Vad ingår?

Praktisk och teoretisk kunskap orienterad mot socialt arbete i storstad

Under programmets gång kommer du att få både praktisk och teoretisk kunskap om socialt arbete. Hur individer, familjer och samhället hör samman och påverkar varandra är ett centralt tema och med storstadsprofilen finns även ett tydligt fokus på den sociala miljöns påverkan.

Du kommer även få kunskaper om det socialrättsliga regelverket inklusive sociallagstiftningen, samt fördjupade kunskaper i utrednings- och utvärderingsmetodik. Du lär dig modeller och metoder som används inom praktiskt socialt arbete och även grunderna för statistiska bearbetningar och analyser. Under den femte terminen gör du praktik (VFU).

Programmets sjätte termin ägnar du åt forskningsmetodik i kombination med ett självständigt uppsatsarbete. Under denna termin har du möjlighet att djupdyka inom ett område du har intresserat dig för under utbildningen. Även den sjunde terminen erbjuder ytterligare fördjupningar inom exempelvis ledarskap och förebyggande arbete i storstaden.

Termin 1

Socialt arbete som ämne och profession; Centrala begrepp och teorier i socialt arbete; Välfärdspolitik, social omsorg och normalisering; Utsatthet, marginalisering, och segregation i storstaden; Personlig professionell utveckling I

Termin 2

Profession med interpersonellt perspektiv, Psykologi i socialt arbete, Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i socialt arbete, Samhällsarbete, Personlig professionell utveckling II

Termin 3

Juridik i socialt arbete I – offentlig rätt och civilrätt, Juridik i socialt arbete II - socialrätt, Praktiknära juridisk tillämpning i utredningsarbete, Personlig professionell utveckling III

Termin 4

Samtalsmetodik, Kvantitativa forskningsmetoder, Kvalitativa forskningsmetoder, Vetenskapligt arbete, Välfärdsstatens ekonomi och förvaltning, Personlig professionell utveckling IV

Termin 5

Socionomens professionella yrkesroll ur olika perspektiv, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Termin 6

Teorier i socialt arbete, Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete, Examensarbete i socialt arbete, Personlig professionell utveckling

Termin 7

Utvärdering och evidens, Det sociala arbetets villkor och praktik, Samhällsarbete och social mobilisering i storstaden, Ledarskap, professionsutveckling och förhållningssätt, Personlig professionell utveckling VI

Arbetssätt

Cirka 60 studenter antas varje termin till programmet, och delas sedan in i mindre grupper för seminarier och grupparbeten. Utbildningen bedrivs på heltid vilket motsvarar en 40 timmars arbetsvecka.

Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarier. Även om den lärarledda tiden varierar förväntas du vara tillgänglig för studier på plats på högskolan.