Husfasad i trappmönster.

Arbeta med förändring och innovation oavsett bransch

Program

Masterprogram i företagsekonomi

120 hp

Höst

100%

Campus

Masterprogrammet i Företagsekonomi ger dig en företagsekonomisk spetsutbildning inriktat mot entreprenörskap, innovation och förändring. Utbildningen ger dig dessutom en bred och gedigen samhällsvetenskaplig bas, med fokus på analys samt kritiskt tänkande och ifrågasättande. Efter utbildningen är du rustad för kvalificerat arbete inom olika organisationer.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med innovations- och förändringsarbete Masterprogrammet ger dig en bred utbildning som kan leda till arbete inom de flesta områden. Dagens globala konkurrens gör att många företag och organisationer riktar in sig på just entreprenörskap och innovation. Utbildningen möter denna utveckling och ger dig verktyg att arbeta inom dessa områden. Du kan arbeta på företag och organisationer av olika storlek, i olika branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer. Många befattningar förutsätter att du har goda ekonomikunskaper, och du kan som företagsekonom arbeta med konsultverksamhet, organisationsfrågor, personalutveckling och rekrytering, redovisning, revision, utredningsarbete, finansiering och investering, inköp, marknadsföring, PR och kommunikation. Tidigare studenter arbetar inom bland annat bank- och finanssektorn. Andra arbetar som utredare eller analytiker på privata företag eller i offentlig sektor. Vissa har startat egen verksamhet. Utbildningen ger dig förutsättningarna att utföra kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter. Du får en bred utbildning med spetskompetens inom entreprenörskap och innovation. Spetskompetensen ger dig en styrka på arbetsmarknaden och förbereder dig för förändrings- och utvecklingsarbete inom olika företag och organisationer. Du har efter studier en fördjupad kunskap och förståelse om företagsekonomins teoribildning, särskilt om teorier och aktuell forskning kring förändring, innovation och entreprenörskap. Du har även kunskap om ledarskapets förutsättningar och dess roll i förändrings- och innovationsprocesser. Samtidigt har du utvecklat färdigheter i vetenskapliga metoder och utvecklat din förmåga att söka och använda olika relevanta källor för företagsekonomiska analyser. Efter masterprogrammet har du även möjlighet att söka till forskarutbildningen i företagsekonomi. Läs om ämnets forskning
Förstå komplexa företagsekonomiska företeelser Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Under det första året får du begreppsliga, teoretiska och metodologiska verktyg som är nödvändiga för fördjupade undersökningar. Du får möjlighet att utveckla dina analytiska färdigheter och bredda din förståelse för komplexa företagsekonomiska företeelser på global nivå. Då programmet har en stark anknytning till aktuell forskning får du använda teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Dessa fördjupade kunskaper ger dig kompetens att utföra företagsekonomiska analyser. Under andra året har du möjlighet att påverka innehållet i din utbildning genom möjligheten att välja företagsekonomiska kurser eller andra programrelevanta kurser i Sverige eller utomlands. Utbildningens krav på självständighet och ett kritiskt förhållningssätt visar sig ytterligare. Genom en masteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng utvecklar du din förmåga att problematisera forskningsfrågor, planera forskningsarbete och genomföra en självständig studie. Termin 1 Innovation och entreprenörskap, Förändringens dynamik i teori och praktik, Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser, Innovation, Institution och konkurrens i en global kontext Termin 2 Qualitative Research Methods, Quantitative Research Methods, Perspektiv på innovation, organisation och företagande Termin 3 Valbara kurser Termin 4 Masteruppsats Arbetssätt Du förväntas studera heltid under utbildningens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande på seminarier. Både gästföreläsningar och studiebesök kan förekomma. Uppsatsarbetet innefattar mycket självständiga studier. Du examineras genom författande av uppsats samt försvar och opponering av uppsats. Under vissa delkurser läser ni tillsammans med magisterstudenter.
Stötta företag och organisationer i dagens globaliserade miljö Masterprogrammet i Företagsekonomi ger dig en företagsekonomisk spetsutbildning inriktad mot entreprenörskap, innovation och förändring. Utbildningen ger dig dessutom en bred samhällsvetenskaplig bas. Du får fördjupade kunskaper i företagsekonomi med fokus på innovation i företag och organisationer. Bland annat fördjupar du dig i företagandets villkor i en global kontext. Du lär dig även hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovationsförmåga för att bemöta konkurrens. Under programmets gång får du möjlighet att utveckla din analytiska förmåga i att hantera omvärldsförändringar och bemöta potentiella verksamhetshot. Du lär dig även att ta vara på möjligheter och leda utvecklingsarbete. Programmet fokuserar på innovation och entreprenörskap ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Även ekonomiska, kulturella och sociala faktorer står i fokus. Programmet behandlar dessutom ledarskap, företagandets utveckling och sambandet mellan entreprenörskap, innovation och ekonomisk tillväxt. Du studerar dessa samband och förändringar både utifrån företags-, organisations- och branschperspektiv samt ur ett nationellt och globalt perspektiv. Företag och organisationer arbetar idag i en mer globaliserad miljö som snabbt förändras. Det kräver stor innovations- och förnyelseförmåga. Detta gäller inte enbart företag och organisationer inom privat sektor, utan även entreprenörskap inom offentlig sektor. Det kräver kunskap och kompetens om entreprenörskap utifrån sociala och kulturella faktorer, tillsammans med förmågan att genomföra innovations- och förändringsarbete.