserna mellan teori och praktik och utvecklar din förmåga att identifiera och diskutera problem och lösningar på det kulturella fältet. Programmet har en nära forskningsanknytning, och du får ta del av högskolans högre forskningsseminarium. Estetiken på Södertörns högskola har en så kallad kontinental filosofisk inriktning. Du lär dig använda den teoretiska och filosofiska traditionen för att analysera estetiska uttryck. Programmet har flera samarbeten med andra kulturinstitutioner, exempelvis konstvetenskap och litteraturvetenskap, vilket ger dig en bred utbildning.