Varför programmet?

Kompetens för att delta och agera i viktiga samhällsfrågor

Masterprogrammet i genusvetenskap riktar sig till dig som har ett intresse för genusfrågor och vill fördjupa dina kunskaper. Du utvecklar och fördjupar dina perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor. Utbildningen har ett särskilt fokus på frågor om genus och sexualitet i en globaliserad värld.

Utbildningen berör flera forskningsområden och intersektionalitet är centralt. Du studerar och utforskar bland annat teoretiska perspektiv och begrepp som kan användas för att förstå samspelet mellan maktordningar. Exempelvis genus, sexualitet, könsidentitet men även ålder, etnicitet och klass.

Under programmets andra år har du en möjlighet att skräddarsy din utbildning genom att välja mellan olika delkurser. Du får då en spetskompetens inom en särskild metod eller ämnesområde av ditt intresse. I den avslutande uppsatsen har du ytterligare möjlighet att fördjupa din valda inriktning eftersom du själv väljer ett genusvetenskapligt ämne att undersöka.

Studier i genusvetenskap på avancerad nivå innebär att du fördjupar och komplicerar din redan inlärda kunskap inom ämnet. Det innebär att graden av självständighet ökar, både gällande undervisningsform och innehåll.

Du kan läsa programmet om du har en filosofie kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och har skrivit en kandidatuppsats med genusinriktning.