Gruppbild på studenter i svarta kostymer med ballonger i förgrunden.

Utveckla förmågan att kombinera kreativitet med affärsmässigt tänkande!

Program

Ekonomi, teknik och design

180 hp

Höst

100%

Campus

Programmet varvar ekonomi, teknik och kultur- och designhistoria med studier i ”färg och form”. Programmet passar dig som är intresserad av kombinationen ekonomi, teknik och design, och vill ha breda arbetsmöjligheter efter examen inom designområdet. Du utvecklar förmågan att kombinera kreativitet med affärsmässigt tänkande.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

"Utbildningen motsvarade mina förväntningar"

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

"Utbildningen motsvarade mina förväntningar"

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med allt från det kreativa till produktion och administration Efter utbildningen har du kompetensen och verktygen för att kombinera kreativitet med affärsmässigt tänkande. Du har bred företagsekonomisk kompetens tillsammans med spetskunskap i teknik och design. Du kan arbeta med allt från det kreativa till produktion och administration. Din framtida arbetsplats kan vara inom ett globalt industriföretag såväl som för ett internationellt varumärke, tjänsteföretag, modeföretag eller företag inom upplevelseindustrin. Med företagsekonomisk kompetens tillsammans med kunskaper i teknik och design kan du fungera som en länk mellan olika yrkesgrupper. Något som du kommer ha stor nytta av i ditt yrkesliv, oavsett om du vill arbeta som designstrateg på ett designföretag eller som designmanager inom en global designintensiv verksamhet. Med en examen i företagsekonomi har du dessutom möjligheten att arbeta som ekonom. Kunskap i företagsekonomi är användbara inom alla branscher. Företagsekonomer återfinns i alla typer av organisationer och verksamheter. Du kan även välja att söka vidare till magister- eller masterprogram i Företagsekonomi som ger behörighet till forskarutbildningar inom ämnet. Läs om ämnets forskning
Få en examen i företagsekonomi och kompetens inom teknik och design Programmet är treårigt och kurser i företagsekonomi varvas med programspecifika kurser inom bland annat design, produktionsteknik och kommunikation. Den sista terminen läser du enbart Företagsekonomi C och kursen innefattar ett vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Genom de företagsekonomiska kurserna utvecklar du kunskap om allt från redovisning och finansiering till marknadsföring, organisationsfrågor och ledarskap. Du lär dig följa och förstå företags utveckling. Samt utvecklar förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. De programspecifika delkurserna innefattar bland annat två tekniskt orienterade delkurser: Material- och produktionsteknik samt Produktionsteknik för design. Du läser även två konstnärligt orienterade delkurser: Färg och form samt Designmetodik. Andra programspecifika delkurser ger dig kunskap i design management, design thinking , digitala medier, digitala verktyg och kommunikation . Under seminarier möter du bland annat verkliga problemställningar. Under studierna utvecklar du både praktiska och teoretiska kunskaper relaterade till företagsekonomi och design. Termin 1 Företagsekonomi A, 30hp Termin 2 Färg och form, 7.5hp; Material- och produktionsteknik, 7.5hp; Produktionsteknik för design, 7.5hp; Visualisering för kommunikation och interaktiv design, 7.5hp Termin 3 Företagsekonomi B, 30hp Termin 4 Perspektiv på design, 30hp Termin 5 Valbar termin, 30hp Termin 6 Företagsekonomi C, 30hp Arbetssätt Programmet är tre år och ges på heltid. Andel lärarledd undervisning varierar mellan delkurserna, men du förväntas studera heltid under utbildningen. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även examinationsformen varierar under programmets gång. Vanliga examinationsformer är salstentamen, projektarbeten, inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på seminarier. Under de n andra terminen förekommer breddande delkurser som du läser på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Lär dig designa produkter, tjänster, upplevelser eller värden på ett hållbart sätt Design blir ett allt viktigare globalt konkurrensmedel. Programmet Ekonomi, teknik och design ger dig kunskap om hur du genom design kan utveckla produkter, tjänster, upplevelser eller värden. Du utvecklar kompetens om hur nya affärsområden kan skapas genom design. Utbildningens innehåll har koppling till hållbar utveckling, och specifikt FN’s globala mål för hållbara industrier. Flera teman diskuteras ur hållbara perspektiv. Du får bland annat studera hur tjänster inom både privat och offentlig sektor kan förbättras, och hur produkter kan utvecklas på ett hållbart sätt. Till exempel genom ekologisk design. Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt utformat med tre fokusområden på design. De presenteras nedan: Det första handlar om att skapa känslor och göra produkter, tjänster och värden attraktiva. Det andra handlar om att skapa innovativa och ändamålsenliga produkter, tjänster, upplevelser och värden ur ett marknadsperspektiv. Det tredje handlar om att på ett strategiskt sätt skapa, leda och driva företag som genomsyras av design. Programmet är utformat för att du ska ha med dig breda och användbara färdigheter för ditt framtida yrkesliv inom designområdet. Du utvecklar färdigheter inom det tekniska, konstnärliga och digitala området med koppling till design. Du läser även retorik för att utveckla din förmåga att formulera dig och tala för dina idéer. Under studierna möter du kunniga lärare från såväl den akademiska världen som från näringslivet. De flesta lärare i de praktiskt orienterade delkurserna har sin bakgrund i näringslivet, och du får under studierna ta del av deras branscherfarenheter. Det var många intressanta föreläsare och jag gillade verkligen mixen. Vi kunde ha krokimålning under en period på Konstfack och därefter påbörja en kurs inom finansiell ekonomi. Vi hade utbildningen både på Södertörns högskola, KTH och på Konstfack. Det var en väldigt bra klass med många likasinnade som delade samma intressen vilket gjorde att många intressanta diskussioner uppstod. Filippa Strandberg, senior PR-konsult Alumn – Ekonomi, teknik och design