Fem studenter mot betongvägg.

Vill du arbeta med företagande i internationella sammanhang?

Program

Interkulturellt företagande

Programmet ger dig en bred utbildning med en kombination av företagsekonomi, humanistiska ämnen och språkstudier. Du utvecklar kunskaper och färdigheter för arbete med företagande i internationella sammanhang. Utbildningen ger dig de kultur- och språkkompetenser som behövs i flera små och medelstora företag på internationella marknader.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med företagande i Sverige eller internationellt Med en kombination av företagsekonomi, humanistisk kunskap och språkkompetens har du efter studier en god grund för arbete på en internationell arbetsmarknad. Du kan bland annat arbeta i den privata företagssektorn. Det finns en efterfrågan på interkulturell kompetens inom flera yrkesområden, inte minst inom entreprenöriell verksamhet och företagande. Din kompetens efterfrågas bland annat inom näringslivets organisationer, som till exempel den svenska handelskammaren. Oavsett vilken inriktning du har valt att läsa har du utvecklat flera användbara verktyg för framtiden. Du har efter studier bland annat företagsekonomiska kunskaper och ett reflekterande förhållningssätt. Du har bland annat utvecklat förmågan att göra analyser av de grundläggande frågor som är kopplat till social, religiös och kulturell mångfald – både i Sverige och internationellt. Efter studier kommer du kunna hjälpa företag att se både möjligheter och utmaningar på de nya marknader runt omkring oss.
Utveckla kunskaper i företagsekonomi, språk och humanistiska ämnen Programmet är tre år. De första tre terminerna läser du tillsammans med samtliga programstudenter. Det innebär att du utvecklar grundläggande humanistisk och företagsekonomisk kunskap som du sedan tar med dig till studierna i ditt huvudområde. Efter de första gemensamma kurserna läser du B-kursen i ditt huvudämne. Det följs av en termin språkstudier där du har möjlighet att göra en utbytestermin. Språkstudierna ger dig även möjlighet att skaffa internationella kontakter som du kan ha nytta av efter studierna. Språkstudierna kan läggas upp på två olika sätt. Du kan antingen välja att genomföra språkstudier utomlands. Programmet har flera utbytesavtal med utländska lärosäten. Du kan även välja att läsa språkstudier vid ett svenskt lärosäte. Utöver språkstudier i engelska på Södertörns högskola finns samarbeten med andra lärosäten i Sverige för dig som väljer språkstudier i till exempel arabiska, kurdiska eller turkiska. Under programmets sista termin läser du C-kursen i ditt huvudområde. Det inkluderar ett självständigt arbete i form av en C-uppsats. Termin 1 Religionsvetenskap A Termin 2 Etnologi A Termin 3 Företagsekonomi A Termin 4 B-kurs i ditt valda huvudområde Termin 5 Språkstudier Termin 6 C-kurs i ditt valda huvudområde Arbetssätt Programmet innebär heltidsstudier. Den lärarledda undervisningen kan variera mellan kurserna. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Studiebesök kan förekomma under flera av kurserna. Du examineras bland annat genom skriftliga inlämningsuppgifter, både enskilt och i grupp, samt aktivt deltagande på seminarier.
Internationellt företagande – med en bred kulturkompetens Genom programmet får du en kombination av företagsekonomisk, kulturvetenskaplig och humanistisk kunskap. Programmet har ett tydligt fokus på arbetsliv och du väljer mellan etnologi, företagsekonomi eller religionsvetenskap som huvudämne. Internationell företagande är när man interagerar kunskap och förståelse för kulturella processer i bland annat marknadsanalyser och affärsrelationer. Det finns idag en efterfrågan på humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens från svenska företag som ska etablera sig utomlands. Programmet lyfter flera frågor om vår mångreligiösa och mångkulturella samtid, vilket ger dig en bred interkulturell kompetens. Programmet förbereder dig för internationell entreprenörs- och affärsverksamhet. Till exempel för arbete inom företag som har samarbete med, eller riktar sig mot, företag och marknader i Mellanöstern. Allt fler svenska företag upptäcker nya marknader i andra länder. Utan kunskaper om de kulturella, religiösa och etiska värden som gäller där kan det uppstå svårigheter att etablera sig utomlands. Programmet ger dig kompetensen att stötta företag i denna process, med kunskap om både kultur och företagsekonomi. Kanske har du redan en dubbel kulturkompetens som du vill använda i yrkeslivet? Det kan handla om unika språkkunskaper och kunskap om andra kulturer, religioner och traditioner. Flera studenter vid Södertörns högskola besitter fantastiska resurser som med rätt breddning och fördjupning kan vara till nytta i karriärer inom exempelvis företag med internationella kontakter. Oavsett om du redan har en bred kulturkompetens, eller vill utveckla en, så är programmet för dig som vill ha en efterfrågad utbildning på en internationell arbetsmarknad.