Vad ingår?

Program- och ämnesspecifika kurser varvas och ger dig en aktuell utbildning

Konst, kultur och ekonomi är ett treårigt kandidatprogram, som kombinerar både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen består av två terminer av programspecifika kurser, tre terminer av kurser inom ditt valda huvudämne, antingen idéhistoria eller företagsekonomi, och en termin med valbara kurser, där det även finns möjlighet till praktik eller utbytesstudier.

Under den första terminen läser du kursen Konst och kultur i samhället, 30 hp. Här får du insikter om kulturella och kreativa branscher ur både ett estetiskt och ett samhällsperspektiv. Du lär dig om hur kulturen finansieras, om kulturpolitik, om konstvärldar och estetik, samt att förmedla och kommunicera kultur och främja delaktighet och lika villkor. 

Termin två läser du A-kursen inom ditt huvudämne, företagsekonomi eller idéhistoria. 

Termin tre är återigen programspecifik. Kursen Kulturens ekonomi och organisering, 30 hp, fokuserar på kulturella och kreativa verksamheter ur ett konsumtions-, produktions- och hållbarhetsperspektiv. Du får fördjupa dig i kulturens marknader, hur man leder projekt, finansierar kulturverksamheter och hur man skriver avtal inom immaterialrättens område. Dessutom reflekterar vi över hur kulturen kan bidra till ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. 

Den fjärde terminen läser du B-kursen inom ditt huvudämne.  

På programmets femte termin kan du välja mellan att göra praktik, studera utomlands eller fördjupa dig inom ett område som du väljer själv. Du kan till exempel fördjupa dina kunskaper inom ekonomi, läsa medieteknik, offentlig förvaltning eller välja att läsa kurser inom ett konstområde som intresserar dig. 

Sista delen av utbildningen utgörs av C-kursen inom ditt huvudämne. Under denna termin skriver du även din kandidatuppsats om ett ämne som intresserar dig.

Termin 1

Konst och kultur i samhället: Kulturpolitik och kulturekonomi; Konstvärldar; Kommunikation, kritik och förmedling; Kritiska perspektiv I

Termin 2

A-kurs i huvudområde

Termin 3

Kulturens ekonomi och organisering: Marknad, medier och konsumentkultur; Projektledning och projektekonomi inom kultursektorn; Immaterialrättsliga avtal

Termin 4

B-kurs i huvudområde

Termin 5

Valbara kurser

Termin 6

C-kurs i huvudområde

Arbetssätt

Programmet ges på heltid på campus. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och workshops. Andelen lärarledd undervisning kan variera mellan delkurserna. I övrig tid studerar du på egen hand eller i projekt- och grupparbeten. Gästföreläsningar och studiebesök samt fältstudier och praktiska moment i samverkan med kulturlivet förekommer under de programspecifika kurserna. Vanliga examinationsformer är hemtentamen, salstentamen, projektarbeten, skriftliga inlämningsuppgifter individuellt eller i grupp samt aktivt deltagande på seminarier. Cirka 30 studenter antas per termin och fördelas jämnt mellan programmets två inriktningar.