Kvinnlig student håller i skylt med texten "Fråga mig". Hon står framför ett höghus.

Skräddarsy din utbildning i en starkt växande bransch!

Program

Turismprogrammet

180 hp

HT2019

100%

Campus

Läs på Sveriges största akademiska turismutbildning! Turismprogrammet är för dig som lockas av flera olika yrkesroller på en växande arbetsmarknad och vill skräddarsy din utbildning. Under programmet väljer du något av turismtemana: hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, IT, event eller transporter. Du har även möjlighet till att ta dubbla kandidatexamen.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Evelina

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Hotellchef, turismstrateg, destinationsutvecklare, resekonsult, eventprojektledare eller kommunikatör? Din framtida yrkesroll beror en hel del på d itt val av programmets temainriktningar, det biämne du väljer och andra val du gör under utbildningen. Det finns goda möjligheter till utveckling genom den växande besöksnäringen och de alltmer komplexa turismfrågorna. Din arbetsmarknad finns både i Sverige och internationellt. Efter utbildningen har du spetskompetens i nom antingen hospitality management, hållbar destinationsplanering och marknadsföring, attraktionskonceptutveckling, mötesplanering, IT inom turism, event- och projektledning eller service- och bemötande. Färdigheterna du utvecklar under studierna återfinns även i andra branscher. Exempelvis inom handel där mycket kretsar kring service och bemötande. Du har även ökat din sociala kompetens och förmågan att designa upplevelser, vilket är det turismen bygger på. Om du väljer att ta en dubbel kandidat examen i turismvetenskap och ditt biämne så har du efter studier dubbel styrka på arbetsmarknaden. Har du exempelvis läst företagsekonomi kan du arbeta som företagsekonom båda utanför och inom turismsektorn. Genom att ha läst denna kandidatexame n har du möjlighet att söka till turism magisterprogrammet på högskolan , vilket i sin tur kan ge forskningsmöjligheter. Efter utbildningen har du även stora möjligheter att vidare bygga upp ditt nätverk. Exempelvis turism alumngruppen TAG (gamla studenter) , den internationella SKÅL-klubben och sociala medier som Linkedin . Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter inom Turismprogrammet arbetar bland annat som Hotell manager, resekonsult hos researrangörer, attraktionsutvecklare och guider på arenor, parker och museer, som projektledare och event manager på eventbolag och som kommunikatör på turistbyråer. Många arbetar även som destination managers på destinationsorganisationer och inkommande turistbolag, som webbredaktörer och ansvariga för sociala medier på större turistföretag, projektledare, säljare och värdar på kongress-, mäss- och konferensanläggningar samt som marknadschef, marknadsförare och bokningspersonal på tåg, flyg och färjerederier. Läs om ämnets forskning
Möjlighe t att forma utbildningen efter d itt intresse inom besöksnäring och turism Turismprogrammet är treårigt. Första, andra och sjätte terminen läser du turismvetenskap A, B och C. Här lär du dig bland annat om företagssidan: hur besöksnäringen med understöd av offentlig sektor, företag och turistorganisationer styrs genom hospitality management. Du lär dig också om konsumentsidan: hur besökare upplever, arbetar och får service under sitt resande. Vid utbildningsstart väljer du någon av programmets temainriktningar : hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism , IT inom turism , event & möten samt hållbara transporter . Under programmets andra år läser du A- och B-kursen i ditt biämne. Du ansöker om att läsa: företagsekonomi, historia, medieteknik, sociologi, geografi och miljövetenskap. Du garanteras alltid en plats inom ett av dessa ämnen, under förutsättning att du har uppnått förkunskapskraven till ditt valda biämne. Du kan också ansöka om att läsa två terminer på ett annat biämne, men här gäller särskilda regler i utbildningsplanen. Den femte terminen är valfri. Du kan antingen välja att läsa C- kursen i ditt biämne för att få dubbla kandidat examen , alternativt välja att göra en utlandstermin , praktiktermin eller läsa ett turismrelaterat breddningsämne . Turismvetenskap A: Introduktionskurs i turism, Turistisk kunskap & metod, Integrerad kommunikation & turism, Turismens historia Turismvetenskap B: Hållbar destination & lokal samhällspåverkan, Individ, turism & kulturmöten, Utveckling & management av besöksattraktioner, Turistföretaget Valt biämne A-nivå Valt biämne, B-nivå Valt biämne C-nivå, utlandsstudier, praktiktermin, internationella turismkurser vid Södertörns högskola, A-kurs i ett andra biämne eller studier i annat turismrelaterat ämne Turismvetenskap C: Destinations- & affärsutveckling av turisminnovationer, Storstadens upplevelseturism & professionella möten, Kandidatuppsats Arbetssätt Programmet innebär heltidsstudier. Undervisningstiden på högskolan kan variera, men är vanligtvis mellan tio till sexton timmar i veckan. Utöver det har du grupparbeten och studerar på egen hand. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier . Du examineras bland annat genom aktivt deltagande på seminarier, sals- och hemtentamen, projektarbeten och fältarbeten. Du möter yrkesverksamma gästföreläsare i nästan varje kurs och får delta på studieb esök, t ill exempel Stockholmsmässan .
Efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad Den växande besöksnäringen behöver arbetskraft. Turismprogrammet ger dig efterfrågad kompetens och möjligheten till att skräddarsy din utbildning. Under utbildningen utvecklar du ditt kritiska tänkande och din analytiska skicklighet som du kan använda i flera olika sammanhang. Bland annat kan det användas vid strategisk utveckling av så väl attraktioner, destinationer och offentlig planering som vid management inom turistföretag. Denna kompetens efterfrågas till ledningspositioner inom både privata företag och offentlig sektor . Det är även viktigt för dig som vill bli entreprenör. I en föränderlig och stimulerande bransch har du goda möjligheter att få ett spännande framtida arbete. Du kan själv forma din utbildning genom att välja en inriktning av eget intresse: hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, IT inom turism, event & möten samt hållba r a transporter . Du har också möjlighet att forma din utbildning genom att skaffa dig dubbla kandidat examen, dels i turismvetenskap och dels i ett valbart biämne. Valfriheten inom programmet gör att du även har möjlighet till utlandsstudier eller praktik termin . Programmet har en stark koppling till omvärlden. Under programmet kombineras akademisk kunskap med arbetslivsrelaterad kunskap. Genom en verklighetsnära pedagogik får du en koppling till näringslivet som sedan kan leda till jobb. Gen om arbetsmarknadsdagar, praktik, gästföreläsningar samt ämnets mentorssamarbete med ett internationellt turismnätverk får du möjlighet att bygga upp ett nätverk. Fördelen med att studera turism genom en akademisk utbildning är att du utvecklar flera förmågor som är viktiga i arbetslivet. Till exempel lär du dig kritiskt söka information, skriva rapporter och genomföra undersökningar, bland annat genom marknadsundersökningar och eventplanering. Dessa kompetenser är viktiga i specialistfunktioner och på högre positioner inom besöksnäringen.