Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Vad ingår?

Distansutbildning som ger professionell lärarkompetens inom dina ämnen

Detta är främst en nätbaserad distansutbildning på heltid, sammanlagt 90 högskolepoäng. Det innebär tre terminer som innehåller utbildningsvetenskap och VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Obligatoriska träffar på högskolan ingår.

Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du får kunskap om lärarens yrkesutövning. Du får bland annat lära dig balansen mellan lärarens auktoritet och ansvar, elevernas frihet och rätt till inflytande, ledarskap, konflikthantering samt betyg och bedömning.

Förutom vår interkulturella profil har utbildningen ett andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är fördelade på alla tre terminer. Det är då du planerar, genomför och utvärderar undervisningens olika moment. Du får även öva på att bedöma elevers prestationer. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare för att tydliggöra din progression inom lärarprofessionen. Du kommer att ha din placering på en särskild VFU-skola som har avtal med Södertörns högskola. VFU:n görs på heltid, vilket motsvarar 40 timmar per vecka.

Termin 1

Utbildningsvetenskaplig kärna (24 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (6 hp)

Termin 2

Utbildningsvetenskaplig kärna (15 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (15 hp)

Termin 3

Utbildningsvetenskaplig kärna (21 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (9 hp)

Arbetssätt

Detta är främst en nätbaserad distansutbildning på heltid. Det innebär digitala inlämningsuppgifter, filmade föreläsningar och att seminarier och grupparbeten sker via videosamtal. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp på cirka sex personer. Ni löser vissa uppgifter tillsammans, förbereder webbseminarier och lämnar in gemensamma grupparbeten.

Du kommer att ha cirka 4-5 obligatoriska träffar på högskolan per termin. Det är då du har muntliga redovisningar och diskussioner i arbetsgrupper. Det är också vid dessa tillfällen du exempelvis tränar på ledarskapsövningar, diskuterar undervisning kopplad till olika lärandesituationer och får möta dina kursledare under deras respektive föreläsningar och seminarier.