Södertörns högskola och blå himmel

Arbeta med förändring och genusfrågor

Program

Genusvetarprogrammet

180 hp

Höst

100%

Campus

Är du intresserad av genusfrågor och vill bidra till ett mer jämlikt samhälle? Genusvetarprogrammet passar dig som är intresserad av feminism, jämlikhet och förändringsarbete. Du får breda kunskaper inom genusvetenskap, specialisering i ett valfritt breddningsämne och praktiska färdigheter för arbetslivet.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Studenter om ämnet genusvetenskap

Studenter om ämnet genusvetenskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Mångfacetterad arbetsmarknad i behov av kompetens Det finns ett stort behov av ökad expertis inom frågor om jämställdhet, miljö och klimat, sociala klyftor och diskriminering. Därför är arbetsmarknaden för genusvetare bred och mångfacetterad. Genusvetare arbetar med bland annat sociala frågor, kultur, hållbarhetsfrågor, utbildning eller media och kommunikation. Våra tidigare studenter jobbar till exempel på kvinnojourer, som personalvetare, dramaturger, utredare och jämställdhetskonsulter. Som genusvetare kan du jobba inom länsstyrelser, kommuner, EU, olika riksförbund och folkrörelser, samt inom privata företag. Genusvetarprogrammet passar också dig som är intresserad av en akademisk karriär eller som vill fördjupa dina praktiska och teoretiska kunskaper. Efter programmet kan du läsa vårt ettåriga magisterprogram med inriktning mot förändringsarbete, eller vårt tvååriga masterprogram med inriktning mot globala frågor. Därefter kan du också gå vidare till forskarutbildning och bli doktorand.
Ett program anpassat efter dina intressen På Genusvetarprogrammet läser du tre terminer genusvetenskap, ett valfritt breddningsämne, samt en avslutande termin där du kan göra praktik. Du får en sammanhållen studiegång som leder till en kandidatexamen i Genusvetenskap. Ditt breddningsämne ger dig dessutom spetskompetens inom ytterligare ett valt fördjupningsområde. Det första året läser du Genusvetenskap A och B. Det ger dig en bred orientering inom genusvetenskaplig teori och metod, förbättrar dina analytiska färdigheter och din förmåga att undersöka och förstå din omvärld. B-kursen avslutas med att du skriver uppsats i ett valfritt genusvetenskapligt område. På Genusvetarprogrammets andra år läser du ett valfritt breddningsämne. I samråd med dina lärare väljer du vad du vill läsa, och har platsgaranti på något av sex valbara ämnen: historia, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, pedagogik och miljövetenskap (sam-nat). Om du vill kan du även studera utomlands under det här året. Under det tredje och sista året läser du först Genusvetenskap C, där du får fördjupad teoretisk och metodologisk kunskap och skriver ett självständigt vetenskapligt arbete – din kandidatuppsats. Den sista terminen lär dig praktiskt förändringsarbete och förbereder dig för yrkeslivet. Du lär dig utrednings- och projektarbete, och får möjlighet att göra praktik. Genom praktiken får du reella yrkeserfarenheter och kontakter med framtida möjliga arbetsgivare, något som stärker framtida yrkesmöjligheter. Termin 1 Genusvetenskap A, 30hp Termin 2 Genusvetenskap B, 30hp Termin 3 Breddning inom valt huvudområde, A-kurs, 30hp Termin 4 Breddning inom valt huvudområde, B-kurs, 30hp Termin 5 Genusvetenskap C, 30hp Termin 6 Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete med genusvetenskaplig inriktning, 30hp Arbetssätt Programmet ges på campus och innefattar ungefär 6–8 timmar lärarledd tid per vecka. Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier, samt genom gästföreläsningar och studiebesök. Den vanligaste formen av examination är hemskrivningar. Salstentamen, rapportskrivande och liknande kan också förekomma. Vanligen läser du tillsammans med 10–20 studenter, men arbetar även i mindre arbetsgrupper.
Få kompetenser för att skapa en bättre värld! Genusvetenskap passar dig som är intresserad av feminism, jämlikhet och förändringsarbete. Det är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som ger fördjupade perspektiv på makt och kön. Genusvetarprogrammet är en multidisciplinär utbildning på grundnivå som ger dig kandidatexamen med eftertraktad spetskompetens. Du får breda kunskaper inom genusvetenskap, specialisering i ett valfritt breddningsämne och praktiska färdigheter för arbetslivet. Kurserna i genusvetenskap handlar om hur genus och andra maktordningar, som sexualitet, klass, etnicitet och ras, samverkat i ett nutida och historiskt perspektiv. Under programmet övar du på att analysera olika politiska, kulturella och samhällsvetenskapliga fenomen. Fokus ligger på frågor om sociala relationer, makt och möjligheter till samhällsförändring. Programmet erbjuder platsgaranti i sex breddningsämnen, som är valda mot bakgrund av de yrken och områden som genusvetare arbetar inom. Som student kan du även välja att läsa en annan inriktning eller åka på utbytesstudier. Kunskaperna du får under första och andra året tillämpas sedan i din C-uppsats. Under programmets avslutande termin får du kompetenser inom utrednings- och utvärderingsmetodik och även möjlighet till praktik. Praktiken ger dig en chans att tillämpa och breda ut dina kunskaper på en arbetsplats och skapa kontakter med framtida arbetsgivare. Genusvetarprogrammet ger dig bred kompetens för arbetslivet, men också möjligheter att läsa vidare på magister- eller masternivå.