Litteratur

Arkeologi B, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2020
Giltig t.o.m.: HT2020
Beslutsdatum: 2019-11-27
Beslutad av: √Ąmnesr√•d i arkeologi, Dnr: 4421-2.1.1-2019

Delkurs 1. Arkeologiska forskningsperspektiv

Arwill-Nordbladh, Elisabeth. 2001. Genusforskning inom arkeologi. Högskoleverket. Stockholm. ISBN 91-88874-74-5 Obs! Finns som PDF att ladda ner https://www.genus.se/media/genusforskning-inom-arkeologin-2001/

Bjereld, Ulf; Demker, Marie & Hinnfors, Jonas. 2009. Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Lund, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05475-9

Johnson, Matthew. 1999 (finns i flera upplagor). Archaeological Theory. An Introduction. Blackwell, Oxford. ISBN 0-631-20296-X

Olsen, Bj√łrnar. 2003. Fr√•n ting till text. Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Lund, Studentlitteratur. ISBN 91-44-02408-8

Kompendium B 1.


Delkurs 2. Vetenskaplig problemformulering

Bjereld, Ulf; Demker, Marie & Hinnfors, Jonas. 2009. Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Lund, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05475-9

Strömquist, Siv. 2010 (finns i många upplagor som duger). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Uppsala, Hallgren & Fallgren. ISBN 978-91-7382-852-9

√Ėvrig litteratur v√§ljs individuellt i samr√•d med handledare och kopplas till uppsats√§mne.


Delkurs 3. Arkeologin i samhället

Cassel, Kerstin. 2014. Uppdrag historieskrivning - en analys av arkeologiska resultats påverkan på historieskrivningen. Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:08. ISSN 1400-4712 Finns att ladda ner från studiewebben.

Grundberg, Jonas. 2000. Kulturarvsförvaltningens uppdrag. Gotarc, serie C, no 33. Göteborgs universitet. ISBN 91-85952-29-x Finns elektroniskt på: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/19134

Jensen, Ola W. 2006. Fornlämningsbegreppets historia. Stockholm, Riksantikvarieämbetet. ISBN 978-91-7209-431-4 Finns elektroniskt: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7499

Kulturmiljölagen (KML). 2 kap. Fornminnen. Svensk författningssamling 1988:950. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/

Skeates, Robin. 2004. Debating the Archaeological Heritage. London, Duckworth. ISBN 0-7156-2956-5

Kompendium B 3.


Delkurs 4. Arkeologiska fältstudier

Fahlander, Fredrik. 2008. Registrering och dokumentation i fält - En liten handledning till institutionens fältkurser. (On line-rapport från Göteborgs universitet) http://www.mikroarkeologi.se/showPdf.php?pdf=undervisning/Fieldguide

Petré, Bo. 1990. Arkeologisk undersökningsteknik. SAR Field studies 1. Stockholm.
ISSN 1101-8261

Kompendium B 4.