Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Mångvetenskaplig breddning och fördjupning i kommunikationsanalys

Programmet består av fyra terminer. Den första terminen läser du fyra delkurser där du får fördjupade kunskaper i språkforskning i praktiken samt om språkliga praktiker i arbetslivet. Du får också utveckla ditt akademiska skrivande på engelska, och i den sista delkursen sammanflätas didaktiska och språkvetenskapliga perspektiv på språkets roll i utbildning och yrkesliv.

Under programmets andra termin läser du en kurs med fokus på mångvetenskaplig breddning, med delkurser i kommunikationsanalys och multimodal analys. Det ingår också en kurs med fokus på språkbruk i sociala medier.

Programmets tredje termin utgörs av två delkurser samt en praktikperiod om 15 hp. Du gör då praktik på en arbetsplats, vilket ger dig förståelse för vilka språkliga och kommunikativa problem en verksamhet kan rymma, liksom hur en språkvetares arbetsfält kan se ut.

Under programmets fjärde och sista termin skriver du din masteruppsats om 30 hp.

Den som önskar skriva en magisteruppsats kan göra det under termin två, och avsluta programmet efter första året. Utöver magisteruppsatsen läses två delkurser den terminen.

Under programmets gång fördjupar du dig i kommunikationsanalys. Du får även träning i forskningsdialog, det vill säga att återkoppla forskningsresultat till verksamheten som studerats. Allt kursinnehåll är förankrat i aktuell forskning och kurslitteraturen är en sammansättning av vanligt förekommande perspektiv inom det aktuella forskningsområdet. Genom masterprogrammet på Södertörns högskola ges du möjlighet att fördjupa dig teoretiskt, samtidigt som du får kompetens i att arbeta med praktiskt analysarbete.

Termin 1

Språkforskning i praktiken, avancerad nivå, 30hp

Termin 2

Mångvetenskaplig språkforskning och dialog, avancerad nivå 30 hp

Termin 3

Tematisk fördjupning och praktik, avancerad nivå 30 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

Arbetssätt

Programmet räknas som heltidsstudier, men huvuddelen av utbildningen sker via nätbaserad distansutbildning. Detta gör att du har möjlighet att befinna dig på annan ort större delen av tiden. Varje delkurs har två träffar på campus, och under övrig tid sker undervisning genom uppgifter, diskussioner och redovisning via digital lärplattform. Praktiken som ingår genomförs på en arbetsplats.