Fyra studenter med jordglobar. Tre studenter tittar framåt, en kvinnlig student tittar bakåt.

Kunskaper för ett arbete mot en bättre värld

Program

Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling

180 hp

Vad betyder hållbar utveckling för dig? Under det här programmet får du kunskaper och färdigheter för ett arbete mot en bättre värld. Du får lära dig vad det innebär att leva hållbart och hur det kopplas till värderingar och världsbilder. Efter studierna har du kompetens för att arbeta med social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med hållbar utveckling inom en bransch som passar dig Efter dina studier har du en bred bildning. Det innebär att du har kunskap och kompetens för flera yrkesområden inom en variation av branscher. Du kan bland annat välja att arbeta som projektledare, strateg, samordnare, utvärderare, utredare, konsult med uppgifter som samhällsplanering, implementering och regional utveckling. Du har flera möjliga arbetsplatser, exempelvis inom kommuner, statliga myndigheter, företag eller föreningar. Du kan också arbeta inom näringsliv, forskning eller utbildning. Med den etnologiska inriktningen och din spetskompetens i hållbar utveckling är du attraktiv på arbetsmarknaden. Du har en unik förståelse för hur människor lever, tänker och beter sig gällande hållbar utveckling. Utöver dina kompetenser för arbetslivet har du kunskap som gynnar ditt eget privatliv och fritid. Du har kunskapen att bidra till en mer hållbar värld och har en ökad förståelse för komplexa problem. Efter studierna har du även grundläggande teoretisk och kunskapsmässig kompetens för vidare studier. Läs om ämnets forskning
Studera hållbarhet utifrån flera perspektiv Programmet är på tre år vilket innebär sex terminer. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Under det första året läser du om hållbar utveckling i social och historisk kontext samt etnologi. Under detta första år ligger fokus på de långa och globala perspektiven. Detta gör du utifrån etnologiska, historiska och filosofiska frågeställningar. Efter det första året studerar du istället med ett fokus på konkreta och dagsaktuella frågor. Under år två läser du Etnologi B och om hållbar utveckling. Här får du bland annat genomföra ett verksamhetsnära projektarbete. Det sista året studerar du kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete. I Etnologi C ska du bland annat producera ett självständigt, vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Termin 1 Hållbar utveckling i social och historisk kontext, 30 hp Termin 2 Etnologi A, 30 hp Termin 3 Etnologi B, 30 hp Termin 4 Hållbar utveckling, plats och praktik, 30 hp Termin 5 Etnologi C, 30 hp Termin 6 Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 hp Arbetssätt Studierna bedrivs på heltid. Det innebär cirka sex till åtta timmar lärarledd tid per vecka. Utöver det tillkommer tid för studiebesök och grupparbeten. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Den första delkursen läser du tillsammans med studenter från miljövetenskap och retorik. Det ger dig en tvärvetenskaplig ingång till området samt möjligheten till många nya kontakter. Under utbildningen ingår praktik med möjlighet till att studera utomlands. Du studerar tillsammans med cirka 30 studenter.
Lär dig hur hållbar utveckling kommer till uttryck i några av samhällets arenor Hållbar utveckling kan innebära flera saker. För många innebär det en vision om en ljusare framtid. För andra handlar det om rättvisa, lika värde och trygghet. Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling är för dig som vill arbeta för att förhindra fattigdom och med social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Du utbildas för att genomföra hållbar utveckling med en kritisk medvetenhet kring begreppens användning. Hållbarhet är ett viktigt ämne på i stort sett alla samhälleliga arenor. Vi behöver hållbar utveckling för att gynna kommande generationer och för vår planet. Programmet ger dig en unik ingång till detta genom kulturella aspekter. Det ger dig bättre möjlighet att arbeta med implementering av hållbara strukturer och bättre förståelse för problem. Bland annat får du studera skillnader mellan policy och praktik och lär dig hantera komplexa samhällsproblem och målkonflikter inom ramen för hållbar utveckling. Du undersöker makt och sociala orättvisor, skillnader mellan stad och land och förändringen av mänskliga beteenden. Du får diskutera värderingar, etiska och estetiska frågor och lär dig om social/grön ekonomi. Programmet har fokus på hållbarhet i en rural/urban kontext och social hållbarhet, samt etnografisk och interaktiv metod. Det innebär bland annat att du under studierna lär dig besvara frågor som vad det innebär att leva på ett hållbart sätt. Du lär dig förstå hur det kan kopplas till värderingar och världsbilder samt hur begreppet används i olika rörelser och i politiska sammanhang.