Varför programmet?

Utbilda dig till grundlärare med arbete mot fritidshem – arbeta och studera samtidigt!

Skolorna behöver behöriga grundlärare mot fritidshem, vilket betyder en god arbetsmarknad för dig. Ta chansen att arbeta och studera i trekvartsfart. Efter 3,5 års studier har du en grundlärarexamen med arbete mot fritidshem och blir behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne* upp till årskurs 6.

Under hela utbildningen sker studierna parallellt med ditt arbete på en grundskola/fritidshem där du är anställd. Kombinationen av utbildning och ditt arbete omfattar mer än heltid, vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i grundskolan/fritidshemmet.

Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får kunskap och förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av fritidshemslärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring.

Utbildningen förbereder dig för ett komplext yrke som omfattar både barnets sociala tid på fritidshemmet och i undervisningen. Du möter eleverna under hela skoldagen, som undervisande lärare i fritidsverksamheten och under skoltiden. Programmet innehåller bland annat situationsbaserat lärande, estetiska uttrycksformer, digitalt lärande samt fokuserar på relationer och grupputveckling.

Du har tre VFU-kurser (Verksamhetsförlagd utbildning) under utbildningen som kan göras på egen arbetsplats. Under kurserna har du en VFU-handledare på din arbetsplats och en VFU-lärare från högskolan som blir viktiga bollplank för ditt framtida yrke som grundlärare mot fritidshem.

Ansökan

Vår arbetsintegrerade lärarutbildning mot fritidshem startar hösten 2024 på Södertörns högskola. Ansökan inför utbildningsstart HT24 sker genom anmälan via hemsidan www.antagning.se Länk till annan webbplats. mellan den 15 mars – 15 april 2024.

För att kunna söka till utbildningen måste du ha grundläggande behörighet att studera på högskola och en särskild behörighet där du bland annat ska visa på arbetslivserfarenhet minst 3 år (50%) inom fritidshem eller motsvarande. Observera att det är viktigt att skicka in rätt underlag som visar på din arbetslivserfarenhet. Se mer på antagning.se

För specifika frågor om utbildningen kontakta: lararutbildning@sh.se

Inför ansökan

Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).

Följande punkter måste framgå av tjänstgöringsintyget:

  • Namn och personnummer
  • Befattning (barnskötare, fritidsledare, elevassistent och så vidare)
  • Omfattning av anställningen i procent (har du flera roller förtydliga uppdelningen)
  • Tidsperiod för anställning
  • Verksamhet (här preciserar du i vilken verksamhet du arbetar, fritidshem, skola, särfritidshem, särskola, och så vidare)
  • Arbetsgivare/Arbetsplats (namn på skola och fritidshem. Här räcker inte bara med kommun eller skolkoncern)
  • Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande
  • Datum när intyget utfärdats

Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte. Anställningsbevis, anställningsavtal eller CV är inte ett godkänt underlag för bedömning. För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se.

Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning.

Interkulturell profil

Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter.

Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt och åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper?

Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan.

Lärarutbildningens interkulturella profil Länk till annan webbplats.

Bildningsprofil

I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande.

Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare.

Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan.

Lärarutbildningens bildningsprofil Länk till annan webbplats.