Vad ingår?

Med varierad undervisning undersöker du retorik ur olika perspektiv

Programmet börjar med ett års retorikstudier då du läser A- och B-kursen i ämnet. Du får här en orientering i grundläggande retorisk teori och retorikhistoria, där du arbetar både teoretiskt och praktiskt. Att kritiskt granska olika typer av retoriska texter och använda olika metoder för att leta efter och tolka underliggande budskap är återkommande uppgifter. Du kommer även att få möta centrala tankar inom retoriken från antik tid till idag.

Under det andra året läser du två programspecifika kurser där språket kopplas till makt och samhälle, och språkbruk analyseras både teoretiskt och praktiskt. Du får kritiskt granska retoriska texter utifrån frågor om till exempel jämställdhet, språkpolitik och informationsetik.

Den sista terminen består av kursen Att leda retorikprojekt, där du får kunskaper om hur du leder och undervisar andra i retorik, hur man planerar och genomför utbildningar och etiska förhållningssätt till konsultarbete. Programmet avslutas med C-kursen i retorik där du genomför ett självständigt arbete som presenteras skriftligt i form av en uppsats.

I programmet ingår ingen praktik, däremot förekommer både längre och kortare projekt med interna och externa uppdragsgivare. Tack vare dessa projektarbeten får du direktkontakt med arbetslivet och har då goda chanser att knyta kontakter för framtiden.

Termin 1

Retorik A

Termin 2

Retorik B

Termin 3

Språk, makt och samhälle

Termin 4

Språkbruk i teori och praktik

Termin 5

Att leda retorikprojekt

Termin 6

Retorik C

Arbetssätt

Mellan 25 och 30 studenter antas varje höst, och under terminen delas ni in i mindre seminariegrupper och arbetsgrupper. Undervisningen är varierad och du kommer få delta på allt från föreläsningar och seminarier, till workshops och studentledd undervisning. Den lärarledda undervisningen varierar mellan fyra och sex timmar per vecka. Däremot förväntas du vara på plats på högskolan ungefär 20 timmar per vecka.

Programmet är noga med att variera examinationsformerna, och muntlig tentamen, minikonferenser och skrivuppgifter, varvas med de mer klassiska sals- och hemtentamen samt uppsatsskrivning.