Scen, aula och talare.

Arbeta med komplexa samhällsutmaningar ur ett bredare perspektiv

Program

Filosofi, politik och ekonomi

Är du intresserad av att arbeta med samhällets framtida utmaningar? PPE-programmet är en unik utbildning, för en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på helhetssyn och förmågan att fatta beslut baserade på insikter från olika fält. Kombinationen av filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi ger dig kunskaper om aktuella samhällsfenomen hämtade från olika discipliner.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Studenter berättar om programmet

Studenter berättar om programmet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för befattningar inom många olika yrkesområden Efter dina studier på PPE-programmet har du en bra grund för uppdrag både inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet. Inom många yrken efterfrågas bredare kompetenser som innefattar såväl samhällsvetenskaplig kunskap som kännedom om humaniora. På en arbetsmarknad som blivit mer individualiserad och där mängden information ökar stiger efterfrågan på den enskildes bedömningsförmåga och att individen på ett ändamålsenligt sätt kan orientera sig i nya informationsmiljöer. Det ställs större krav på helhetssyn och en förmåga att fatta etiskt välavvägda beslut. Detta är något du kommer att utveckla under programmet. PPE-programmet ger dig förutsättningar och gedigna kunskaper inom ett brett samhällsvetenskapligt fält, god värderingsförmåga och djupare insikter om hur människa och samhälle fungerar och förändras. Möjliga arbetsområden inkluderar hållbar utveckling, politik, myndigheter, finans, rådgivning, organisationer, medier och utbildning. Om du vill studera vidare på avancerad nivå har du möjlighet att läsa ett mastersprogram inom ditt valda huvudämne. Ett nästa steg i karriären kan vara att söka till en forskarutbildning.
Studera aktuella samhällsfenomen med ett bredare synsätt Programmet är på tre år och innehåller sex terminer. Det första året utgörs av ett block där du läser kurser i filosofi och statsvetenskap och under programmets tredje termin studerar du nationalekonomi. Under de tre inledande terminerna läser du kurser, dels tillsammans med andra studenter inom ämnet, dels programspecifika PPE-kurser. Under kursen i nationalekonomi är du som student på programmet också med i en egen seminariegrupp där studierna ges en PPE-specifik vinkling. För att bibehålla en mångvetenskaplig tråd genom programmet erbjuds studenterna gästföreläsningar och studiebesök som fördjupar den kunskap som de olika kurserna ger. Efter de tre inledande terminerna fördjupar du dig inom ditt valda huvudområde med ytterligare ett års studier (60 högskolepoäng) samt 30 högskolepoäng inom ett av de andra två ämnena. Inom ramen för programmet har du även möjlighet att studera en termin utomlands inom något av ämnena filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi. Termin 1 Filosofi A inom PPE-programmet Termin 2 Statsvetenskap A inom PPE-programmet Termin 3 Nationalekonomi A inom PPE-programmet Termin 4 B-kurs i ditt valda huvudområde Termin 5 Fortsättningskurs inom valt biområde. Alternativt: Utlandstermin via Erasmussamarbete Termin 6 C-kurs i ditt valda huvudområde Arbetssätt Studierna är på heltid och cirka 30 studenter antas till programmet. Den lärarledda undervisningen kan variera mellan kurserna. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Studiebesök kan förekomma under flera av kurserna. Du examineras bland annat genom tentamina, inlämningsuppgifter, både enskilt och i grupp, samt aktivt seminariedeltagande.
En modern utbildning med större mångvetenskaplig förståelse PPE-programmet kombinerar studier inom ämnena filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi. Du utvecklar din kompetens i att förstå, reflektera över och kritiskt bedöma komplexa samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv. Kombinationen av de tre huvudämnena ger en teoretisk bas där aktuella samhällsfenomen förstås utifrån sina specifika filosofiska, politiska och ekonomiska förutsättningar. Filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi har en gemensam historia i en upplysningstradition och i de tidiga teorierna om förnuft, stat, demokrati och ekonomi. Till programmets fördelar hör att praktisk och teoretisk filosofi är integrerade inom filosofiämnet vid Södertörns högskola. Detta ger en bredare filosofiutbildning med ett större historiskt djup. Ämnets inriktning mot det moderna kontinental-europeiska idéarvet ger en användbar grund för en framtida internationell arbetsmarknad. Till argumenten för att läsa PPE-programmet vid Södertörns högskola hör också den inriktning som nationalekonomi här har mot hållbar utveckling och miljöekonomi.