Golvyta i betong och heltäckningsmatta i blått och rött.

Fördjupa dina kunskaper i genusfrågor och skräddarsy din utbildning

Program

Masterprogram i genusvetenskap

120 hp

Vill du fördjupa dina kunskaper i genusvetenskap? Vill du även vidga dina perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor? Masterprogrammet i genusvetenskap är för dig som vill vidareutveckla ditt intresse för genusfrågor. Skräddarsy delar av utbildningen för att få spetskompetens inom ditt intresseområde.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med genusfrågor såväl internationellt som nationellt Du har efter studier inte bara användbara kunskap för arbetslivet, utan även en medborgerlig bildning som hjälper dig delta och agera i olika samhällsfrågor. Du har fördjupade perspektiv på, och kunskaper om, genusstrukturer och andra maktordningar. Du vet hur du kan utmana och förändra dessa med hjälp av olika metoder. Masterprogrammet i genusvetenskap ger dig en gedigen genusvetenskaplig kunskap. Du har goda kvalifikationer för arbete med genus- och sexualpolitiska frågor. Du kan använda dina kunskaper för att arbeta såväl nationellt som internationellt inom policyfrågor, kulturfrågor eller företagande. Du har fördjupade perspektiv på och kunskaper om genusstrukturer och andra maktordningar med särskilt fokus på genus- och sexualitetspolitik i en globaliserad värld, respektive globalisering och reproduktionsteknologier. Efter studier har du även tränat dina analytiska kompetenser och färdigheter. Du kan på ett självständigt sätt utforska och utreda frågeställningar av genusvetenskaplig karaktär. Masterprogrammet är forskningsförberedande och vänder sig till dig som vill söka forskarutbildning eller annan verksamhet där erfarenhet av vetenskapligt arbete är en tillgång. Tidigare studenter har visat sig stå sig väldigt bra i konkurrensen om doktorandplatser. Vad gör tidigare studenter nu? Många av våra tidigare studenter arbetar idag med genusfrågor på olika sätt. Ett flertal har blivit antagna till doktorandutbildning. Flera av våra alumner är idag utredare för statliga myndigheter, kommuner och landsting. Andra är projektledare i företag med normkritisk inriktning eller arbetar som tjänstemän och utredare inom den politiska sektorn. Läs om ämnets forskning
Teoribildning, fördjupning och spetskompetens inom ditt valda område Programmet har en stark anknytning till olika forskningsområden. Kurserna bygger genomgående på forskningstexter, både ämnesklassiker och aktuell forskning inom de olika delkursernas teman. Mastersstudenter brukar även delta i ämnets högre seminarium för att få en inskolning i ämnets forskningsverksamhet. I ditt självständiga arbete förväntas du bygga vidare på och bidra till forskningen inom det område du väljer att undersöka. Under den första terminen på programmet läser du en kurs om feministisk teoriutveckling ur historiska och kritiska perspektiv. Du läser även en kurs som fokuserar på feminism samt genus- och sexualpolitik i en global/transnationell kontext. Termin två består av en metodkurs som handlar om olika forskningsdilemman. Du läser även en kurs om reproduktionens globala politik. Den tredje terminen består av valbara delkurser. Du har då möjlighet att forma din utbildning. Du kan välja att läsa vid Södertörns högskola, vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Den fjärde, och sista, terminen ägnar du åt att författa masteruppsats. Det ger dig ytterligare möjlighet att skräddarsy din utbildning eftersom du själv väljer inriktning på din uppsats. Termin 1 Feminism och vetenskap i ett historiskt och kritiskt perspektiv, 15 hp; Genus/Sexualpolitik i en global kontext, 15 hp Termin 2 Att tolka tystnad: metodfrågor i genusvetenskap, 15 hp; Vetenskap, kroppar och skillnader: reproduktionens globala politik, 15 hp Termin 3 Valbara kurser 30 hp Termin 4 Masteruppsats 30 hp Arbetssätt Du läser tillsammans med ungefär tio andra masterstudenter. Undervisningen sker i första hand i seminarieform, där du själv tar ansvar över förberedelse och diskussion av innehållet på kursen. Du har cirka ett seminarium per vecka. Under studierna har du både kortare och längre skriftliga inlämningar. Om valbara kurser (termin 3) Programmets termin 3 syftar till att studenten ska ha möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne med anknytning till masteruppsatsen. Detta görs antingen inom genusvetenskap, alternativt ett annat ämne på Södertörns högskola, eller vid annat lärosäte (i Sverige eller utomlands). Kursen godkännes av den programansvariga. Det finns också möjlighet att välja läskurser som utformas i samråd med programansvarig. Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval.
Kompetens för att delta och agera i viktiga samhällsfrågor Masterprogrammet i genusvetenskap riktar sig till dig som har ett intresse för genusfrågor och vill fördjupa dina kunskaper. Du breddar och utvecklar dina perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor i en globaliserad värld och hur genusordningar förändras nationellt och internationellt. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och sammanför kultur- och samhällsvetenskapliga angreppssätt. Utbildningen berör flera forskningsområden och intersektionalitet är centralt. Du studerar och utforskar bland annat teoretiska perspektiv och begrepp som kan användas för att förstå samspelet mellan genus och andra maktordningar. Exempelvis, sexualitet, klass, ras men även ålder och funktionsvariation. Mastersprogrammet ger omfattande och mångsidig kunskap. Under programmets andra år har du möjlighet att skräddarsy din utbildning genom att välja mellan olika delkurser vid svenska eller utländska lärosäten. Det finns även möjlighet att läsa kurser inom magisterprogrammet i genusvetenskap vid högskolan med inriktning mot förändringsarbete. Du får därigenom en spetskompetens inom ditt valda intresseområde. Programmet ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå. Du kvalificerar dig dessutom för befattningar och verksamheter som förutsätter högutvecklad analytisk förmåga och självständighet. Du kan läsa programmet om du har en filosofie kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och har skrivit en kandidatuppsats med genusinriktning.