Varför programmet?

Utbilda dig till grundlärare mot fritidshem – arbeta och studera samtidigt!

Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, vilket betyder en god arbetsmarknad för dig. Ta chansen att jobba tre dagar och studera två dagar i veckan. Efter 4 års studier har du en grundlärarexamen med arbete mot fritidshem och blir behörig att undervisa i bild eller musik upp till årskurs 6.

Under hela utbildningen sker studierna parallellt med arbetet på en grundskola i den kommun där du blir anställd: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Södertälje eller Tyresö. På din arbetsplats blir du en del av ett arbetslag där du får ta ett läraransvar redan från start. Kombinationen av utbildning och arbete som fritidshemslärare omfattar mer än heltid, vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan.

Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får kunskap och förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av fritidshemslärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring.

Utbildningen förbereder dig för ett komplext yrke som omfattar både barnets sociala tid på fritidshemmet och i undervisningen. Du möter eleverna under hela skoldagen, som undervisande lärare i fritidsverksamheten och under skoltiden. Programmet innehåller bland annat situationsbaserat lärande, estetiska uttrycksformer, digitalt lärande samt fokuserar på relationer och grupputveckling.

Du kommer att ha fyra praktikperioder (VFU), där du har kontakt med en VFU-lärare från högskolan som blir ett viktigt bollplank för ditt framtida yrke som grundlärare mot fritidshem.

Inför Ansökan

Vår arbetsintegrerade lärarutbildning mot fritidshem ges hösten 2021 på Södertörns högskola. Ansökan sker via antagning.se från 15 februari till 15 mars (Observera att ansökningstiden till denna programinriktning sker före den ordinarie ansökningsperioden till högskolan). I samband med anmälan till programmet på www.antagning.se Länk till annan webbplats. ansöks om intresse för anställning i någon av de medverkande kommunerna. OBS! Varje kommun har en egen ansökningskod.
För övriga frågor mejla: arbetsintegrerad.fritidshemsutb@sh.se

Hur sker urvalet?

Urvalet sker genom så kallat alternativt urval. Det alternativa urvalet innehåller:
1. Ansökan via antagning.se
2. Personligt brev (se information nedan)
3. Intervju

Personligt brev

I samband med din ansökan till programmet behöver du skriva ett personligt brev. Det ska vara skrivet på dator och cirka en A4-sida. Brevet ligger som grund för den intervju som kommer att ske under vecka 11, 12 och 13 i samband med antagningen. I brevet presenterar du dig själv genom att beskriva:

  • Din motivation för utbildningen och yrket
  • Din sociala förmåga
  • Dina ledaregenskaper

Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning.

Interkulturell profil

Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter.

Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper?

Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan.

Lärarutbildningens interkulturella profil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildningsprofil

I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande.

Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare.

Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan.

Lärarutbildningens bildningsprofil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.