Ben vid talarstol på ljussatt scen.

Stötta dina kollegor i en allt mer kommunikativ yrkesmiljö

Program

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning

180 hp

Höst

100%

Campus

I ett samhälle där kommunikation är centralt krävs kompetenser i hur man uttrycker sig bäst i olika sammanhang. I detta program utvecklar du din egen retoriska förmåga och får redskapen för att kunna utbilda och utveckla andra. Med tydlig yrkesinriktning mot praktiskt retorikarbete och en god teoretisk grund får du en eftertraktad spetskompetens.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår alumn Michelle

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Spetskompetens i ett yrke som efterfrågas inom flera branscher En retorikkonsult har till uppgift att kunna framställa situationsanpassade texter och underlag, liksom att utforma bildmanus och grafiska produkter. Under programmets gång kommer du att ha förvärvat de verktyg som behövs för att genomföra dessa uppgifter. Du får dessutom en spetskompetens i att kunna förmedla din kunskap vidare och utveckla andras retoriska förmåga. Som retorikkonsult kan du arbeta med uppgifter inom opinionsstrategi, intern och extern kommunikationsplanering, utbildning och rådgivning vid skriftlig och muntlig framställning. Yrkestitlar du kan inneha är exempelvis talskrivare, redaktör, utredare och kommunikatör. Alla behöver en retorikkonsult, vilket gör att du inte är begränsad inom en viss bransch – behovet för din kompetens finns överallt. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter från programmet arbetar bland annat som anställda opinionsstrateger, kommunikatörer, utbildare, förlagsredaktörer och kommentatorer i media. Vissa bedriver även egen konsultverksamhet. Läs om ämnets forskning
Med varierad undervisning undersöker du retorik ur olika perspektiv Programmet börjar med ett års retorikstudier då du läser A- och B-kursen i ämnet. Du får här en orientering i grundläggande retorisk teori och retorikhistoria, där du arbetar både teoretiskt och praktiskt. Att kritiskt granska olika typer av retoriska texter och använda olika metoder för att leta efter och tolka underliggande budskap är återkommande uppgifter. Du kommer även att få möta centrala tankar inom retoriken från antik tid till idag. Under det andra året läser du två programspecifika kurser där muntlig och skriftlig kommunikation kopplas till makt och samhälle, och språkbruk analyseras både teoretiskt och praktiskt. Du får kritiskt granska retoriska texter utifrån frågor om till exempel jämställdhet, språkpolitik och informationsetik. Dessutom får du lära dig pedagogiska metoder för att utbilda andra i retorik, samtidigt som du får teoretiska och praktiska färdigheter i att planera och genomföra retoriska utbildningsprojekt. Den sista terminen består av kursen Att läsa retorikprojekt, där du får fördjupade kunskaper om hur du leder och utbildar andra i retorik, samt hur du planerar och genomför utbildningar. Du lär dig även om strategiskt kommunikationsarbete och etiska förhållningssätt till konsultarbete. Programmet avslutas med C-kursen i retorik där du genomför ett självständigt arbete som presenteras skriftligt i form av en uppsats. I programmet ingår fyra veckors praktik, samt både längre och kortare projektarbeten med interna och externa uppdragsgivare. Tack vare dessa yrkesinriktade inslag får du direktkontakt med arbetslivet och har då goda chanser att knyta kontakter för framtiden. Retorik A Retorik B Språk, makt och samhälle Språkbruk i teori och praktik Att leda retorikprojekt Retorik C Arbetssätt Mellan 25 och 30 studenter antas varje höst, och under terminen delas ni in i mindre seminariegrupper och arbetsgrupper. Undervisningen är varierad och du kommer få delta på allt från föreläsningar och seminarier, till workshops och studentledd undervisning. Den lärarledda undervisningen varierar mellan fyra och sex timmar per vecka. Däremot förväntas du vara på plats på högskolan ungefär 20 timmar per vecka. Programmet är noga med att variera examinationsformerna, och muntlig tentamen, minikonferenser och skrivuppgifter, varvas med de mer klassiska sals- och hemtentamen samt uppsatsskrivning.
Utveckla din retoriska förmåga med aktuella samhällsfrågor Retorik är ett ämne för dig med intresse för kommunikation, som vill bli bättre på att använda tal och text och dessutom leda andra i deras kommunikation. Som retorikkonsult arbetar du med kommunikation och information – hur man anpassar det på bästa sätt för olika målgrupper i olika situationer. Idag är frågor som rör kommunikation, information och kunskap centrala inom alla samhällets områden. Programmet ger dig därmed en yrkestitel som återkommer i alla typer av företag, organisationer och myndigheter. Det finns i programmet ett starkt fokus på yrkesverksamhet, tillsammans med en tydlig vetenskaplig förankring, vilket ger dig en värdefull spetskompetens i arbetslivet. De muntliga och skriftliga uppgifterna inom programmet anknyter till dagsaktuella frågor, då du till exempel får kommentera valdebatter eller skriva debattartiklar. Utbildningen ger dig goda kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, i hur muntlig, skriftlig och visuell kommunikation kan fungera och skapa betydelse i olika situationer. Du får exempelvis aktivt öva på rollen som utbildare och rådgivare, och samarbeta med andra studentgrupper för att lära dig olika samarbetsformer inför kommande arbetsliv. En viktig kunskap du tar med dig är hur du utformar och anpassar information för olika målgrupper och syften. Programmet är inriktat på hur man planerar, kvalitetssäkrar och genomför utbildning med syfte att förbättra olika slags verksamheter. Du får exempelvis analysera texter ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och utifrån det föreslå förändrad kommunikationsstrategi, och därmed aktivt arbeta med inkludering. Det ingår även övningar i konsten att lyssna och skapa förutsättningar om inkluderande samtal i organisationer, till exempel skrivövningar med koppling till frågor om språkpolitik och informationsetik, som syftar till att främja demokrati.