180 hp

Höst

100%

Campus

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

Nationalekonomi handlar om att förstå hur ekonomiska händelser i så väl vår omvärld och som inom Sverige påverkar vår ekonomi. En utbildning i nationalekonomi ger en djupare förståelse för hur ekonomin fungerar, från enskilda marknader till globala ekonomiska fenomen. Exempelvis studerar vi vad som händer då ekonomin utsätts för en störning – och hur ekonomisk politik kan användas för att dämpa störningen.

Nationalekonomi är indelad i en makro- och i en mikrodel. Makroekonomi handlar om förståelse för uppkomst av arbetslöshet, inflation, ekonomisk tillväxt, inkomstfördelning och hur finans- och penningpolitik påverkar ekonomin i stort. Mikroekonomi handlar om förståelse för marknaders funktionssätt, konsumenters- och företagens agerande, hur ekonomiska styrmedel kan användas för att skapa förutsättningar för bättre fungerande marknader och hur ekonomiska incitament kan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

En kandidatutbildning i nationalekonomi vid Södertörns högskola ger dig kunskap och verktyg för att analysera exempelvis

  • finans- och penningpolitikens effekter på ekonomin
  • hur konkurrensen mellan företag fungerar på olika typer av marknader
  • hur skatter och regleringar påverkar företag och hushåll
  • globalisering, handelskonflikter och effekter av dessa på samhällsekonomin
  • hur ekonomiska styrmedel kan användas för att minska företagens och hushållens miljöfarliga utsläpp

Utöver nationalekonomi kommer du även att läsa kurser i företagsekonomi och handelsrätt som ger grundläggande kunskaper som är användbara såväl i privat, offentlig som ideell sektor. Den valbara, femte terminen, kan du använda till utlandsstudier eller för att studera kurser som breddar eller fördjupar dina kunskaper och sätter din egen prägel på din examen.

Efter genomgången utbildning har du förmåga att hantera arbetsuppgifter som kräver förståelse för ekonomins funktionssätt och hur den påverkas av olika typer av störningar och ekonomiska konsekvenser av politiska beslut och styrmedel. Du kommer även ha en kunskap i ekonomisk analys- och utredningsmetod då utbildningen även omfattar statistik och ekonometri.

Denna typ av kompetens efterfrågas av branscher som bank- och finans, större företag, statliga myndigheter, kommuner och branschorganisationer. Då ekonomin ständigt är under förändring är arbetsuppgifterna både spännande och stimulerande.

Vissa av kurserna i programmet har utbildningsspråket engelska.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap