Vad ingår?

Dina studier sker parallellt med arbetet på en grundskola/fritidshem i den kommun där du är anställd

Du studerar 75% av heltid och är anställd som fritidshemslärare på deltid. Programmet består av drygt sju terminer och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, ett praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Genom studier i utbildningsvetenskap och fritidspedagogik utvecklar du kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens arbete. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring fritid och lärande, ledarskap, värdegrund, elevernas frihet och rätt till inflytande, betyg och bedömning samt hur konflikter uppkommer och hanteras.

I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning och interkulturalitet

*Under termin 5 läser du ditt praktiskt estetiska ämne. På Södertörns högskola kan du läsa bild eller musik på heltid (100%) fortfarande med en campusdag på högskolan. Utbildningen samarbetar också med GIH i ämnet idrott och hälsa, där studieplats kan eventuellt erbjudas. På GIH läser man på heltid alla dagar i veckan.
Om du vill läsa hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller slöjd på distans får du ansöka till andra lärosäten som erbjuder dessa ämnen.

Under utbildningen har du tre VFU-kurser (Verksamhetsförlagd utbildning). VFU gör du på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare. Du kommer även att ha kontakt med en VFU-lärare från högskolan som följer dig i dina studier tills du landar i din framtida lärarprofession.

Du slutexamineras i ett självständigt arbete under sista terminen genom en vetenskaplig studie inom det fritidspedagogiska området i par med en kurskamrat.

Termin 1

Utbildningsvetenskapliga kärnan 1, Fritidspedagogiskt område 1 och 2, VFU 1 TG

Termin 2

Utbildningsvetenskapliga kärnan 2, Fritidspedagogiskt område 3, VFU 2

Termin 3

Utbildningsvetenskap 3, Fritidspedagogiskt område 4 och 5

Termin 4

Utbildningsvetenskap 4, VFU 3 Fritidspedagogiskt område 6

Termin 5

Praktiskt estetiskt ämne 1, 2, 3 och 4

Termin 6

Utbildningsvetenskap 5 och 6, VFU 4

Termin 7

Utbildningsvetenskap 7 och 8, Fritidspedagogiskt område 7

Termin 8

Fritidspedagogiskt område 7 fortsättning

Obs: Kursernas namn, innehåll och ordning inom programmet kan komma att ändras

Kontakta lararutbildning@sh.se för att få giltig kursplan och/eller litteraturlista.

*Kurserna går på 100%. Det går att välja mellan att läsa Bild eller Musik 30hp på Södertörns högskola. Valet görs i början av termin 4. Studenter intresserade av andra praktiskt estetiskt ämne tar studieuppehåll och ansöker på annat lärosäte.

 

Arbetssätt

Utbildningen kombinerar studier på Södertörns högskola, på deltid (75%), med din anställning som lärare på fritidshem, på deltid.

Du examineras genom salstentamen, hemtentamen, muntliga presentationer, och andra redovisningar.

Du genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på din arbetsplats. Praktikdagarna är fördelade över tre terminer. Programmet tar in cirka 25 studenter varje vårtermin. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.

Hur ser studierna ut?
Programmet går med 75% studietakt och ges delvis på distans med en campusdag och en läsdag i veckan vilket möjliggör att kombinera studierna med arbete på ett fritidshem i den kommun där du är anställd.

Kombinationen av studier och arbete på fritidshemmet kan, beroende på hur mycket du arbetar, omfatta mer än heltid, vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen består av drygt 7 terminer (3,5 år). Du avslutar din sista kurs Självständigt arbete några veckor in på termin 8.

Hur många studenter antas till programmet?
Det antas 25 studenter till programmet.

Hur mycket tid behöver jag lägga på studierna och kan jag jobba parallellt med utbildningen?
Studierna på programmet är på trekvartsfart, det motsvarar en 30 timmars arbetsvecka. Genom att du läser utbildningen delvis på distans med en dag i veckan på campus och en egen läsdag (valfri dag) har du möjlighet att arbeta deltid vid sidan av dina studier.

Utbildningen ges delvis på distans, vad innebär det?
Du har schemalagd undervisning en dag i veckan, s.k. campusdag samt läsdag och grupparbetstid men eftersom utbildningen ges på 75% (ca 30 tim/v) krävs tid för studierna utöver dessa dagar.

Varför läser man Praktiskt estetiskt ämne på heltid 100%
För att kunna erbjuda praktiskt estetiskt ämne behöver vi samläsa dessa ämnen på högskolan med andra utbildningar som läser 100%. Du studerar fortfarande en campusdag i veckan som tidigare men tempot ökar då fyra kurser (30hp) ska läsas inom en termin.

Kommer samma veckodag vara campusdag hela utbildningen?
Ja, med några få undantag kommer det att vara samma veckodag under utbildningens alla terminer. Undervisning på annan veckodag kan bli aktuellt om tex. många röda dagar infaller under en och samma kurs. Eller under terminen då du läser ditt praktisk estetiska ämne bild eller musik som samläses med andra fritidshemsutbildningar.

Finns det möjlighet att göra VFU på sin arbetsplats?
Du genomför VFU under termin 2, 4 och 6. När det är VFU genomförs VFU-dagar under campus- och läsdagen (två dagar i veckan) under kursens period om 6-7 veckor. Utöver detta görs vissa uppgifter kopplat till VFU-kursen under resten av terminen på läsdagen.

Det finns möjlighet att göra VFU på den egna arbetsplatsen, men vi kan också ordna med placeringar inom Stockholms län. Om du gör VFU på din egen arbetsplats har du en kollega som VFU-handledare. Din handledare måste ha en examen mot fritidshem (grundlärare mot fritidshem eller fritidspedagog). Det är också viktigt att handledaren har eller genomgår handledarutbildning. Mer information om VFU finns här. Mer information om VFU finns här. Länk till annan webbplats.

Behöver jag läsa VFU-kurser trots att jag har arbetslivserfarenhet?
VFU-kurser om 30 hp ingår som en obligatorisk del i utbildningen enligt examensordningen. Den som blir antagen till Fritidshem arbetsintegrerad får VFU I, 7,5hp tillgodoräknat i samband med antagningen till programmet eftersom den tidigare arbetslivserfarenheten anses motsvara den kursen. Resterande VFU-kurserna i programmet är en central del av utbildningen och läses termin 2, 4 och 6 eftersom dessa kurser innehåller nödvändiga praktiska moment som möjliggör en viktig brygga mellan teori och praktik. Under VFU-dagarna får du möjlighet att pröva och omsätta det som du läser under utbildningens gång med stöd av en handledare som är verksam på fritidshemmet.

Sista VFU-kursen är också kopplat till ditt praktiskt estetiska ämne då har du även en VFU-bihandledare inom ditt valda ämne.

Vilken typ av lärarexamen får jag och vilka årskurser kan jag undervisa i?
Grundlärare med arbete mot fritidshem är den examen du får. Du har också behörighet att undervisa ett praktiskt estetiskt ämne upp till årskurs 6.

Kan jag vidareutbilda mig efter utbildningen?
Om du vill bygga vidare på din examen finns möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå. På Södertörns högskola finns exempelvis program på avancerad nivå inom praktisk kunskap och pedagogik. Det finns ett magisterprogram i praktisk kunskap Länk till annan webbplats. och ett magisterprogram i pedagogik Länk till annan webbplats.. Du kan även läsa andra skolämnen för att öka på din behörighet.