Vad ingår?

Distansutbildning som ger professionell lärarkompetens inom dina ämnen

Jag har en kandidatexamen på 180 hp med ett huvudområde om 90 hp och vill bli lärare, är jag behörig till utbildningen?

Det beror på vilket ämne du har läst och hur många poäng du har tagit i detta ämne. För vissa av våra ämnen, till exempel samhällskunskap och svenska, krävs en mix av två olika ämnen. Du kan läsa om våra 10 olika inriktningar samt behörighetskraven för dessa på programmets sida.

OBS! Vi kan tyvärr inte ge förhandsbesked om behörighet, din behörighet bedöms när du söker till utbildningen.

Måste jag ha arbetat som lärare för att vara behörig till utbildningen?

Nej, det finns inget krav på att du ska ha arbetat som lärare. Det kan dock vara en fördel att ha erfarenhet av att ha arbetat i skolan och ha en inblick i hur det fungerar. Men det är inget krav.

Hur mycket tid behöver jag lägga på studierna och kan jag jobba parallellt med utbildningen?

Studierna på KPU är på heltid och det motsvarar en 40 timmars arbetsvecka, det vill säga 8 timmar om dagen fördelat på 5 arbetsdagar. När du studerar har du dock möjligheten att välja hur du förlägger dina studier (dagar, kvällar eller helger). Vissa av momenten är obligatoriska såsom campusdagarna – fem hela dagar per termin. Även VFU-perioderna då du är ute på en skola och gör praktik med stöd av en handledare är obligatoriska. Du kan behöva vara tjänstledig från eventuellt extrajobb. Det ingår en VFU-period varje termin. Du har också möten med din arbetsgrupp i utbildningen varje vecka och då behöver du vara flexibel och kunna delta på dessa träffar.

Utbildningen ges delvis på distans, vad förväntas av mig?

Majoriteten av undervisningen sker digitalt. Du förväntas ha digital kompetens, tekniska förutsättningar (som dator och stabil uppkoppling) samt hög språklig kompetens i både tal och skrift. En distansutbildning förutsätter också att du är självgående. Möjligheten att få stöd och hjälp är mindre än vid en campusförlagd utbildning.

Hur ser schemat ut och hur många gånger per vecka är det undervisning?

KPU ges på distans. Det sker fysiska träffar 4 gånger per termin – resterande tid är via distans med självstudier, arbetsgruppsmöten och inlämningar. Under HT21 kommer du ha två campusdagar i följd (onsdag och torsdag i september och december) samt distansundervisning, en halvdag varannan vecka.

Vilken typ av lärarexamen får jag och vilka årskurser kan jag sedan undervisa i?

Studierna på KPU leder till en ämneslärarexamen och ger dig behörighet att undervisa inom gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7–9 (om ämnet du har i din examen finns i åk 7–9).

Hur går urvalet till gällande fördelning av utbildningsplatser?

Urvalet grundas på antalet högskolepoäng som du har vid senast sista anmälningsdag. Urvalsprocessen sker genom att de sökande konkurrerar med varandra i urvalsgruppen, så kallat högskolepoängurval (HPAV).

HPAV-meriteringen görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng – minst 30 och max 285 högskolepoäng.

Hur många platser erbjuder ni inom programmet?

Sammanlagt erbjuder vi 30 platser på programmet. Dessa 30 platser fördelar vi så jämnt som möjligt på de 10 olika inriktningarna.

Finns det möjlighet att ordna egen VFU-placering på en skola i min hemkommun och hur går jag i så fall till väga?

Det är möjligt för dig att genomföra din VFU i din hemkommun. Du kan tidigast ansöka om en egen VFU-placering i samband med att du erbjuds en plats på programmet. Har du fler funderingar kring VFU kan du kontakta VFU-administrationen på vfu@sh.se.

Finns det möjlighet att göra all VFU under en termin?

Nej, det är inte möjligt. Utbildningen har en fast studieordning som bildar en progression för ditt kommande yrke. VFU genomförs i form av kurser med bland annat föreläsningar och seminarier.

Detta är främst en nätbaserad distansutbildning på heltid, sammanlagt 90 högskolepoäng. Det innebär tre terminer som innehåller utbildningsvetenskap och VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Obligatoriska träffar på högskolan ingår.

Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du får kunskap om lärarens yrkesutövning. Du får bland annat lära dig balansen mellan lärarens auktoritet och ansvar, elevernas frihet och rätt till inflytande, ledarskap, konflikthantering samt betyg och bedömning.

Förutom vår interkulturella profil har utbildningen ett andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är fördelad på alla tre terminer. Det är då du planerar, genomför och utvärderar undervisningens olika moment. Du får även öva på att bedöma elevers prestationer. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare för att tydliggöra din progression inom lärarprofessionen. Du kommer att ha din placering på en särskild VFU-skola som har avtal med Södertörns högskola. VFU:n görs på heltid, vilket motsvarar 40 timmar per vecka.

Termin 1

Utbildningsvetenskaplig kärna (25,5 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (4,5 hp)

Termin 2

Utbildningsvetenskaplig kärna (19,5 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (10,5 hp)

Termin 3

Utbildningsvetenskaplig kärna (15 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (15 hp)

Arbetssätt

Detta är främst en nätbaserad distansutbildning på heltid. Det innebär digitala inlämningsuppgifter, filmade föreläsningar och att seminarier och grupparbeten sker via videosamtal. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp på cirka sex personer. Ni löser vissa uppgifter tillsammans, förbereder webbseminarier och lämnar in gemensamma grupparbeten.

Du kommer att ha cirka 4-5 obligatoriska träffar på högskolan per termin. Det är då du har muntliga redovisningar och diskussioner i arbetsgrupper. Det är också vid dessa tillfällen du exempelvis tränar på ledarskapsövningar, diskuterar undervisning kopplad till olika lärandesituationer och får möta dina kursledare under deras respektive föreläsningar och seminarier.