Ben vid talarstol på ljussatt scen.

Stötta dina kollegor i en allt mer kommunikativ yrkesmiljö

Program

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning

180 hp

Höst

100%

Campus

En retorikkonsult arbetar rådgivande och strategiskt med intern och extern kommunikation inom företag och organisationer. Programmet ger både en kommunikationsinriktad yrkesutbildning och en retorikvetenskaplig examen. Du får spetskompetens i att utforma kommunikationsarbete och att leda utbildningsinsatser i muntlig och skriftlig retorik utifrån olika uppdragsgivares behov.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår alumn Michelle

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Möt vår alumn Michelle

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Spetskompetens i ett yrke som efterfrågas inom flera branscher En retorikkonsult har till uppgift att kunna framställa situationsanpassade texter och annat underlag för kommunikation. Med denna programinriktning får du även spetskompetens att utbilda och ge råd till andra i strategisk kommunikation av olika slag. Under programmets gång kommer du att ha förvärvat de verktyg som behövs för att genomföra dessa uppgifter. Du kan välja att nischa dig under utbildningen genom att använda dina intressen, nätverk och erfarenheter i de uppgifter som ingår i utbildningen. Eftersom utbildningen innehåller många praktiska inslag där du samverkar med människor på olika arbetsplatser finns goda möjligheter att bygga upp ett nätverk under studietiden som du kan använda efter studierna. Med en kandidatexamen i retorik, kombinerad med de yrkesförberedande kunskaperna som programmet innehåller, kan du arbeta med opinionsbildande strategisk kommunikation, intern och extern kommunikationsplanering, utveckla kommunikation åt företag, organisationer, myndigheter, kommuner och regioner. Framför allt kan du arbeta med att utbilda och vägleda inom kommunikationsområdet, med många möjliga ämnen att nischa sig inom, exempelvis skriftlig och muntlig kommunikation som är anpassad till specifika situationer och syften, hur man åstadkommer inkluderade mötesformer, hur man leder samtal för grupputveckling, hur man motarbetar härskartekniker och förebygger diskriminerande språkbruk eller annan ledarskapsinriktad kommunikation. Yrkestitlar du kan inneha är exempelvis kommunikatör, utbildare, retorikkonsult, redaktör, utredare. Alla behöver en retorikkonsult, vilket gör att du inte är begränsad inom en viss bransch – behovet för din kompetens finns överallt. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter från programmet arbetar bland annat som anställda opinionsstrateger, kommunikatörer, utbildare, förlagsredaktörer och kommentatorer i media. Några har eget företag och håller utbildningar och rådgivning inom retorik. Läs om ämnets forskning
Med varierad undervisning undersöker du retorik ur olika perspektiv Utbildningen ger dig goda kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, i hur muntlig, skriftlig och visuell kommunikation kan fungera och skapa betydelse i olika situationer. Du får exempelvis aktivt öva på rollen som utbildare och rådgivare, och samarbeta med andra studentgrupper för att lära dig olika samarbetsformer inför kommande arbetsliv. En viktig kunskap du tar med dig är hur du utformar och anpassar information för olika målgrupper och syften. Programmet börjar med kurserna Retorik A och Retorik B. Dessa ger en bred teoretisk bas som inkluderar såväl den antika retorikens grundbegrepp och hur de kan användas i tal och skrift som moderna retorikteorier som fördjupar förståelsen av retorikens olika funktioner i samhället. Vi analyserar bland annat inkludering, inflytande och maktstrukturer i ett retoriskt perspektiv, vilka idéströmningar som präglat retoriken genom tiderna samt hur normer och värderingar upprätthålls genom olika former av kommunikation. Du kommer detta år att introduceras till retorik som vetenskap och därmed använda retorikens arbetsmetoder i akademiskt skrivande. I slutet av B-kursen skriver du en kortare retorikvetenskaplig uppsats. Därefter följer tre yrkesorienterade terminer som förbereder dig att arbeta med strategisk kommunikation. Du lär dig hur grammatik kan användas för att bli bättre på skrivande, du lär dig metoder att undersöka och analysera vilka utvecklingsbehov av muntlig och skriftlig kommunikation som finns inom olika branscher samt hur du planerar och genomför utbildningar och rådgivande insatser som är anpassade till sådana behov. Det ingår skrivkurser med fokus på skrivande i yrkeslivet, inklusive hur man kombinerar text och bild. Du får kunskaper om språk och identitet, normkritik och normkreativitet, organisation och ledarskap, kriskommunikation och medieträning samt hur man gör kommunikationsplaner. Du läser två delkurser i retorisk didaktik, där du lär dig pedagogiska teorier och får öva på att själv planera och leda seminarier och workshoppar i retorik. Du lär dig även hur man planerar och leder ett retorikprojekt samt får tillfälle att tillämpa de kunskaperna i två projekt med riktiga beställare från någon verksamhet som intresserar dig och din projektgrupp. Det ingår också en kortare praktik under termin 5. Genomgående har du stora möjligheter att få direktkontakt med arbetslivet och därmed goda möjligheter att knyta kontakter för framtiden. Termin 1 Retorik A Termin 2 Retorik B Termin 3 Språk, makt och samhälle Termin 4 Språkbruk i teori och praktik Termin 5 Att leda retorikprojekt Termin 6 Retorik C Arbetssätt Ungefär 20 studenter antas varje höst, och under terminen delas ni ofta in i mindre arbetsgrupper för att lösa olika förberedelseuppgifter eller examinationsuppgifter. En del delkurser samläser du med studenter från kommunikatörsprogrammet, eller den andra inriktningen på Retorikkonsultprogrammet. Undervisningen är varierad och du kommer få delta på allt från föreläsningar och seminarier, till workshops och studentledd undervisning. När du går termin 5 kommer du själv att få leda undervisningen några gånger som en del av utbildningen. Alla programmets kurser går på helfart, vilken betyder 40 timmars studietid i veckan under terminerna. Då ingår lärarledd undervisning, grupparbeten och självstudier. Den lärarledda undervisningen varierar mellan fyra och sex timmar per vecka. Du förväntas dock vara på plats på högskolan ungefär 20 timmar per vecka för grupparbeten. Programmet är noga med att variera examinationsformerna. Muntlig tentamen, multimediala presentationer, minikonferenser och olika slags skrivuppgifter varvas med de mer klassiska salstentamen och skriftlig hemtentamen samt rapport- och uppsatsskrivning.
Arbeta med strategisk kommunikation i aktuella samhällsfrågor Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning, är för dig som vill arbeta strategiskt med kommunikation. Programmet är den första yrkesförberedande retorikutbildningen i Sverige som också leder till en akademisk examen. Efter utbildningen kan du arbeta som egen företagare eller som anställd med frågor som intresserar dig. Välfungerande kommunikation är centralt för alla arbetsplatser och det finns ett stort behov av expertråd och utbildning inom strategisk kommunikation i alla branscher. Retorikkonsultprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter att vägleda, ge råd och utbilda andra i muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. På köpet blir du själv också bättre på att tala och skriva med anpassning till olika målgrupper och syften. Det retoriska perspektivet ger teoretiska verktyg att förstå vilka förutsättningar som behövs för att kommunikationen ska fungera på önskat sätt i en specifik situation. Under programmets gång varvas teoretiskt kursinnehåll med praktisk tillämpning i ökande svårighetsgrad. Förutom gedigna kunskaper i retorikvetenskap lär du dig hur kommunikation skapar förutsättningar för såväl inflytande, tillit och identitet som för samarbete, inkludering och organisation av samhället. Därtill lär du dig att använda dessa teorier för att utbilda andra i retorik, leda olika typer av samtal, skapa inkluderande arbetsformer, utveckla organisationer och ledarskap, skriva och ge råd om texter för olika målgrupper samt planera, leda och genomföra olika slags kommunikationsprojekt. Programmet är kopplat till fyra av de globala målen för hållbar utveckling: God utbildning för alla (4), Jämställdhet (5), Minskad ojämlikhet (10) och Fredliga och inkluderande samhällen (16). Dessa mål löper som en röd tråd genom utbildningens kurser, exempelvis genom retorisk analys av aktuella samhällsfrågor som rör målen eller som fokus för ett projektarbete.