Varför programmet?

Förankra dina ämneskunskaper och led ungdomar i deras lärande

Programmet vänder sig till dig som har högskoleexamen och som vill ha behörighet att undervisa i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9. Du studerar på distans under tre terminer. Det finns en stor efterfrågan på behöriga lärare i gymnasiet och högstadiet. Behovet förväntas öka under de närmaste åren. Genom en examen som ämneslärare med interkulturell profil har du därmed goda arbetsmöjligheter.

Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av lärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring.

Ämneskunskaperna tillsammans med allmänna lärarkunskaper och praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förbereder dig för läraryrket. Undervisningen är till stor del nätbaserad, men obligatoriska träffar på högskolan ingår. Utbildningen är på heltid och vi förutsätter att du har hög språklig kompetens i svenska.

Under utbildningen har du tre praktikperioder (VFU) med en handledare som stöd. Genom VFU:n provar du på läraryrket och omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du gör din praktik på heltid och kommer tillhöra en särskild VFU-skola som har avtal med Södertörns högskola. Du har även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands.

Vid Södertörns högskola kan du bli antagen till utbildningen i följande skolämnen:

  • Biologi
  • Engelska
  • Filosofi
  • Företagsekonomi
  • Geografi
  • Historia
  • Psykologi
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska

Viktigt att tänka på

Programmet är för dig som redan har en ämnesutbildning från högskola eller universitet och vänder sig till dig som redan talar och skriver svenska obehindrat. Du behöver ha läst ämnesstudier som omfattar minst 120 högskolepoäng. Det ämne du ansöker om att bli antagen i behöver motsvara ämneskunskaperna i respektive skolämne. Innan du antas kommer dina ämneskunskaper granskas och valideras.

Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning.

Interkulturell profil

Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter.

Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper?

Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan.

Lärarutbildningens interkulturella profil Pdf, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bildningsprofil

I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande.

Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare.

Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan.

Lärarutbildningens bildningsprofil Pdf, 134.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för utbildningen? Se denna lista över ämneskrav. Pdf, 111 kB.