180 hp

Höst

100%

Campus

Journalistik med samhällsstudier, inriktning människa och miljö

Allt fler nyhetsredaktioner efterfrågar journalister med kunskap om natur och miljö. Klimat- och miljöfrågor är idag ett världsviktigt och aktuellt ämne och du har som journalist en viktig uppgift i att kunna förklara och rapportera kring detta. De kombinerade studierna i miljövetenskap och journalistik ger dig en bred kompetens som är efterfrågad av medieföretag och myndigheter idag. Utbildningen ger dig verktyg att tolka och skildra vår tids komplexa miljöfrågor och områden som demokrati och samhällsutveckling. Efter programmet kan du arbete som journalist med naturvetenskaplig inriktning i olika medieformer, allt från tryckta medier till sociala medier, radio, tv och webb.

När du studerar miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor.

Miljövetenskap har fokus både på människan och på naturen. Det innebär att du inom miljövetenskap läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet.

Efter studier i miljövetenskap har du förmågan att analysera miljöförändringar och hur samhället hanterar dessa. Du kan även bidra med kunskap om hur man bäst förvaltar miljön eller kommunicera om miljö och hållbarhet till olika företag eller organisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald