Kvinnlig och manlig student ståendes i föreläsningssal.

Led ungdomars kunskapsutveckling i ett av dagens viktigaste yrke

Program

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan

Tror du på bildning som samhällsförändrande kraft? Som ämneslärare spelar du en viktig roll i att leda ungdomars lärande. Behovet av behöriga lärare i gymnasiet förväntas öka under de närmaste åren. Genom vår interkulturella profil får du också de kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens skola.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Camilla

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågan på behöriga ämneslärare förväntas öka Efterfrågan på ämneslärare kommer att öka. Enligt Länsstyrelsen kommer det att fattas 3 700 ämneslärare i Stockholmsregionen år 2020. Läs om ämnets forskning
Professionell lärarkompetens inom dina ämnen med interkulturell profil Programmet består av tio eller elva terminer, beroende på ämneskombination, och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, ämnesstudier med ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). De utbildningsvetenskapliga kurserna ger generella lärarkunskaper. Ämnesstudierna består av fyra terminer i ett första ämne och tre terminer i ett andra ämne. Studier i samhällskunskap och svenska omfattar alltid fyra terminer. Ämnesstudierna innehåller även ämnesdidaktik. Du skriver ett självständigt arbete i vardera ämne, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av cirka 20 veckors praktik med stöd av handledare, i början, mitten och slutet av utbildningen. Här får du prova på läraryrket i skolan och utveckla de generella och praktiska kompetenser som det kommande yrket kräver. Utbildningsvetenskap I, VFU I Ämne 1:I Ämne 1:II Ämne 2:I Ämne 2:II Utbildningsvetenskap II, VFU II Ämne 2:III inklusive självständigt arbete Ämne 1:III Utbildningsvetenskap III avancerad nivå, VFU III Ämne 1:IV inklusive självständigt arbete, avancerad nivå Eventuellt ämne 2: avancerad nivå Arbetssätt Utbildningen ges på heltid vilket innebär att du förväntas lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Tiden du förväntas vara på högskolan kan variera mellan kurserna. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annat genom salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer samt aktivt deltagande på seminarier. I början, mitten och slutet av utbildningen har du verksamhetsförlagd utbildning, det vill säga praktik. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom praktiken får du möjlighet att prova på läraryrket i skolan och utveckla generella och praktiska kompetenser som krävs av dig som lärare. Du studerar totalt tillsammans med cirka 75 studenter. Antal studenter varierar sedan beroende på vilken ämneskombination du väljer. Ni delas in i grupper inför seminarier och i mindre grupper för grupparbeten.
Genom dina ämneskunskaper vidgar du elevernas kunskaper och deras lärande För dig som väljer Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan väntar en god arbetsmarknad. Genom programmet får du också ämnesbehörighet för att undervisa i årskurs 7-9. Eleverna i skolorna har idag olika bakgrund och olika erfarenheter, vilket ställer speciella krav på lärarkåren. Därför är våra två profiler viktiga: Den interkulturella profilen förbereder dig för den kulturella mångfald som präglar dagens skola. Vår bildningsprofil innebär att du får möjlighet att diskutera och reflektera kring innehållet i kurserna, din egen utveckling och uppdraget som lärare. Programmet passar dig som brinner för ämneskunskaper och älskar att arbeta med ungdomar. Som student är du nyfiken på att hela tiden lära dig mer och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och är medveten om dess betydelse när det gäller att stödja barns och ungdomars utveckling. Därför är det viktigt att du känner dig trygg i din egen språkanvändning samt att du själv tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan även skönlitteratur. Du får genom programmet fördjupande ämneskunskaper i två ämnen, liksom allmänna lärarkunskaper som gör dig väl förberedd för arbetet som ämneslärare. Du väljer ditt första ämne när du söker programmet och ditt andra ämne senare i utbildningen. Observera att du själv måste se till att du är behörig till det ämne du tänkt läsa som andra ämne (se information på antagning.se). Ditt ingångsämne (ämne 1) samt ämnena svenska och samhällskunskap kräver alltid 120 högskolepoäng. Följande ämnen kan du läsa på Södertörns högskola: Engelska Historia Religion Samhällskunskap Svenska Lärarutbildningens profiler window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b097', headerSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b097 .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b097 .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid12_40cb2fd2166620ee929b097 .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil