Tre studenter som räcker upp handen.

Omvandla dina ämneskunskaper till ett viktigt arbete – bli lärare

Program

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan

Har du ämneskunskaper som du vill förmedla till andra? Vill du leda ungdomars lärande? Kompletterande pedagogisk utbildning är en distansutbildning – för dig som redan har ämnesstudier från högskola eller universitet och vill komplettera studierna med en ämneslärarexamen. Ämneslärarexamen ger dig behörighet att undervisa i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9.

Vi får många frågor om vår KPU-utbildning och under "Vad ingår" finns svaren på de funderingar som många har.

Om du har ämneskompetens som motsvarar den särskilda behörigheten men saknar betyg, kan du ansöka om att få din kompetens validerad. Läs mer här om hur du gör: https://www.sh.se/program--kurser/utbildningsguide/antagning Länk till annan webbplats.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågan på behöriga ämneslärare förväntas öka Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på lärare öka i Stockholmsregionen. De kunskaper, färdigheter och förmågor du utvecklar under utbildningen ger dig goda förutsättningar för att leda äldre elevers lärande – framförallt elever i gymnasieskolan men även elever i årskurs 7-9 och i vuxenutbildningen (Komvux). Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där elever med olika erfarenheter möts. Utöver yrkestiteln och behörigheten är din pedagogiska kompetens och ämneskunskap värdefull även i andra yrkesinriktningar. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som ämneslärare i gymnasieskolan och i årskurs 7-9 samt i vuxenutbildningen. Läs om ämnets forskning
Distansutbildning som ger professionell lärarkompetens inom dina ämnen Våra vanligaste frågor och svar {"id":"12_4525db511784b0db527a5bab_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f54716/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/kompletterande-pedagogisk-utbildning-med-inriktning-mot-gymnasieskolan?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.0.0"} {"id":"12_4525db511784b0db527a5bab","name":"Våra vanligaste frågor och svar","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/360.4a51d3151799e35bc3b159e5/1622200634896/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Jag har en kandidatexamen på 180 hp med ett huvudområde om 90 hp och vill bli lärare, är jag behörig till utbildningen? Det beror på vilket ämne du har läst och hur många poäng du har tagit i detta ämne. För vissa av våra ämnen, till exempel samhällskunskap och svenska, krävs en mix av två olika ämnen. Du kan läsa om våra 10 olika inriktningar samt behörighetskraven för dessa på programmets sida . OBS! Vi kan tyvärr inte ge förhandsbesked om behörighet, din behörighet bedöms när du söker till utbildningen. Måste jag ha arbetat som lärare för att vara behörig till utbildningen? Nej, det finns inget krav på att du ska ha arbetat som lärare. Det kan dock vara en fördel att ha erfarenhet av att ha arbetat i skolan och ha en inblick i hur det fungerar. Men det är inget krav. Hur mycket tid behöver jag lägga på studierna och kan jag jobba parallellt med utbildningen? Studierna på KPU är på heltid och det motsvarar en 40 timmars arbetsvecka, det vill säga 8 timmar om dagen fördelat på 5 arbetsdagar. När du studerar har du dock möjligheten att välja hur du förlägger dina studier (dagar, kvällar eller helger). Vissa av momenten är obligatoriska såsom campusdagarna – fem hela dagar per termin. Även VFU-perioderna då du är ute på en skola och gör praktik med stöd av en handledare är obligatoriska. Du kan behöva vara tjänstledig från eventuellt extrajobb. Det ingår en VFU-period varje termin. Du har också möten med din arbetsgrupp i utbildningen varje vecka och då behöver du vara flexibel och kunna delta på dessa träffar. Utbildningen ges delvis på distans, vad förväntas av mig? Majoriteten av undervisningen sker digitalt. Du förväntas ha digital kompetens, tekniska förutsättningar (som dator och stabil uppkoppling) samt hög språklig kompetens i både tal och skrift. En distansutbildning förutsätter också att du är självgående. Möjligheten att få stöd och hjälp är mindre än vid en campusförlagd utbildning. Hur ser schemat ut och hur många gånger per vecka är det undervisning? KPU ges på distans. Det sker fysiska träffar 4 gånger per termin – resterande tid är via distans med självstudier, arbetsgruppsmöten och inlämningar. Under HT21 kommer du ha två campusdagar i följd (onsdag och torsdag i september och december) samt distansundervisning, en halvdag varannan vecka. Vilken typ av lärarexamen får jag och vilka årskurser kan jag sedan undervisa i? Studierna på KPU leder till en ämneslärarexamen och ger dig behörighet att undervisa inom gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7–9 (om ämnet du har i din examen finns i åk 7–9). Hur går urvalet till gällande fördelning av utbildningsplatser? Urvalet grundas på antalet högskolepoäng som du har vid senast sista anmälningsdag. Urvalsprocessen sker genom att de sökande konkurrerar med varandra i urvalsgruppen, så kallat högskolepoängurval (HPAV). HPAV-meriteringen görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng – minst 30 och max 285 högskolepoäng. Hur många platser erbjuder ni inom programmet? Sammanlagt erbjuder vi 30 platser på programmet. Dessa 30 platser fördelar vi så jämnt som möjligt på de 10 olika inriktningarna. Finns det möjlighet att ordna egen VFU-placering på en skola i min hemkommun och hur går jag i så fall till väga? Det är möjligt för dig att genomföra din VFU i din hemkommun. Du kan tidigast ansöka om en egen VFU-placering i samband med att du erbjuds en plats på programmet. Har du fler funderingar kring VFU kan du kontakta VFU-administrationen på vfu@sh.se . Finns det möjlighet att göra all VFU under en termin? Nej, det är inte möjligt. Utbildningen har en fast studieordning som bildar en progression för ditt kommande yrke. VFU genomförs i form av kurser med bland annat föreläsningar och seminarier. Detta är främst en nätbaserad distansutbildning på heltid, sammanlagt 90 högskolepoäng. Det innebär tre terminer som innehåller utbildningsvetenskap och VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Obligatoriska träffar på högskolan ingår. Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du får kunskap om lärarens yrkesutövning. Du får bland annat lära dig balansen mellan lärarens auktoritet och ansvar, elevernas frihet och rätt till inflytande, ledarskap, konflikthantering samt betyg och bedömning. Förutom vår interkulturella profil har utbildningen ett andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är fördelad på alla tre terminer. Det är då du planerar, genomför och utvärderar undervisningens olika moment. Du får även öva på att bedöma elevers prestationer. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare för att tydliggöra din progression inom lärarprofessionen. Du kommer att ha din placering på en särskild VFU-skola som har avtal med Södertörns högskola. VFU:n görs på heltid, vilket motsvarar 40 timmar per vecka. Utbildningsvetenskaplig kärna (25,5 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (4,5 hp) Utbildningsvetenskaplig kärna (19,5 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (10,5 hp) Utbildningsvetenskaplig kärna (15 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (15 hp) Arbetssätt Detta är främst en nätbaserad distansutbildning på heltid. Det innebär digitala inlämningsuppgifter, filmade föreläsningar och att seminarier och grupparbeten sker via videosamtal. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp på cirka sex personer. Ni löser vissa uppgifter tillsammans, förbereder webbseminarier och lämnar in gemensamma grupparbeten. Du kommer att ha cirka 4-5 obligatoriska träffar på högskolan per termin. Det är då du har muntliga redovisningar och diskussioner i arbetsgrupper. Det är också vid dessa tillfällen du exempelvis tränar på ledarskapsövningar, diskuterar undervisning kopplad till olika lärandesituationer och får möta dina kursledare under deras respektive föreläsningar och seminarier.
Förankra dina ämneskunskaper och led ungdomar i deras lärande Programmet vänder sig till dig som har högskoleexamen och som vill ha behörighet att undervisa i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9. Du studerar på distans under tre terminer. Det finns en stor efterfrågan på behöriga lärare i gymnasiet och högstadiet. Behovet förväntas öka under de närmaste åren. Genom en examen som ämneslärare med interkulturell profil har du därmed goda arbetsmöjligheter. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av lärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Ämneskunskaperna tillsammans med allmänna lärarkunskaper och praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förbereder dig för läraryrket. Undervisningen är till stor del nätbaserad, men obligatoriska träffar på högskolan ingår. Utbildningen är på heltid och vi förutsätter att du har hög språklig kompetens i svenska. Under utbildningen har du tre praktikperioder (VFU) med en handledare som stöd. Genom VFU:n provar du på läraryrket och omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du gör din praktik på heltid och kommer tillhöra en särskild VFU-skola som har avtal med Södertörns högskola. Du har även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands. Vid Södertörns högskola kan du bli antagen till utbildningen i följande skolämnen: Biologi Engelska Filosofi Företagsekonomi Geografi Historia Psykologi Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Viktigt att tänka på Programmet är för dig som redan har en ämnesutbildning från högskola eller universitet och vänder sig till dig som redan talar och skriver svenska obehindrat. Du behöver ha läst ämnesstudier som omfattar minst 120 högskolepoäng och fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Det ämne du ansöker om att bli antagen i behöver motsvara ämneskunskaperna i respektive skolämne. Innan du antas kommer dina ämneskunskaper granskas och valideras. Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b098_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f5472e/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/kompletterande-pedagogisk-utbildning-med-inriktning-mot-gymnasieskolan?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.0.0"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b098","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/360.4a51d3151799e35bc3b159e5/1622200634896/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för denna utbildning? Se fakulitetsnämndens beslutad lista.