Kvinnlig studenter med gula ballonger.

Möt mediesamhällets utveckling och globalisering

Program

Medier, engelska och globalisering

180 hp

Vår

100%

Campus

I dagens internationella samhälle växer engelskan mot att bli ett universalspråk. Genom effektivare och snabbare kommunikationsformer har internationella medier ökat inflytande i vår vardag. Programmet Medier, engelska och globalisering möter denna utveckling och passar dig som vill arbeta med medier och kommunikation i internationella sammanhang.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt studenten Julia

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Möt studenten Julia

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bred kompetens för arbete inom det internationella mediesamhället Efter utbildningen har du en utvecklad förståelse för mediernas roll i olika samhällen. Du har en bred kompetens som gör det möjligt att arbeta inom flera olika yrken med koppling till det internationella mediesamhället. Du kan arbeta inom fält direkt kopplade till medie- och kommunikationsbranschen som PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring. Exempel på yrken är medieanalytiker, kommunikatör, PR-konsult, medieproducent, omvärldsanalytiker, researcher, skribent och webbredaktör. Denna breda utbildning kan även leda till yrken inom utbildning och opinionsbildning, översättning, journalistik och grafisk formgivning. Vanliga arbetsplatser är myndigheter, organisationer, företag inom reklam och marknadsföring, PR-byråer och förlag. Efter studierna kommer du att ha en god analytisk och kritisk förmåga, och behärska olika kommunikationstekniker för olika sammanhang och syften. Du har verktyg för att förstå vad som sker i samhället, hitta information samt arbeta och tänka självständigt. Genom alla delar av utbildningen har du även utvecklat din förmåga att skriva och producera texter, både på engelska och svenska. Samtidigt har du genom kunskap och förståelse blivit en medveten medieanvändare. Kompetenser som är användbara i flera yrkesroller än de direkt kopplade till det internationella mediesamhället. Läs om ämnets forskning
Vetenskapligt grundad kunskap om dagens mediesamhälle och djupa språkkunskaper Inom programmet läser du medie- och kommunikationsvetenskap upp till C-nivå. Kurserna belyser mediers uttrycksformer, institutioner, teknologier och produktionsvillkor. Samtidigt får du kunskap om de dominerande medieområdena som exempelvis kultur och underhållning, nyheter och journalistik, reklam och sociala medier. Efter dessa kurser kommer du att ha god kunskap om mediernas roll i kultur och samhälle, både på såväl individ- som samhällsnivå. Studierna i medie- och kommunikationsvetenskap kombineras med A- och B-kursen i engelska. Språkstudierna ger dig både muntliga och skriftliga färdigheter men även kunskap om språkområdets kultur, litteratur och historia. Du får ett historiskt perspektiv och förståelse för engelskans växande roll i världen. Under den sista terminen får du möjlighet att välja om du vill bredda din utbildning med en termin i ett tredje ämne, göra praktik eller studera utomlands. Programmet har en nära samverkan med medie- och kommunikationsbranschen vilket gör att du som student har goda kontakter för praktik, samt får göra studiebesök och ta del av gästföreläsningar. Termin 1 Medie- och kommunikationsvetenskap A Termin 2 Engelska A Termin 3 Medie- och kommunikationsvetenskap B Termin 4 Engelska B Termin 5 Medie- och kommunikationsvetenskap C Termin 6 Valbara kurser: praktik, utlandsstudier eller kurser inom ett tredje ämne Arbetssätt Utbildningen ges på heltid men antal lärarledda tillfällen varierar mellan kurserna. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, seminarier, studiebesök och gästföreläsningar. Du examineras genom salstentamen, hemtentamen samt presentationer både individuellt och i grupp. Medier, engelska och globalisering startar varje vårtermin och du studerar med 40 andra studenter. Inför seminarier och grupparbeten delas ni in i mindre arbetsgrupper.
Vill du arbeta med medier och kommunikation i internationella sammanhang? I vår vardag ökar det internationella inflytandet genom effektivare och snabbare kommunikationer och världen krymper. Engelskan får en allt viktigare roll och är idag det officiella språket för FN, EU och flera svenska företag och organisationer. I takt med världens globalisering ökar efterfrågan på internationell kommunikativ kompetens. Programmet Medier, engelska och globalisering möter samhällets utveckling och ger dig gedigna kunskaper inom engelska och kompetenser för arbete inom dagens mediesamhälle. Inom programmet varvas studier i medie- och kommunikationsvetenskap med engelska. Du får en omfattande teoretisk kompetens samtidigt som du utvecklar din förmåga att på ett pedagogiskt och professionellt sätt presentera tankar och kunskaper för andra. Medie- och kommunikationsvetenskapen tillsammans med det globala perspektivet och engelska språkkunskaper ger dig djupare förståelse för hur olika medier fungerar och vad de har för effekter, både lokalt och globalt. Genom återkommande exempel på hur politik, näringsliv och kultur påverkas av mediala händelser från internationella aktörer anknyter programmet till flera viktiga samhällsfrågor. Du får genom kritisk teori och massmediers kulturhistoria stor förståelse för opinionsbildningens och identitetsskapandets villkor i dagens globala mediesamhälle. Programmet tar upp frågor som: Hur hänger medier samman med makt? Hur representeras olika grupper i medier? Vilken roll spelar sociala medier för olika gräsrotsrörelser och människors identitetsskapande? Utbildningen lyfter flera aspekter av medier och medieanvändning och du tränas i att tänka kritiskt och reflektera över mediers påverkan – både för samhället och individen.