Vad ingår?

Stark grund i journalistik, med förankring i digital medieteknik

Utbildningen inleds med A- och B-kursen i journalistik där du får en gedigen introduktion till ämnet och vad det innebär att vara journalist. Du får träna förmågan att söka, tolka och värdera information samt att bearbeta och presentera resultatet i ett flertal journalistiska plattformar och genrer. Kritiskt tänkande kring mediernas roll i samhället, medieteori och yrkesetiska frågor är ett genomgående tema i utbildningen.

Under det andra året får du ta dig an kurser i mediegestaltning och medieteknik. Du får lära dig att utnyttja teknikens alla möjligheter att förmedla journalistik i sociala, mobila och webbaserade kanaler. Datajournalistik är ett spetsområde för journalistiken på Södertörns högskola, och återkommer i utbildningen vid flera tillfällen.

Femte terminen är det C-kursen i journalistik som innebär ett uppsatsarbete där du använder de kunskaper och färdigheter du fått under programmets gång i en vetenskaplig undersökning. Programmet avslutas med en längre praktik som är ett bra sätt att komma in i arbetslivet. Det är möjligt att göra en utlandstermin under sista terminen på programmet.

Termin 1

Journalistik A

Termin 2

Journalistik B

Termin 3

Medieteknik B

Termin 4

Mediegestaltning B

Termin 5

Journalistik C

Termin 6

Journalistik praktik

Arbetssätt

Ungefär 60 studenter börjar programmet varje termin, och under kurserna delas ni in i mindre grupper. Tiden du förväntas vara på plats på högskolan varierar mellan kurserna. Under exempelvis Journalistik A har du lärarledd undervisning cirka fyra till sex timmar om dagen, medan du under C-kursen har större inslag av självständigt arbete med en uppsats.

Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, seminarier och praktiskt, journalistiskt arbete. Till exempel arbetar du under flera kurser med vår nyhetssajt Nytt i Flempan. Under programmets gång förekommer även flera gästföreläsningar och studiebesök. Flera av lärarna arbetar som journalister parallellt med undervisningen. Du examineras genom salstentamen, hemtentamen, seminarier och redovisningar av eget journalistiskt arbete.