Kvinnlig student håller i skylt med texten "Fråga mig". Hon står framför ett höghus.

Skräddarsy din utbildning i en starkt växande bransch!

Program

Turismprogrammet

180 hp

Höst

100%

Campus

Läs vid huvudstadsregionens enda akademiska turismutbildning! Turismprogrammet är utbildningen för dig som lockas av flera olika yrkesroller på en växande arbetsmarknad. Under programmet tillägnar du dig kunskap inom hållbar destination, upplevelseturism, e-turism, hospitality management, event och transporter. Programmet ger dig även akademiska perspektiv på turismens möjligheter och utmaningar i dagens föränderliga samhälle samt en möjlighet till att ta dubbla kandidatexamen.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Evelina

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Möt vår student Evelina

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Hotellchef, turismstrateg, destinationsutvecklare, resekonsult, eventprojektledare eller kommunikatör? Din framtida yrkesroll beror en hel del på ditt val av programmets temainriktningar, det biämne du väljer och andra val du gör under utbildningen. Det finns goda möjligheter till utveckling i den alltmer komplexa besöksnäringen. Din arbetsmarknad finns både i Sverige och internationellt. Efter utbildningen har du kompetens inom antingen hållbar destinationsplanering, hospitality management, marknadsföring, attraktionsutveckling, mötesplanering, e-turism, event- och projektledning eller service- och bemötande. Färdigheterna du utvecklar under studierna återfinns även i andra branscher. Exempelvis inom handel där mycket kretsar kring service och bemötande. Du har även ökat din sociala kompetens och förmågan att designa upplevelser, vilket är en viktig del i turismen. Om du väljer att ta en dubbel kandidatexamen i Turismvetenskap och ditt biämne så har du efter studier dubbel styrka på arbetsmarknaden. Har du exempelvis läst företagsekonomi kan du arbeta som företagsekonom båda utanför och inom turismsektorn. Genom att ha läst denna kandidatexamen har du möjlighet att söka till magisterprogrammet i Turismvetenskap på högskolan, vilket kan vara starten på en forskarkarriär. Efter utbildningen har du även stora möjligheter att bygga vidare på de nätverk som programmet introducerat dig för. Exempelvis alumngruppen TAG (gamla studenter) samt internationella nätverk online. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter inom Turismprogrammet arbetar bland annat som Hotell manager, resekonsult hos researrangörer, attraktionsutvecklare och guider på arenor, parker och museer, som projektledare och event manager på eventbolag och som kommunikatör på turistbyråer. Många arbetar även som destination managers på destinationsorganisationer och inkommande turistbolag, som webbredaktörer och ansvariga för sociala medier på större turistföretag, projektledare, säljare och värdar på kongress-, mäss- och konferensanläggningar samt som marknadschef, marknadsförare och bokningspersonal på tåg, flyg och färjerederier. Läs om ämnets forskning
Möjlighet att forma utbildningen efter ditt intresse inom besöksnäring och turism Turismprogrammet är treårigt. Första, andra och sjätte terminen läser du Turismvetenskap A, B och C. Här lär du dig bland annat om företagssidan: hur besöksnäringen bestående av offentlig sektor, företag och turistorganisationer styrs genom destination och hospitality management. Du lär dig också om konsumentsidan: hur besökare får service samt hur dessa kan tänkas uppleva resan och vistelsen. Under programmets andra år läser du A- och B-kursen i ditt biämne. Du ansöker om att läsa: Företagsekonomi, Historia, Informatik eller Sociologi. Du garanteras alltid en plats inom ett av dessa ämnen, under förutsättning att du har uppnått förkunskapskraven till ditt valda biämne. Det finns möjlighet att läsa alternativt biämne men då ordnar du platsen själv. För närvarande är godkända alternativa biämnen Medieteknik, Kulturgeografi, Miljövetenskap samt Reklam och PR. Den femte terminen är valfri. Du kan antingen välja att läsa C-kursen i ditt biämne för att få dubbla kandidatexamen, alternativt välja att göra en utlandstermin, praktiktermin eller läsa ett turismrelaterat breddningsämne. Termin 1 Turismvetenskap A: Introduktionskurs i turism, Turistisk kunskap och metod, Turismens historia, Integrerad kommunikation och turism Termin 2 Turismvetenskap B: Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, Individ, turism och kulturmöten, Utveckling och management av besöksattraktioner, Turistföretaget Termin 3 Valt biämne, A-nivå Termin 4 Valt biämne, B-nivå Termin 5 Valt biämne C-nivå, utlandsstudier, praktiktermin, internationella turismkurser vid Södertörns högskola, A-kurs i ett andra biämne eller studier i annat turismrelaterat ämne Termin 6 Turismvetenskap C: Destinations- och affärsutveckling av turisminnovationer, Storstadens upplevelseturism och professionella möten, Kandidatuppsats Arbetssätt Programmet innebär heltidsstudier. Utöver undervisningen på campus arbetar du i grupprojekt och studerar på egen hand. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier. Du examineras bland annat genom aktivt deltagande på seminarier, sals- och hemtentamen, projektarbeten och fältarbeten. Du möter yrkesverksamma gästföreläsare i nästan varje kurs och får delta på studiebesök.
Efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad Den växande besöksnäringen behöver arbetskraft. Efter pandemin står rese-, besöks och turismföretag inför en snabb förändring av verksamheten, bland annat till följd av teknisk utveckling. Turismprogrammet ger dig efterfrågad kompetens och möjligheten till val av tematisk inriktning. Under utbildningen utvecklar du ditt kritiska tänkande och din analytiska skicklighet som du kan använda i flera olika sammanhang. Bland annat kan det användas vid strategisk utveckling av såväl attraktioner, destinationer och offentlig planering som vid management inom turistföretag. Denna kompetens efterfrågas inom både privata företag och offentlig sektor. Den är även viktig för dig som vill bli egen företagare. I en föränderlig och stimulerande bransch har du goda möjligheter att få ett intressant framtida arbete. Du kan själv forma din utbildning genom att läsa något av de biämnen som samarbetar med programmet (Företagsekonomi, Sociologi, Informatik, Historia) eller fristående kurser inom Turismvetenskap. Väljer du ett biämne har du möjlighet att skaffa dig dubbla kandidatexamen, dels i Turismvetenskap och dels i det valbara biämnet. Valfriheten inom programmet gör att du även har möjlighet till utlandsstudier eller praktiktermin. Under programmet kombineras akademisk kunskap med arbetslivsrelaterad kunskap. Genom en verklighetsnära pedagogik får du en koppling till arbetsmarknaden som sedan kan leda till jobb. Genom arbetsmarknadsdagar, praktik, gästföreläsningar samt ämnets samarbete med olika företag och organisationer får du möjlighet att bygga upp ditt eget nätverk. Fördelen med att studera turism genom en akademisk utbildning är att du utvecklar flera förmågor som är viktiga i arbetslivet även utanför turismsektorn. Du lär dig kritisk informationssökning, skriva akademiska uppsatser, rapporter och genomföra undersökningar, bland annat genom hållbarhetsanalyser och enkäter. Dessa kompetenser är viktiga i specialistfunktioner och på högre positioner inom besöksnäringen.