En stor sten på underlaget av grus.

Utforska och vidareutveckla ditt praktiska yrkeskunnande

Program

Masterprogram i praktisk kunskap

120 hp

Programmet passar dig som arbetar i yrken där möten med människor på olika sätt är en central del i yrkeskompetensen. Genom humanistiska ingångar till praktisk kunskap utvecklar du en djupare förståelse över ditt yrke. Studierna utgår från dina egna yrkeserfarenheter som bearbetas och tematiseras med verktyg från humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria, estetik och pedagogik.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stärkt yrkeskompetens och vidgad teoretisk förståelse Med hjälp av humanistiska perspektiv har du en utvecklat en djupare förståelse för ditt yrke. Du har fördjupat dig i olika teorier och metoder, samt övat din förmåga att kritiskt bedöma och redogöra för din yrkesutövning. Genom vidgade teoretiska insikter och perspektiv, har du stärkt din yrkeskompetens. En masterexamen i Den praktiska kunskapens teori ger dig utvecklad förståelse för arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor inom ditt yrke. Efter avslutad utbildning är du även behörig för doktorandstudier. Kunskaperna du får under programmets gång ger dig verktygen till avancering och fördjupning i ditt yrke. Läs om ämnets forskning
Utforska dina yrkeserfarenheter genom humanistiska teorier och metoder, samt reflekterande skrivande Masterprogrammet i praktisk kunskap utgår från erfarenhetsbaserad, egenupplevd kunskap i yrkeslivet. Du belyser och granskar kritiskt dina yrkeskompetenser med hjälp av olika teorier och metoder som främst hämtas ur den humanistiska idétraditionen. Utgångspunkten för studier i praktisk kunskap inom programmet är problem och teman som uppträder i professioner där möten mellan människor är centrala för yrkeskompetenser och verksamhetsmål. Studierna utgår från deltagarnas egna erfarenheter i yrkeslivet. Dessa analyseras och undersöks utifrån främst humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria, historia och konstnärliga kunskapskällor, exempelvis skönlitteratur och dramatik. Programmets avslutande delkurs innebär ett större skriftligt arbete – masteruppsatsen i praktisk kunskap. Du utgår dels från dina egna praktiska yrkeserfarenheter, dels från de kunskaper du fått under programmets gång. Syftet är att du genom kritisk reflektion fördjupar ditt eget yrkeskunnande. Termin 1 Kunskap och forskning (15 hp) Termin 2 Skrivande (7,5 hp), Människosyn (7,5 hp) Termin 3 Arbetsliv (7,5 hp), Den vetenskapliga essän (7,5 hp) Termin 4 Den vetenskapliga essän fortsättning (15 hp) Termin 5 Den praktiska kunskapens teori (15 hp) Termin 6 Professionskunskap (7,5 hp), Kvalitativa metoder i praktisk kunskap (7,5 hp) Termin 7 Masteruppsats i praktisk kunskap (15 hp) Termin 8 Masteruppsats i praktisk kunskap fortsättning (15 hp) Arbetssätt Programmet läses på halvfart med obligatoriska träffar på högskolan varannan vecka. Mellan dessa träffar sker studierna på distans. Tanken är att du arbetar samtidigt som du läser programmet, då undersökningen av din egen profession är en vital del av flera kurser. Ungefär 30 studenter läser programmet. Undervisningen består av både seminarier och föreläsningar. Seminarierna är inriktade på texttolkning och diskussion, och aktivt deltagande är obligatoriskt. Du examineras genom hemtentamen, samt genom din masteruppsats.
Utveckla djupare yrkesförståelse med hjälp av humanistiska perspektiv Masterprogrammet i praktisk kunskap vänder sig till dig som redan varit ute i arbetslivet en tid och vill vidareutveckla samt förstärka din yrkeskompetens. Programmet är särskilt lämpligt för dig som arbetar i yrken där möten med människor på olika sätt är en central del av yrkeskompetensen, till exempel i vård-, skola-, omsorgsyrken, socionom-, polis- journalist- och personalvetaryrket men även i konstnärliga yrken såsom skådespelare, konstnär eller musiker. Syftet med programmet är att du som yrkesutövare ska använda dina praktiska yrkeskunskaper och erfarenheter som grund för vidare kunskapsutveckling och forskning. Du utgår ifrån dina egna yrkeserfarenheter och berättelser från yrkeslivet, och kombinerar detta med humanistiska perspektiv på praktisk kunskap. Exempel på teoretiska utgångspunkter är filosofi, pedagogik, idéhistoria, estetik och arbetslivskunskap. Två forskningsområden som är återkommande inom ämnet är de människovårdande yrkenas humaniora, och läraren och lärandets praktiska kunskap. Genom en akademisk examen i den praktiska kunskapens teori kan du visa dokumentation på din kunskap för exempelvis en arbetsgivare. På Södertörns högskolas utbildningar inom Den praktiska kunskapens teori strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap. Kunskapsteori, moralfilosofi, skönlitteratur och arbetslivets idéhistoria används för att fördjupa din förståelse för de problem du kan möta i det praktiska arbetet. Exempel på forskning som bedrivs inom ämnet är vård ur existentiella perspektiv, förskola ur kroppsliga, politiska och bildningshistoriska perspektiv och det kollektiva arbetets betydelse inom polis- och läraryrket. Det sätt på vilket vi låter de praktiska yrkeskunskaperna möta i synnerhet filosofiska teorier har utmanat, utvecklat och inspirerat mig i min yrkesvardag. Jag har till exempel fått möjlighet att synliggöra när och hur jag reflekterar under en arbetsdag, hur jag hanterar etiska dilemman och hur jag arbetar med humor i klassrummet. Jennie Plate Blomberg Student – Masterprogram i praktisk kunskap