180 hp

Höst

100%

Campus

Europaprogrammet med inriktning etnologi

Etnologi hette tidigare folklivsforskning och var framförallt historiskt inriktat. Det var ett sätt att bredda historieskrivningen till att inkludera sådant som inte skrivits av ”betrodda män” och därmed bevarades i arkiven och i tryckta skrifter. Idag ligger större fokus på samtiden, men frågorna är till stor del desamma. När du studerar etnologi får du undersöka frågor om hur människor i olika delar av världen, från olika kulturer och bakgrunder tänker, lever och agerar på sättet de gör. Som inriktning i dina studier ger etnologin ett brett humanistiskt perspektiv med en mängd spännande perspektiv och frågeställningar.

Etnologi har både ett interkulturellt perspektiv, med postkolonialism som en ingång, och ett genusperspektiv vilket gör ämnet ständigt aktuellt. De historiska delarna av etnologin hjälper oss att se samtiden i ett jämförande perspektiv. Eftersom ämnet lever och andas människors vardagsliv kommer etnologer alltid att ha närkontakt med aktuella och angelägna samhällsfrågor.

På Södertörns högskola ligger etnologiämnets intresseområde i mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Det finns en särskild inriktning på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa, och hur olika grupper levnadsförhållanden påverkas av migration.

Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, vilket är verktyg som är användbara genom hela livet.

Det är lätt att tro att Europaprogrammet ska handla om hur fantastiskt Europa är, men vi fick lära oss Europa på ett sätt som jag inte fått tidigare, med ett klass-, etnicitet- eller åldersperspektiv ständigt närvarande. Det var även spännande med det genusperspektiv som genomsyrade utbildningen där vi inte bara fick läsa om industrins utveckling i början på 1900-talet utan även om hur det var att vara kvinna på den tiden.

Siri Hagman, samordnare på Ersta diakoni HBV- hem

Siri Hagman, samordnare på Ersta diakoni HBV- hem

Alumn – Europaprogrammet, inriktning etnologi

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap