Varför programmet?

Djupdyk i litteraturvetenskapens teori och forskning

Programmet ger dig en teoretisk fördjupning med särskilt fokus på tolkning samt en internationell breddning. Under programmets gång fördjupar du dig i enskilda författarskap och medverkar i vetenskapliga seminarier.

Under programmets andra termin har du flera olika valmöjligheter. Du kan antingen välja att spendera terminen vid något europeiskt partneruniversitet inom ramen för Erasmus-programmet eller liknande utbyten. Alternativt spendera terminen på en praktikplats med koppling till litteraturämnet. Du kan även välja att istället läsa kurser vid institutionen, antingen i litteraturvetenskap eller andra ämnen.

Precis som grundkurserna i litteraturvetenskap har masterprogrammet en tydlig inriktning mot kritiska teorier som genus- och queerteori. Flera av delkurserna knyter an till lärarnas egna forskning och du får få så sätt ta del av aktuell och relevant forskning inom litteraturvetenskapen. Under programmets gång får du fördjupade teoretiska perspektiv och möjligheten att skriva en masteruppsats, där du får välja ett område att fördjupa dig inom.

Du kan välja att avsluta dina studier efter två terminer och ta ut en magisterexamen. Du skriver då en magisteruppsats under termin två som omfattar 30 högskolepoäng.

Att lära sig läsa och förstå texter på det djupgående sätt som vi ofta gör inom litteraturvetenskapen har jag haft stor nytta av, inte bara i mitt nuvarande arbete som doktorand och lärare på Södertörns högskola, utan också vad gäller läsning i allmänhet. Vad jag menar med det är att jag från min utbildning lärt mig att inta en kritisk hållning gentemot texter, det vill säga att jag inte tar för givet att texter såsom tidningsartiklar, romaner, teaterpjäser eller filmer enbart har en betydelse.

Oscar von Seth, Fil doktor, lektor

Oscar von Seth, Fil doktor, lektor

Alumn – Magisterprogrammet i litteraturvetenskap