Kvinnlig och manlig student ståendes i föreläsningssal.

Led ungdomars kunskapsutveckling i ett av dagens viktigaste yrken

Program

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan

Tror du på bildning som samhällsförändrande kraft? Som ämneslärare spelar du en viktig roll i att leda ungdomars lärande. Behovet av behöriga lärare i gymnasiet förväntas öka under de närmaste åren. Genom vår interkulturella profil får du också de kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens skola.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Camilla

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågan på behöriga ämneslärare förväntas öka Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på lärare öka i Stockholmsregionen. De kunskaper, färdigheter och förmågor du utvecklar under utbildningen ger dig goda förutsättningar för att leda äldre elevers lärande – framförallt elever i gymnasieskolan men även elever i årskurs 7-9 och i vuxenutbildningen (Komvux). Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där elever med olika erfarenheter möts. Utöver yrkestiteln och behörigheten är din pedagogiska kompetens och ämneskunskap värdefull även i andra yrkesinriktningar. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som ämneslärare i gymnasieskolan och i årskurs 7-9 samt i vuxenutbildningen. Läs om ämnets forskning
Professionell lärarkompetens inom dina ämnen med interkulturell profil Programmet består av tio eller elva terminer, beroende på ämnesval. Du studerar utbildningsvetenskap, ämnesstudier med ämnesdidaktik och VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Under tre terminer studerar du utbildningsvetenskap. Genom dessa studier utvecklar du kunskaper kopplade till lärarens yrkesutövning. Du får bland annat lära dig balansen mellan lärarens auktoritet och ansvar, elevernas frihet och rätt till inflytande, ledarskap samt betyg och bedömning. Ämnesstudierna består av fyra terminer i det första ämne du väljer och tre terminer i ditt andra ämne. Om ditt andra ämne är svenska eller samhällskunskap studerar du även det i fyra terminer. Ämnesstudierna innehåller ämnesdidaktik, vilket betyder att du utvecklar din förmåga att undervisa i de ämnen du väljer. Förutom vår interkulturella profil har utbildningen ett andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. I början, mitten och slutet av utbildningen har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Då får du planera, genomföra och utvärdera undervisningens olika moment. Du får även öva på att bedöma elevers prestationer. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du också kontakt med VFU-lärarna i de olika kurserna som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen. Du skriver två självständiga arbeten i respektive ämne, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt. Termin 1 Utbildningsvetenskap I, VFU I Termin 2 Ämne 1:I Termin 3 Ämne 1:II Termin 4 Ämne 2:I Termin 5 Ämne 2:II Termin 6 Utbildningsvetenskap II, VFU II Termin 7 Ämne 2:III inklusive självständigt arbete Termin 8 Ämne 1:III Termin 9 Utbildningsvetenskap III avancerad nivå, VFU III Termin 10 Ämne 1:IV inklusive självständigt arbete, avancerad nivå Termin 11 Eventuellt ämne 2: avancerad nivå Arbetssätt Utbildningen ges på heltid. Tiden du förväntas vara på högskolan kan variera mellan kurserna. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annat genom salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, grupparbeten, muntliga presentationer och aktivt deltagande på seminarier. Programmet tar in cirka 75 studenter varje hösttermin. I undervisningen på högskolan tillhör du seminariegrupper med cirka 25 studenter.
Genom dina ämneskunskaper vidgar du elevernas kunskaper och deras lärande Som ämneslärare i gymnasieskolan spelar du en viktig roll. Ditt uppdrag är att leda ungdomars lärande. Genom fördjupade ämneskunskaper har du möjlighet att vidga dina elevers bild av världen. Det finns en stor efterfrågan på behöriga lärare i gymnasiet och behovet förväntas öka under de närmaste åren. Genom en examen som ämneslärare med interkulturell profil har du därmed goda arbetsmöjligheter. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av lärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Du utvecklar fördjupade ämneskunskaper i två ämnen. Ämneskunskaperna tillsammans med allmänna lärarkunskaper förbereder dig för läraryrket. Du väljer ditt första ämne när du söker programmet. Det andra ämnet väljer du senare under utbildningen. De ämnen du kan välja mellan är: Engelska Historia Religion Samhällskunskap Svenska Svenska som andra språk Under utbildningen har du tre praktikperioder (VFU) med en handledare som stöd. VFU genomförs i Stockholms län enligt samverkansavtal, placeringen tilldelas av högskolan inför första VFU-kursen. Genom VFU:n provar du på läraryrket och omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du har även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands. Viktigt att tänka på Du måste själv se till att du är behörig för det ämne du har tänkt läsa som andra ämne (se information på antagning.se). Det första ämnet du läser och ämnena svenska och samhällskunskap kräver alltid 120 högskolepoäng, vilket gör att studietiden kan variera beroende på vilket ämne du bestämmer dig för. Väljer du till exempel först samhällskunskap och sedan svenska läser du två ämnen om 120 högskolepoäng, vilket innebär en termins extra studier. Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b097_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f54b79/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/amneslararutbildning-med-interkulturell-profil-med-inriktning-mot-gymnasieskolan?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b097","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.98e386016343936f54b79/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}();