Tre studenter som räcker upp handen.

Omvandla dina ämneskunskaper till ett viktigt arbete – bli lärare

Program

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan

Har du ämneskunskaper som du vill förmedla till andra? Vill du leda ungdomars lärande? Kompletterande pedagogisk utbildning är en distansutbildning – för dig som redan har ämnesstudier från högskola eller universitet och vill komplettera studierna med en ämneslärarexamen. Ämneslärarexamen ger dig behörighet att undervisa i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågan på behöriga ämneslärare förväntas öka Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på lärare öka i Stockholmsregionen. De kunskaper, färdigheter och förmågor du utvecklar under utbildningen ger dig goda förutsättningar för att leda äldre elevers lärande – framförallt elever i gymnasieskolan men även elever i årskurs 7-9 och i vuxenutbildningen (Komvux). Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där elever med olika erfarenheter möts. Utöver yrkestiteln och behörigheten är din pedagogiska kompetens och ämneskunskap värdefull även i andra yrkesinriktningar. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som ämneslärare i gymnasieskolan och i årskurs 7-9 samt i vuxenutbildningen. Läs om ämnets forskning
Distansutbildning som ger professionell lärarkompetens inom dina ämnen Detta är främst en nätbaserad distansutbildning på heltid, sammanlagt 90 högskolepoäng. Det innebär tre terminer som innehåller utbildningsvetenskap och VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Obligatoriska träffar på högskolan ingår. Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du får kunskap om lärarens yrkesutövning. Du får bland annat lära dig balansen mellan lärarens auktoritet och ansvar, elevernas frihet och rätt till inflytande, ledarskap, konflikthantering samt betyg och bedömning. Förutom vår interkulturella profil har utbildningen ett andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är fördelade på alla tre terminer. Det är då du planerar, genomför och utvärderar undervisningens olika moment. Du får även öva på att bedöma elevers prestationer. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare för att tydliggöra din progression inom lärarprofessionen. Du kommer att ha din placering på en särskild VFU-skola som har avtal med Södertörns högskola. VFU:n görs på heltid, vilket motsvarar 40 timmar per vecka. Utbildningsvetenskaplig kärna (25,5 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (4,5 hp) Utbildningsvetenskaplig kärna (19,5 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (10,5 hp) Utbildningsvetenskaplig kärna (15 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (15 hp) Arbetssätt Detta är främst en nätbaserad distansutbildning på heltid. Det innebär digitala inlämningsuppgifter, filmade föreläsningar och att seminarier och grupparbeten sker via videosamtal. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp på cirka sex personer. Ni löser vissa uppgifter tillsammans, förbereder webbseminarier och lämnar in gemensamma grupparbeten. Du kommer att ha cirka 4-5 obligatoriska träffar på högskolan per termin. Det är då du har muntliga redovisningar och diskussioner i arbetsgrupper. Det är också vid dessa tillfällen du exempelvis tränar på ledarskapsövningar, diskuterar undervisning kopplad till olika lärandesituationer och får möta dina kursledare under deras respektive föreläsningar och seminarier.
Förankra dina ämneskunskaper och led ungdomar i deras lärande Programmet vänder sig till dig som har högskoleexamen och som vill ha behörighet att undervisa i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9. Du studerar på distans under tre terminer. Det finns en stor efterfrågan på behöriga lärare i gymnasiet och högstadiet. Behovet förväntas öka under de närmaste åren. Genom en examen som ämneslärare med interkulturell profil har du därmed goda arbetsmöjligheter. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av lärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Ämneskunskaperna tillsammans med allmänna lärarkunskaper och praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förbereder dig för läraryrket. Undervisningen är till stor del nätbaserad, men obligatoriska träffar på högskolan ingår. Utbildningen är på heltid och vi förutsätter att du har hög språklig kompetens i svenska. Under utbildningen har du tre praktikperioder (VFU) med en handledare som stöd. Genom VFU:n provar du på läraryrket och omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du gör din praktik på heltid och kommer tillhöra en särskild VFU-skola som har avtal med Södertörns högskola. Du har även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands. Vid Södertörns högskola kan du bli antagen till utbildningen i följande skolämnen: Biologi Engelska Filosofi Företagsekonomi Geografi Historia Psykologi Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Viktigt att tänka på Programmet är för dig som redan har en ämnesutbildning från högskola eller universitet och vänder sig till dig som redan talar och skriver svenska obehindrat. Du behöver ha läst ämnesstudier som omfattar minst 120 högskolepoäng och fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Det ämne du ansöker om att bli antagen i behöver motsvara ämneskunskaperna i respektive skolämne. Innan du antas kommer dina ämneskunskaper granskas och valideras. Lärarutbildningens profiler window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b098', headerSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b098 .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b098 .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid12_40cb2fd2166620ee929b098 .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för denna utbildning? Se fakulitetsnämndens beslutad lista.