Personalbild mot tegelvägg.

Få perspektiv på det moderna arbetslivet, för organisationen och medarbetarna

Program

Personalvetarprogrammet

Vill du arbeta med organisationers och företags utveckling och samtidigt värna om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö? Under programmet utvecklar du en förmåga att reflektera över organisation och mänsklig interaktion – vad sker när dessa två samspelar? Som personalvetare arbetar du både för organisationen och dina kollegor.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår tidigare student Elias

Läs mer om inriktningarna och ansök

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Håll medarbetarnas ryggar inom många olika branscher Som personalvetare kommer du att ha kompetens att arbeta med personal- och organisationsfrågor inom alla branscher. Utbildningen är bred och ger dig möjligheter att arbeta praktiskt, strategiskt eller förebyggande. Studierna förbereder dig för din framtida arbetsroll i tre olika arbetsområden: människa, verksamhet och regelverk. Du kan syssla med rekrytering och kompetensutveckling eller arbetsmiljöarbete. Du kan även söka dig till andra ansvarsområden som organisations- och ledarskapsutveckling. Andra arbetsuppgifter är löne- och försäkringsfrågor. Personalvetare finns inom näringslivet och offentlig sektor, på större och mindre företag. Titeln på din framtida tjänst kan vara till exempel personalchef, personalansvarig, rekryterare, HR-ansvarig eller personalkonsulent. En del blir egna företagare och arbetar som personalkonsulter. Efter avslutad utbildning får du en filosofie kandidatexamen med din valda inriktning som huvudområde.
Få eftertraktad kunskap i hur människor och organisationer samspelar Programmet startar med en bastermin som är gemensam för alla studenter, oavsett vilket huvudområde du valt. Du får då en bred introduktion till det moderna arbetslivet med fokus på psykologiska och sociologiska aspekter – allt från hur människor upplever sina vardagliga villkor till övergripande förändringsprocesser. Under denna termin kommer du även ingående att gå igenom grunderna i etnologi och genusvetenskap. Du kommer att läsa A-, B, och C-kursen inom ditt valda huvudområde. För dig som har valt psykologi kommer fokus att ligga på hur människor tänker, känner och handlar i relationer. Den sociologiska inriktningen fokuserar på sociala processer och skeenden. Under termin fyra och sex läser du kurser som tar upp relevanta ämnen för personalarbete i stort. Några exempel på ämnen som lyfts är genus och organisation, mångfald, retorik i konflikthantering, organisationspsykologi och gränslöst arbete. Under programmets sista termin ägnar du halva tiden åt ett projektarbete. Detta gör du i samarbete med en utvald organisation, där du kommer att genomföra ett realistiskt utredningsuppdrag. Viktigt att tänka på Du väljer antingen psykologi eller sociologi som huvudområde när du söker till programmet. Det innebär att du inte kan byta inriktning under programmets gång. Termin 1 Bastermin om arbetslivet utifrån ämnena psykologi, sociologi, etnologi och genusvetenskap Termin 2 A-kurs i valt huvudområde Termin 3 B-kurs i valt huvudområde Termin 4 Organisation, retorik samt arbetsrätt Termin 5 C-kurs i valt huvudområde Termin 6 Gränslöst arbete, rekrytering, personalutveckling samt projektarbete Arbetssätt Programmet läses på heltid. Den lärarledda tiden varierar mellan kurser, men generellt har du föreläsningar och seminarium mellan åtta och tio timmar i veckan. En del undervisning är i form av rollspel, framförallt under delkursen i rekrytering under termin sex. Utöver den lärarledda tiden förväntas du studera själv. Studierna kan innebär att arbeta med inlämningsuppgifter, både i grupp och enskilt. Mellan 70 till 80 studenter antas till utbildningen varje år, och ni delas sedan in i mindre seminarie- och arbetsgrupper. Både hemtentamen och salstentamen förekommer som examinationsformer.
En utbildning för dig som står på medarbetarnas och miljöns sida Vetskapen om att människors arbetsmiljö och arbetsorganisation påverkar deras hälsa är numera allmänt känd. Med en utbildning som personalvetare får du verktygen för att se hur detta fungerar, och vad man kan göra för att påverkan ska vara positiv. Andra frågor som lyfts under programmet är hur organisationer arbetar med socialt ansvar, diskriminering i arbetslivet och hur föreställningar om genus, klass och etnicitet påverkar organisation och arbete. En personalvetare arbetar praktiskt, strategiskt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, och med en utbildning i ryggen blir du rustad för att skapa den bästa möjliga tillvaron. Personalvetarprogrammet riktar sig till dig som har intresse för att utveckla organisationer och företag. Yrkesområdet är stort och innefattar allt från rekrytering och kompetensutveckling, till analys och strategisk planering. När du söker väljer du samtidigt vilket huvudområde du vill studera, psykologi eller sociologi. Psykologin har ett stort fokus på hur människor tänker, känner och handlar i relationer. Sociologin intresserar sig snarare för sociala processer och olika typer av relationer – från övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen. Tidigare studenter har lyft fram det positiva i att Personalvetarprogrammet på Södertörns högskola innefattar kurser som genus och mångfald, och att det sammanlänkas med kurser om organisation och arbete. Kopplingen mellan de olika ämnena uppskattas på utbildningen och är ovanligt på HR- och personalvetarutbildningar vid andra lärosäten.