Kvinnlig student håller i skylt med texten "Fråga mig". Hon står framför ett höghus.

Vill du ha världen som din arbetsplats?

Program

Turismprogrammet

180 hp

HT2019

100%

Campus

Vill du läsa en utbildning som ger dig flera arbetsmöjligheter på en växande arbetsmarknad? Turismprogrammet ger dig en bred utbildning med möjlighet till dubbla examen, välj mellan biämnena företagsekonomi, sociologi, medieteknik eller historia. Du får en kombination av arbetsnära och akademisk kunskap. Efter examen har du färdigheter som du kan tillämpa var som helst inom turismbranschen. Med världen som din arbetsplats.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Evelina

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Breda arbetsmöjligheter för en internationellt växande arbetsmarknad Efter programmet har du kunskap och kompetens för att arbeta inom turismsektorn. Turism- och besöksnäringen är en bred bransch med flera yrkesroller. Du kan till exempel arbeta inom hotellbranschen och konferens- och mötesindustrin. Eller med reseproduktion, turismkommunikation, eventproduktion och marknadsföring av attraktioner. Du har även behörighet att söka till magisterprogrammet i turismvetenskap, som ger ytterligare fördjupande kunskaper samt behörighet till forskarutbildning. Du har en spetskompetens i hospitality management, destinationsplanering och marknadsföring, attraktionskonceptutveckling, mötesplanering, projektledning samt service- och bemötande. Färdigheterna du utvecklar under studierna återfinns även i andra verksamheter. Till exempel inom handel och vården, där mycket kretsar kring service och bemötande. Du har även ökat din sociala kompetens och förmågan att designa upplevelser, vilket är det turismen bygger på. Om du väljer att ta en dubbel examen i turismvetenskap och ditt biämne så har du efter studier en dubbel styrka på arbetsmarknaden. Har du exempelvis läst företagsekonomi kan du arbeta som företagsekonom båda utanför och inom turismsektorn. I den växande turismnäringen finns goda utvecklingsmöjligheter för välutbildade. Dina framtida arbetsuppgifter kan bero på det biämne du väljer och andra val du gör under utbildningen. Din arbetsmarknad finns både i Sverige och internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar bland annat på hotell, med reseproduktion eller transport. I yrkesroller som marknadschefer, destination managers, resekonsulter, attraktionsutvecklare, guider, upplevelsekonceptutvecklare, projektledare, kommunikatörer på turistbyråer och webbredaktörer. Läs om ämnets forskning
Möjlighet att forma utbildningen efter ditt intresse Turismprogrammet är treårigt. Du läser tre terminer turismvetenskap, två terminer valt biämne och en valbar termin. Under programmets första år utvecklar du kunskaper i turismvetenskap. Under programmets andra år läser du A- och B-kursen i ditt biämne. Läsbara biämnen inom programmet är: företagsekonomi, historia, medieteknik och sociologi. Du garanteras alltid en plats inom ett av dessa ämnen. Du kan ansöka om att läsa två terminer ett annat biämne. För att de ska godkännas behöver kurserna stödja programmets lärandemål. När du söker ett annat ämne söker du på samma villkor som fristående studenter, du har alltså inte en garanterad plats. Under programmets femte termin kan du välja att läsa C-kursen i ditt biämne för att få en dubbel examen. Alternativt kan du välja att göra en utlandstermin, praktiktermin, läsa annat turismrelaterat breddningsämne eller läsa internationella turismkurser. Den sista terminen läser du Turismvetenskap C. Exempel på frågor och teman som dyker upp under programmets gång är: turismssystemets olika delar, transport, hållbarhetsfrågor, entreprenörskap, destinationsutveckling samt turismens historia och utveckling. Turismvetenskap A: Introduktionskurs i turism, Turistisk kunskap & metod, Integrerad kommunikation & turism, Turismens historia Turismvetenskap B: Hållbar destination & lokal samhällspåverkan, Individ, turism & kulturmöten, Utveckling & management av besöksattraktioner, Turistföretaget Valt biämne A-nivå Valt biämne, B-nivå Valt biämne C-nivå, utlandsstudier, praktiktermin, internationella turismkurser vid Södertörns högskola, A-kurs i ett andra biämne eller studier i annat turismrelaterat ämne Turismvetenskap C: Destinations- & affärsutveckling av turisminnovationer, Storstadens upplevelseturism & professionella möten, Kandidatuppsats Arbetssätt Programmet innebär heltidsstudier. Undervisningstiden på högskolan kan variera, men är vanligtvis mellan tio till sexton timmar i veckan. Utöver det har du grupparbeten och studerar på egen hand. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Du examineras bland annat genom aktivt deltagande på seminarier, sals- och hemtentamen, projektarbeten och fältarbeten. Du möter yrkesverksamma gästföreläsare i nästan varje kurs och får delta på studiebesök, främst i B- och C-kurserna. Tidigare studenter har bland annat besökt Moderna museet, Dalarö och Stockholmsmässan. Ungefär 100-120 studenter börjar programmet. Ni delas in i seminariegrupper om cirka 20-25 studenter, och i mindre grupper för grupparbeten.
Efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad Människor reser mer, destinationerna blir fler och turismbranschen expanderar. Ökat resande kräver kunskap om turism ur ett hållbarhetsperspektiv, samt förmågan att hantera hållbarhetsfrågor. Turismprogrammet ger dig en efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Du får insikt i vilken roll turism och resande har för individen, men också för samhället i stort och samhällsutvecklingen. Programmet har en särskild inriktning mot storstadsturism som du utvecklar en spetskompetens inom. Under programmet kombineras arbetslivsrelaterad kunskap med akademisk kunskap. Du har möjlighet att forma din utbildning genom att skaffa dig en dubbel examen – i turismvetenskap och ett valbart biämne. De biämnen som är valbara inom programmet är företagsekonomi, historia, medieteknik och sociologi. Du kan även välja att göra en utlandstermin eller genomföra praktik. Genom arbetsmarknadsdagar, praktik och gästföreläsningar samt ämnets mentorssamarbete med det internationella turismnätverket Skålklubben, får du möjlighet att bygga upp ett nätverk redan under studierna.Utbildningen har dessutom en verklighetsnära pedagogik med verklighetsnära arbetsuppgifter. Upplägget syftar till att du under studierna ska få en nära koppling till näringslivet som sedan kan leda till jobb. Besökare och turister har en ekonomisk, kulturell och social påverkan såväl som en tydlig miljöpåverkan. Ämnet kopplar an till frågor om hållbar samhällsutveckling, eftersom besöksnäringen och turism kan bidra till utvecklingen mot ett bättre samhälle. Till exempel genom skapandet av attraktiva förutsättningar för städer och landsbygd eller genom ett hållbarhetsperspektiv rörande turismens inverkan på klimatet. Samt hur företag kan arbeta ansvarsfullt för individer och samhället.